Innhold

Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

 

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven før serveringsbevillingen kan tas i bruk. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet. Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

 

Hvordan søke serveringsbevilling? 

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Firmaattest
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet

 

Hvor lang tid tar det

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Nye søknader blir sendt til politiet og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommuner som har militær øvingsplass, skal også innhente uttalelser fra den militære avdelingen. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling
 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommuner som har militær øvingsplass, skal også innhente uttalelser fra den militære avdelingen. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Når trenger du utvidelse av alminnelig skjenkebevilling?

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:
 • et tilleggslokale eller utendørs
 • utvidet åpnings- og skjenketid
Hvordan søke?

Du må søkes i god tid og senest 5 uker før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere. Kommunen har kun elektroniske søknadsskjemaer. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Det er mulig å mellomlagre søknadsskjemaet slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende søknad uten at alle nødvendige vedlegg er med.

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet.

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

 • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet
 • Du må beskrive det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til eksisterende skjenkearealet du opprinnelig fikk bevilling for
 • Disse opplysningene gir du i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet
Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis ca 5 uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Søknaden må sendes til Politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden din inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:
 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område
Hvilke krav må du oppfylle?
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år
Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca 5 uker. Du bør søke i god tid før arrangementet. 

Hvordan får du svar?

Når kommunen har sendt post til deg vil det ligge en lenke til brevet i din meldingsboks i Altinn.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn brukerservice.

Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling
 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
 • Eventuell kjøpekontrakt
Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommuner som har militær øvingsplass, skal også innhente uttalelser fra den militære avdelingen. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Vedlegg som må følge søknad om salgs/skjenkebevilling

Vedlegg som må følge søknad om salgs/skjenkebevilling

 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdende i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomsdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
 • Eventuell kjøpekontrakt

Skjemaer

Relevante skjemaer finner du på vår skjemaside.

Etablererprøve

Etablererprøven er hjemlet i serveringsloven og er en forutsetning for å få serveringsbevilling.

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Varighet: 90 minutter. I tillegg 10 minutter til å overføre svarene til svarskjema når det gjennomføres papirbasert prøve.

Pris: 400 kroner per gang. Dersom du stryker, kan du ta prøven på nytt, og det er ingen begrensninger i antall ganger du kan ta prøven.

Hjelpemidler: Du kan benytte rene lov- og forskriftstekster som hjelpemidler. 

NB! Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Vår samarbeidspartner VINN tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å gjøre dette lettere for deg.

Kjøp lærebøkene på VINN

  

Kunnskapsprøver

For å få skjenkebevilling må du ha bestått kunnskapsprøven. Prøven er hjemlet i alkoholloven og skal være en test på kandidatens kunnskap om denne loven. 

Varighet: 60 minutter. Kunnskapsprøven kan bare tas elektronisk.

Pris: 400 kroner per gang

Hjelpemidler: Du kan benytte ordbøker.

NB! Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Vår samarbeidspartner VINN tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å gjøre dette lettere for deg.

Kjøp lærebøkene på VINN

Pensum for kunnskapsprøver for bevilling
 • Alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9
 • Alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14
 • Kjennskap til øvrige bestemmelser i overnevnte lovverk
Pensum for kunnskapsprøver for salgsbevilling
 • Alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9
 • Alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14
 • Kjennskap til øvrige bestemmelser i overnevnte lovverk

 

Oppmelding til kunnskapsprøve eller etablererprøve

Oppmelding - se skjema Bevilling - kunnskapspøve i alkoholloven/etablererprøven for serveringsvirksomhet - oppmelding på skjemaside. 

Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen i omsetningsoppgaven.

Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Ordinær salgs- eller skjenkebevilling

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.

 • Ny virksomhet: Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med bekreftelse fra revisor/regnskapsfører.
 • Opphør eller salg av virksomheten: Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.
 • Drift på tidligere eiers bevilling: Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.
Vedlegg som må følge med omsetningsoppgaven

Revisors/regnskapførers bekreftelse på antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000.

Uten dette vedlegget regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor må du ha bekreftelse fra revisor/regnskapsfører?

Kravet til bekreftelse av omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres. Les mer om fritak for skatteplikt her.

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren/regnskapsføreren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.

 

Fristen for å sende inn omsetningsoppgave er 30.4. hvert år.

Bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen i omsetningsoppgaven.

Satsene for bevillingsgebyr reguleres i alkoholforskriften.

 Konsekvenser ved brudd på regelverket

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker

Kommunen utfører salgs- og skjenkekontroller. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd

8 prikker
 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll
4 prikker
 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol
2 prikker
 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning
1 prikk
 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Aktuelt lovverk

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Nannestad kommune, Viken

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024, Nannestad kommune

 


Publisert: 17.10.2016 14:11:10
Sist endret: 29.06.2023 09:53