Priser Teknisk, næring og eiendom

Arealplaner

Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner  
1. Oppstartsmøte Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8 12 100
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0 - 3 daa 61 000
3 - 10 daa 97 000
Over 10 daa     -> Pris 10 daa
+  pr. daa
10 - 60 daa
(pris pr. daa)
1 900
Maksimumspris Over 60 daa 193 000
For planer som åpner for bebyggelse beregnes, i tillegg til over, gebyr for bruksareal (BRA). Beregningsgrunnlag er maksimal ny bebyggelse i tråd med planen, inkludert areal under terreng, men maksimalt opp til og med 10 000 m2 BRA. Pris per påbegynte 100 m2 BRA 880
3. Endring, jf. 12-14, andre ledd Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd. 29 000
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg for hvert forhold 7 700
4. Planer med konsekvensutredning Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet, (jf. vedlegg I og II i Forskrift om konsekvensutredning)  
Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 2. 15 % etter punkt 2
Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 2. 60 % etter punkt 2
6. Dispensasjon Se priser for dispensasjon under gebyrer for byggesak  
7. Rådgivning utover ordinær saksbehandling I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover ordinær saksbehandling. (Dette forutsetter at forslagsstiller/plankonsulent er varslet.) 1 600
Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 
Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd.
Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 
Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.
I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan planmyndigheten endre eller fravike gebyret.
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelser over og det utvises skjønn.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Avløp

                 

 

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)* 411
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)* 411
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3              29,03
Årlig leie av vannmåler (dim inntil 1 1/2) 320
Vannmålerleie pr. år 100 mm 1 950
Vannmålerleie pr. år inntil 200 mm 2 894
Vannmålerleie pr. år 80 - 100 mm Combi 3 720
Vannmålerleie pr. 150 mm Combi 5 431
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 481
Tilleggsgebyr - Manglende installasjon av vannmåler 0
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time) 1 125
Tilleggsgebyr - Bytting av skadet vannmåler utført av kommunen 641
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) 1 125
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  12,50
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5% 1 125
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  
 Ulovlig arbed på eks. vann- og /eller avløpsnett***  11.250
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt
forbruk (vannmåler). 
** Vurderes etter medgått tid.                
*** + kommunens faktiske omkostninger          
   
Tilskudd ved tilknytning av privat anlegg*         

Avløp:  2/3 av  kostnader over kr 50.000,-,                   maks beløp kr   50.000,-

Vann:   2/3 av kostnader over kr  50.000,-,                  maks beløp kr   50.000,-

Vann og avløp:  2/3 av kostnader over kr 80.000,-     maks beløp kr   80.000,-

*Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd, og gjelder kun eksisterende  bebyggelse – ikke nybygg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.
 
 1. Boliger/hytter Enebolig   12 000

Tomannsbolig eller enebolig med sekundærleilighet

  20 000
Bolig med 3-10 boenheter   36 000
Bolig med 11-20 boenheter   48 000
Bolig med over 20 boeneheter 65 000
Tilbygg som gir ny boenhet

8 000

2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus.
Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal)

0-20 kvm 1 900
21-50 kvm 4 600
51-100 kvm 7 600
101-500 kvm 11 500
501-1000 kvm 16 300
Over 1000 kvm 21 600
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-250 kvm 35 000
251-750 kvm 65 000
Over 750 kvm 85 000
Tilbygg under 100 kvm 8 000
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 1 900
101-400 m2 3 400
Over 400 m2 9 000
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 5 000
1001 - 5 000 m3 10 000
Over 5 000 m3 25 000
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA)  17 000
Veganlegg 14 000
Parkering inntil 10 biler 3 200
Større parkeringsplass  5 600
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  3 000
9. Gjentatt forhåndskonferanse Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak 1 750
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse 3 200
11. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon fra byggegrense mot veg som avgjøres administrativt  3 000
Dispensasjon som avgjøres administrativt 7 500
Dispensasjon som krever politisk behandling 26 500
12. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl:   
I regulert område og for fradeling til offentlig veg, gate 2 500
I regulert områder utenfor regulerte grenser 5 000
I uregulert område 7 500
Pr. ny grunneienendom i tillegg 700
Behandling etter jordloven  2 000
For behandlng av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter  kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 26 800
13. Konsesjonssaker Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  5 000
14. Midlertidig brukstillatelse Pr. søknad  4 000
15. Diverse bestemmelser Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølgning
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og det uvises skjønn.
Det vises til byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen.
16. Revisjon Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 

Feie- og tilsyn

Feiegebyr pr. pipeløp 359
Tilsynsgebyr pr. pipeløp 143

Fyrverkeri

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeriklasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av Kommunestyret 26.03.2007, sak 9/2007. Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB).

   
Gebyr for behandling av søknader om tillatelse   1 640
Gebyr for gjennomføring av tilsyn 769

Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider

1. Generelle bestemmelser

1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
1.5 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.6 Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
1.7 Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.
   
1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 3 700
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.
1 500
                    
 
2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)  
2.1 Situasjonskart i henhold til Plan- og bygningsloven. 2 000
2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 500
Minstegebyr 600
                    
 
3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)  
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Areal 0 -1 999 kvm 20 200
Areal 2 000 - 2 999 kvm 22 600
Areal 3 000 - 3 999 kvm 25 200
Areal 4 000 - 5 000 kvm 30 100
Areal over 5 000 kvm etter medgått tid - minstegebyr 30 100
3.2 Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom). 
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. 
Areal 0 - 199 m2 6 600
Areal 200 - 500 m2 9 900
Areal 500 - 1 000 m2 13 200
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 13 200
Når tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 5 750
Grenselengde 50 - 200 m 9 950
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 9 950
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 3 700
Med markarbeid pr. punktfeste 7 400
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning. 
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning.
Til og med 3 punkter 3 690
Tillegg pr. punkt fra og med punkt 4 1 500
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser. 
Matrikkelloven § 19. Beregnes etter anvendt tid.
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.
                    
 
4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)  
4.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering
av en eiendom.
Sak som krever befaring - 
5 rettsgebyr, for tiden kr    1 130
5 650
Sak som ikke krever befaring - 3 rettsgebyr, for tiden kr 1 130 3 390
4.2 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon, nyttes satsene i punkt 3.1.
4.3 Ved reseksjonering, som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning.
Gebyr skal betales i samsvar med 3.2.
4.4 Ny behandling av avslått søknad.
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)
27 300
                   
* Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).
         
5. Gebyrer for digitale kartprodukter  
5.1 Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale kartdata etter faste satser.  Grunnpris + kr 7,5 pr dekar 1 500
   
6. Andre tjenester  
6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris inkl. mva) 3 063
6.2 Påvisning av vedoner i kommunens skoger. 525
6.3 Skogoversikt - forenklet skogbruksplan. 
Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er 1999. Formelen for prising av skogoversikt tar hensyn til omløpstiden.
10,-/daa x areal i daa x (1-((ÅR - 1999)/15)) = pris.
6.4 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.5 Utsetting av bygg Enkelt bygning - Pris + mva 8 125
Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig) - Pris + mva 10 438
Garasje under 50 kvm -
Pris + mva
3 938
Ekstrautstikking - Pris + mva 1 738
Næringsbygg/offentlig bygg/bygg med flere boenheter beregnes på grunnlag av medgått tid. Pris pr. time 1 500

Renovasjon

Standardabonnement - årsgebyr
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.
             
Standardabonnement består av:        
140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke    
140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke      
Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke      
Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 
             
Renovasjonsgebyret består av fire deler:        
G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)      
PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)    
PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)      
R = Restavfall og matavfall        
             
Tjeneste  
Beholder-str. (liter) Antall
boenheter
R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr år pr boenhet
80 R 1 861 126 130 1358 2475
140 1 1224 126 130 1358 2838
140 2 613 126 130 1358 2226
240 1 2043 126 130 1358 3656
240 2 1021 126 130 1358 2635
240 3 681 126 130 1358 2295
360 1 3104 126 130 1358 4718
360 2 1553 126 130 1358 3166
360 3 1035 126 130 1358 2649
360 4 776 126 130 1358 2390
660 1 5249 126 130 1358 6863
660 2 2624 126 130 1358 4238
660 3 1750 126 130 1358 3364
660 4 1313 126 130 1358 2926
660 5 1050 126 130 1358 2664
660 6 875 126 130 1358 2489
660 7 750 126 130 1358 2364
660 8 656 126 130 1358 2270
             
             
             
             
Årsgebyr restavfallsbrønner/containere        
Volum (liter) inkl.mva        
4 000 container 33 358        
6 000 container 46 971        
1 300 brønn 11 419        
3 000 brønn 26 329        
5 000 brønn 43 875        

 

Septik

Slamavskillere* Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1429
Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 956
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1080
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 101
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 720
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 68
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 900
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1823
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1215
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 338
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 900
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1425
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1613
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1913
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 250
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 313
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med lokal forskrift 3 808
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med lokal forskrift 7 066
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter) 7 066
Tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer 981
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 173
Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 721
Kontroll av utslipp av olje og/eller fett fra næring og industri 2721
         
* Boligeiendom tømmes hvert 2. år.                
Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år.         
Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.            

Vann

Nannestad kommunale vannverk
Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 150
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 25 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  150
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1188
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3*              14,68
Årlig leie av vannmåler pr år (dim inntil 1 1/2) 320
Vannmålerleie pr. år 100 mm 1 950
Vannmålerleie pr. år inntil 200 mm 2 894
Vannmålerleie pr. år 80 - 100 mm Combi 3720
Vannmålerleie pr. 150 mm Combi 5431
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 1250
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 481
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time) 1125
Tilleggsgebyr - Bytting av skadet vannmåler utført av kommunen 641
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) 1125
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5% 1125
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  
   
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
** Vurderes etter medgått tid.                

Publisert: 30.01.2017 08:18
Sist endret: 30.01.2017 08:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?