Innhold

Virksomheter som må ha oljeutskiller:

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

 • parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett,
 • mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
 • fjernvarmsentraler,
 • garasjeanlegg med tilgang til vann,
 • avfallsmotak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
 • transportvirksomhet,
 • vask av forskalingsutstyr

Virksomheter som må ha fettutskiller:

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • restauranter,
 • kafeer og konditorier,
 • catering og ferdigmatprodusenter,
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer,
 • kantiner,
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter,
 • bakerier,
 • meierier,
 • matbutikker med steke-/grillavdeling,
 • friteringsindustri,
 • røkerier,
 • margarin- og matoljeindustri,
 • hermetikkindustri.

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller.

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør.

Ny virksomhet og bruksendring som vil føre til olje- og fettholdig avløpsvann, krever tillatelse, herunder påslippstillatelse, av kommunen. Virksomhet som ikke fører avløp til kommunalt nett, skal søke om utslippstillatelse.

En oljeutskiller er en renseinstallasjon som skiller olje fra avløpsvannet etter prinsippet om at olje er lettere enn vann. I utskilleren flyter olje/bensin opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at oljeutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil oljeholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet. Installasjon av oljeutskiller er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og det må søkes kommunen om tillatelse til installasjon.

Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på oljeutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av oljeutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Oljeutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Krav til oljeutskiller:
 • restkonsentrasjon av olje i avløp til kommunalt ikke overstiger 20 mg/l
 • kontroll av avløpsvannets sammensetning (tungmetaller, fosfor, organisk stoff, pH m.m.)
 • dokumentasjon (prøvetaking, analyser, tømming m.m) med årlig rapportering innen 1. februar påfølgende år
 • engasjere en uavhengig instans/firma til å forestå drifts og prøvetaking
 •  forebygging av akutt utslipp
 • beredskap og varsling

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet. Installasjon av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og det må søkes kommunen om tillatelse til installasjon.

Hvem skal installere fettutskiller
Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Krav til fettutskiller:
 • restkonsentrasjon av fett i avløp som føres til kommunalt nett ikke overstiger 50 mg/l.
 • Større konsentrerte fettmengder som frityrfett, må ikke ledes til avløp selv om fettutskiller er montert. Slik fett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
 • dokumentasjon (prøvetaking, analyser, tømming m.m) med årlig rapportering innen 1. februar påfølgende år
 • engasjere en uavhengig instans/firma til å forestå drifts og prøvetaking
 • regelmessig tømming og rengjøring. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten.
 • beredskap og varsling

For å hindre at uønskede stoffer som tungmetaller. olje, bensin, organisk materiale m.m. skal føres til kommunens avløpsnett, stiller kommunen krav om installasjon og drift  av olje- og fettutskillere.

Renseinstallasjon

Både olje- eller fettholdig avløpsvann skal passere en renseanretning tilpasset avløpsvannet før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. Kravet gjelder også virksomheter som fører avløpsvann til resipient. Det kan også være aktuelt for andre virksomheter å installere renseinstallasjoner for å imøtekomme kommunens krav til påslipp.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett
Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett i avløpet eller i fettutskilleren. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Vilkår, krav og bestemmelser  er nedfelt i sentralt og lokalt regelverk.

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Nannestad kommune, Akershus

Forurensingsforskriftens kapittel 15 og 15A.

Søknader og rapporter skal sendes til:

Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller

postmottak@nannestad.kommune.no

Øvrig skjemaer og rapporter.

Priser og gebyrer

Avløp og septik 

Septik

 

Pris 2020 inkl. mva.

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 506
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 1 008
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 139
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 107
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 759
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 71
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 921
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 281
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 356
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 502
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 699
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  2 016
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 263
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 329
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  4 013
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 7 447
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 7 447
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 034
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 290
Behandling  av utslipp/ påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 4 013
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 033

 

Tilsyns- og kontrollgebyr (utslipp og påslipp)

Pris 2020 inkl. mva.

Kontroll Kontroll av utslipp av olje/eller fett fra næring og industri 1 223
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 927

 

 

Avløp

Tjeneste Pris 2020 inkl. mva.
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 * 32
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

 

Tilleggsgebyrer

Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  16,20
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 198
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe 2 899
   

 

Tilknytningsgebyr

Pris 2020 inkl. mva

 
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 421
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  421

 

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *) Maksbeløp 2020, kr
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til: 80 000
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.   

 


Publisert: 26.01.2018 12:52:28
Sist endret: 02.02.2018 10:38