Priser Teknisk, næring og eiendom

Arealplaner

Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner  
1. Oppstartsmøte Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8 11 000
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0 - 3 daa 55 000
3 - 10 daa 87 800
Over 10 daa     -> Pris 10 daa
+  pr. daa
10 - 60 daa
(pris pr. daa)
1 760
Fast maksimumspris for detaljeringsplan (detaljregulering) Over 60 daa 175 450
Tilleggsgebyr for plan som åpner for bebyggelse. Bruksareal (BRA) omfatter maksimal ny bebyggelse i tråd med planen. Areal under terreng og parkeringsareal medregnes. Pris per m2 BRA 8
3. Forlengelse av gjennomføringsfrist for private detaljeringreguleringer   8 800
4. Mindre endringer for ethvert forhold Mindre endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd, for ethvert forhold 26 130
Ved flere endringer i samem sak, betales i tillegg for hvert forhold 7 000
5. Planer med konsekvensutredning Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet, (jfr. vedlegg I og II i Forskrift om konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens § 4-2)  
Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 15 % etter punkt 2
Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 60 % etter punkt 2
6. Dispensasjon Dispensasjon (PBL § 19-2) som avgjøres administrativt. 9 350
Dispensasjon som krever politisk behandling
(PBL § 19-2).
23 980
7. Konsulentvirksomhet utover ordinær saksbehandling I de tilfeller der kommunen blir engasjert til å utføre konsulentvirksomhet utover ordinær saksbehandling. 1 450
Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 
Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd, jfr. punkt 1.
Gebyr etter punkt 2, 4 og evt. punkt 5 utstedes når det legges ut til offentlig ettersyn. Alle plangebyr beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 
Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.
I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan planmyndiheten endre eller fravike gebyret.
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelser over og det utvises skjønn.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Avløp

                 

 

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)* 411
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)* 411
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3              29,03
Årlig leie av vannmåler (dim inntil 1 1/2) 320
Vannmålerleie pr. år 100 mm 1 950
Vannmålerleie pr. år inntil 200 mm 2 894
Vannmålerleie pr. år 80 - 100 mm Combi 3 720
Vannmålerleie pr. 150 mm Combi 5 431
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 481
Tilleggsgebyr - Manglende installasjon av vannmåler 0
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time) 1 125
Tilleggsgebyr - Bytting av skadet vannmåler utført av kommunen 641
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) 1 125
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  12,50
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5% 1 125
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  
 Ulovlig arbed på eks. vann- og /eller avløpsnett***  11.250
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt
forbruk (vannmåler). 
** Vurderes etter medgått tid.                
*** + kommunens faktiske omkostninger          
   
Tilskudd ved tilknytning av privat anlegg*         

Avløp:  2/3 av  kostnader over kr 50.000,-,                   maks beløp kr   50.000,-

Vann:   2/3 av kostnader over kr  50.000,-,                  maks beløp kr   50.000,-

Vann og avløp:  2/3 av kostnader over kr 80.000,-     maks beløp kr   80.000,-

*Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd, og gjelder kun eksisterende  bebyggelse – ikke nybygg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.
 
1. Boliger/hytter For første boenhet 17 400
Tillegg pr boenhet  8 720
Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom. 
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal) 0,20 m2 1 860
21-50 m2 4 470
51-100 m2 7 430
101-500 m2 11 170
501-1000 15 840
Over 1000 m2 21 060
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-100 m2 18 600
101-300 m2 37 200
301-500 m2 49 650
501-700 m2 67 650
701-1000 m2 84 550
Over 1000 m2 --> pris 1000 m2 + 200 m2  6 200
        Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.  
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 1 845
101-400 m2 3 390
Over 400 m2 9 020
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 6 200
1001 - 10 000 m3 24 800
Over 10 000 m3 --> Pris 10 000 m3 + pr 1000 m3 615
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA)  12 400
Veganlegg 11 170
Parkering inntil 10 biler 3 075
Større parkeringsplass  5 430
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  2 565
9. Gjentatt forhåndskonferanse Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak 1 695
10. Behandling av ansvarsretter Søknad om ansvarsrett 1 845
11. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse  3 075
12. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 9 350
Dispensasjon som krever politisk behandling 23 980
13. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl:   
I regulert område 2 255
I uregulert område 7 175
For fradeling til offentlig vei, gate eller jernbane-formål, per berørt eiendom 2 200
Pr. ny grunneienendom i tillegg 660
Behandling etter jordloven  2 000
For behandlng av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter  kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 26 040
14. Konsesjonssaker Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  5 000
15. Midlertidig brukstillatelse Pr. søknad  2 480
16. Ulovlig tiltak  Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et tillegg på inntil 3 ganger gebyret for byggesaksbehandling etter dette regulativ.
17. Diverse bestemmelser Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og det uvises skjønn.
Det vises til byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen.
18. Revisjon Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 

Feie- og tilsyn

Feiegebyr pr. pipeløp 359
Tilsynsgebyr pr. pipeløp 143

Fyrverkeri

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeriklasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av Kommunestyret 26.03.2007, sak 9/2007. Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB).

   
Gebyr for behandling av søknader om tillatelse   1 640
Gebyr for gjennomføring av tilsyn 769

Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider

1. Generelle bestemmelser

1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
1.5 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.6 Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
1.7 Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.
   
1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 3 590
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.
1 450
                    
 
2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)  
2.1 Situasjonskart i henhold til Plan- og bygningsloven. 4 470
2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 450
Minstegebyr 575
                    
 
3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)  
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Areal 0 -1 999 kvm 19 630
Areal 2 000 - 2 999 kvm 22 040
Areal 3 000 - 3 999 kvm 24 500
Areal 4 000 - 5 000 kvm 26 860
Areal over 5 000 kvm etter medgått tid - minstegebyr 29 280
3.2 Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom). 
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. 
Areal 0 - 199 m2 6 415
Areal 200 - 500 m2 9 615
Areal 500 - 1 000 m2 12 810
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 12 820
Når tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 5 590
Grenselengde 50 - 200 m 9 310
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 9 310
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 3 590
Med markarbeid pr. punktfeste 7 175
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning. 
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning.
Til og med 3 punkter 3 590
Tillegg pr. punkt fra og med punkt 4 1 450
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser. 
Matrikkelloven § 19. Beregnes etter anvendt tid.
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.
                    
 
4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)  
4.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering
av en eiendom.
Sak som krever befaring - 
5 rettsgebyr, for tiden kr    1 049
5 245
Sak som ikke krever befaring - 3 rettsgebyr, for tiden kr 1 049 3 147
4.2 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon, nyttes satsene i punkt 3.1.
4.3 Ved reseksjonering, som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning.
Gebyr skal betales i samsvar med 3.2.
4.4 Ny behandling av avslått søknad.
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)
26 620
                   
* Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).
         
5. Gebyrer for digitale kartprodukter  
5.1 Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale kartdata etter faste satser.  Grunnpris + kr 7,5 pr dekar 1 460
   
6. Andre tjenester  
6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 2 975
6.2 Påvisning av vedoner i kommunens skoger. 525
6.3 Skogoversikt - forenklet skogbruksplan. 
Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er 1999. Formelen for prising av skogoversikt tar hensyn til omløpstiden.
10,-/daa x areal i daa x (1-((ÅR - 1999)/15)) = pris.
6.4 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.5 Utsetting av bygg Enkelt bygning - Pris + mva 7 900
Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig) - Pris + mva 10 150
Garasje under 50 kvm -
Pris + mva
3 813
Ekstrautstikking - Pris + mva 1 694
Næringsbygg/offentlig bygg/bygg med flere boenheter beregnes på grunnlag av medgått tid. Pris pr. time 1 450

Renovasjon

Standardabonnement - årsgebyr
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.
             
Standardabonnement består av:        
140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke    
140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke      
Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke      
Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 
             
Renovasjonsgebyret består av fire deler:        
G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)      
PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)    
PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)      
R = Restavfall og matavfall        
             
Tjeneste  
Beholder-str. (liter) Antall
boenheter
R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr år pr boenhet
80 R 1 861 126 130 1358 2475
140 1 1224 126 130 1358 2838
140 2 613 126 130 1358 2226
240 1 2043 126 130 1358 3656
240 2 1021 126 130 1358 2635
240 3 681 126 130 1358 2295
360 1 3104 126 130 1358 4718
360 2 1553 126 130 1358 3166
360 3 1035 126 130 1358 2649
360 4 776 126 130 1358 2390
660 1 5249 126 130 1358 6863
660 2 2624 126 130 1358 4238
660 3 1750 126 130 1358 3364
660 4 1313 126 130 1358 2926
660 5 1050 126 130 1358 2664
660 6 875 126 130 1358 2489
660 7 750 126 130 1358 2364
660 8 656 126 130 1358 2270
             
             
             
             
Årsgebyr restavfallsbrønner/containere        
Volum (liter) inkl.mva        
4 000 container 33 358        
6 000 container 46 971        
1 300 brønn 11 419        
3 000 brønn 26 329        
5 000 brønn 43 875        

 

Septik

Slamavskillere* Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1429
Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 956
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1080
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 101
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 720
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 68
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 900
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1823
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1215
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 338
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 900
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1425
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1613
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1913
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 250
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 313
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med lokal forskrift 3 808
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med lokal forskrift 7 066
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter) 7 066
Tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer 981
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 173
Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 721
Kontroll av utslipp av olje og/eller fett fra næring og industri 2721
         
* Boligeiendom tømmes hvert 2. år.                
Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år.         
Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.            

Vann

Nannestad kommunale vannverk
Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 150
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 25 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  150
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1188
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3*              14,68
Årlig leie av vannmåler pr år (dim inntil 1 1/2) 320
Vannmålerleie pr. år 100 mm 1 950
Vannmålerleie pr. år inntil 200 mm 2 894
Vannmålerleie pr. år 80 - 100 mm Combi 3720
Vannmålerleie pr. 150 mm Combi 5431
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 1250
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 481
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time) 1125
Tilleggsgebyr - Bytting av skadet vannmåler utført av kommunen 641
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) 1125
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5% 1125
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  
   
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
** Vurderes etter medgått tid.                

Publisert: 30.01.2017 08:18
Sist endret: 30.01.2017 08:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?