Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Innhold

Avløp

 

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Kjøkkenavfallskvern

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

  

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

- Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12

- Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Tømming av septik/ slamavskiller

Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2018

I samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme -og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12, vil det i uke 16 bli igangsatt tømming av septiktanker i Holter, Åsvegen og Nannestad og minirenseanlegg i hele kommunen.

Kommunen har følgende tømmeordning for septiktanker og minirenseanlegg:

 • Minirenseanlegg (hele kommunen) : tømmes 1 gang pr år
 • Septiktanker (Maura, Stensgård, Sandnesseter, Gardermoen, Moreppen, Nannestad): tømmes annethvert år (oddetallsår)
 • Septiktanker (Holter, Nannestad, Åsgreina, Åsvegen): tømmes annethvert år (partallsår)
 • Fritidseiendommer/hytter: tømmes hvert tredje år (neste tømming blir i 2020)
 • Eiendommer med fast bosetting og gråvannskum: tømmes hvert tredje år (neste tømming blir i 2020)

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær Transport – Septik AS.

Eier av septiktank plikter å sørge for at kumlokk er tilgjengelig, d.v.s. at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas. Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt.

Gebyr faktureres årlig over tre terminer, sammen med øvrige eiendomsgebyrer som påhviler eiendommen.

Behov for ekstra tømming?

Ta kontakt med Nannestad kommune på telefon 66 10 50 00.

Ekstratømming faktureres særskilt.

Tømming av septik for fritidsbåter og bobiler 

Ta kontakt med Nannestad kommune for informasjon for tømming av septik for fritidsbåter og bobiler.

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

 

Avløp og septik 

Septik

 

Pris 2020 inkl. mva.

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 506
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 1 008
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 139
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 107
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 759
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 71
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 921
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 281
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 356
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 502
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 699
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  2 016
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 263
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 329
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  4 013
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 7 447
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 7 447
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 034
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 290
Behandling  av utslipp/ påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 4 013
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 033

 

Tilsyns- og kontrollgebyr (utslipp og påslipp)

Pris 2020 inkl. mva.

Kontroll Kontroll av utslipp av olje/eller fett fra næring og industri 1 223
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 927

 

 

Avløp

Tjeneste Pris 2020 inkl. mva.
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 * 32
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

 

Tilleggsgebyrer

Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  16,20
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 198
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe 2 899
   

 

Tilknytningsgebyr

Pris 2020 inkl. mva

 
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 421
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  421

 

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *) Maksbeløp 2020, kr
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til: 80 000
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.   

 

Fastgebyr vann

  Inkl mva
Fastgebyr (pr boenhet) kr 1.313,-
Forbruksgebyr pr m3 kr 18,78

 

 Eksempel: Husstand med to boenheter (f eks en uteleiedel) og målt forbruk: 200m3 i vann. Årskostnaden blir (inkl mva):

Fastgebyr vann 2 boenheter   kr 2.626,-
Fobruksgebyr 200m3   kr 3.756,-
Total kostnad kr 6. 382,-

 Vann

 

Nannestad kommunale vannverk priser for 2020 inkl mva.

Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 213
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 35 488
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  213
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1 313
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *            21,75
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 2 500

 

* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler).

 

 

Gimilvann BA - priser for 2020 inkl. mva

 
Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24
Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67
Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA 169
Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde 2 000
Årsavgift ved måler - I tillegg til punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde 8,13
Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler 313
Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet 1 688
Årsgebyr - Tillegg boenhet 2, 3, osv. 625
Årsgebyr - Tillegg pr. person 406

* Egne satser for gårdsdrift o.a.

** Prisene er gjeldene fra 01.07.2019

 

 Hurdal kommunale vannverk - priser for 2020 inkl.mva

Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00
Tilknytningsgebyr pr. m2 BA          300
Årsgebyr - Abonnementsgebyr       2 841
Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3            35
Årlig leie av vannmåler          148
Stipulert forbruk pr. m2 BA            73
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesing          1 286

 

 

Felles for vann og avløp - priser for 2020 inkl. mva

 
Vannmålerleie pr. år (dim inntil 1 1/2'') 348
Vannmålerleie pr. år DN 100  2 120
Vannmålerleie pr. år inntil DN 200 3 147
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi 4 045
Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi 5 906
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 927
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)** 1 223
Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) ** 697
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) ** 1 223
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5 %  1 192
Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr *** 1 192
Ulovlig arbeid på eks. vann- og/eller avløpsnett + kommunens faktiske omkostninger 12 230
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  

* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

** Vurderes etter medgått tid.

*** Kommunen har rett til å foreta kontroll av eiendommens vann-og avløpsanlegg, og alle forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 

Eier plikter å medvirke til dette.

Lover og regelverk

 Frakobling av taknedløp

Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

På grunn av økende nedbørsintensitet er kapasiteten på de kommunale overvannsledningene i ferd med å bli oppbrukt. Legging av nye ledninger med større kapasitet er kostbart og tar tid å gjennomføre, men vi har startet arbeidet med å skifte ut noen av disse ledningene.

Vi har også fortsatt noen fellesledninger, det vil si der både spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) går i samme ledning. Disse vil snart bli skiftet ut med separate ledninger for spillvann og overvann, men inntil videre må alt slikt felles avløpsvann pumpes helt til renseanlegget ved Gardermoen og kjøres gjennom renseprosessen der. Dette medfører kostnader både til pumping og rensing av det som i utgangspunktet var rent overvann.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, så kommunens kostnader betales av innbyggerne gjennom gebyrer. For å holde kommunens kostnader så lave som mulig, og dermed også gebyrene til innbyggerne, er det ønskelig at de som har muligheter for det kobler fra taknedløp og tar hånd om vannet på egen eiendom. Led det i så fall vekk fra grunnmuren på huset.

(For de som trenger vann til vanning av plen og annet vil det være direkte lønnsomt å ta vare på vannet fra taknedløpet og bruke dette i stedet for å kjøpe vannet gjennom kommunens vannmåler.)


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 15.11.2016 15:13