Nannestad kommunes prisliste 

På knappen under kommer du direkte til vår oppdaterte prisliste. prisen for den enekelte tjeneste er beskrevet i kolonnen sats 2023. Du kan bruke innholdsfortegenelsen på siden til å bla deg nedover til den tjenesten du skal finne prisen for:

Prisliste

 

Helse, omsorg og velferd

Tjeneste 

Pris 2022 

Trygghetsalarm Pris pr. mnd 333
Nøkkelboks/e-låser* Pris pr. mnd 55
Utkjøring av mat Pris pr. gang 32
Middag Pris pr. porsjon 79
Dessert Pris pr. porsjon 32
Grøt Pris pr. porsjon 37
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 189
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 189
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert
Pris pr. gang 116
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 81
Vask av mopper Pris pr. gang 55
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 425
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 605
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 425

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2021
kr. 106 399

Fra kr:

Til kr:

   

Pris 2022 

Under 2 G* 0 212 798 Pris pr. mnd. 215
Mellom 2 og 3 G 212 799 319 197 Pris pr. mnd. 637
Mellom 3 og 4 G 319 198 425 596 Pris pr. mnd. 1 319
Mellom 4 og 5 G 425 597 531 995 Pris pr. mnd. 1 782
Over 5 G 531 996   Pris pr. mnd. 2 473

* Pris under 2 G er statens satser. 

Teknisk, næring og eiendom, miljø

 

 

Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner

 Pris 2022

1. Oppstartsmøte Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8 24 200
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0 - 3 daa 89 310
3 - 10 daa 141 970
10 - 60 daa     ->   Pris 10 daa + pr. daa over 10 daa 2 810
Maksimumspris Over 60 daa 282 630

For planer hvor det reguleres for boligbebyggelse beregnes i tillegg gebyr for bruksareal (BRA).

For planer hvor det kun reguleres for næring beregnes i tillegg gebyr for bruksareal (BRA), men maksimalt opp til og med 10 000 m2 BRA.

Beregningsgrunnlaget er maksimal ny bebyggelse i tråd med planen, inkludert parkering og areal under terreng. Pris per påbegynte 100 m2 BRA.

1 208
3. Endringer av plan, jfr. § 12-14, 2. ledd Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd med administrativ behandling 12 100
Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd med politisk behandling 42 490
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg for hvert forhold 5 950
4. Planer med konsekvensutredning Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 55 000
Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 40 % etter pkt. 2 
5. Rådgivning utover ordinær saksbehandling I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at forslagsstiller/plankonsulent er varslet). Pris per time.

2 850

inkl. mva.

 

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 

Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.

I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven.

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret.

Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

 

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.

Pris 2022

1. Boliger/hytter Enebolig         18 470
Enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig 27 700
Boligbebyggelse med 3-10 boenheter 39 700
Boligbebyggelse med 11-20 boenheter 52 930
Boligbebyggelse med 21-40 boenheter 71 690
Boligbebyggelse over 40 boenheter 95 89
Tilbygg som gir sekundærleilighet 8 820
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal) 0-20 m2 2 090
21-50 m2 5 070
51-100 m2 8 370
101-500 m2 12 670
501-1000 m2 17 970
Over 1000 m2 23 810
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-250 m2 38 600
251-750 m2 71 690
Over 750 m2 93 730
Tilbygg under 100 m2 8 820
        Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 2 090
101-400 m2 3 760
Over 400 m2 9 920
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 5 520
1001 - 5 000 m3 11 020
Over 5 000 m3 27 580
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning)  18 760
Veganlegg og overvannsløsning 15 440
Parkering under terreng     8 320
Parkering inntil 10 biler 3 530
Parkering over 10 biler 6 180
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  3 300
Avkjøringstillatelse       3 000
Nabovarsel       375
For kart og eiendomsinformasjon som gis gjennom
eksterne formidlingstjenester (eks. E-torg og 
Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva i tillegg

       
9. Gjentatt forhåndskonferanse

Det belastes ikke gebyr for første forhåndskonferanse.
Gebyr for gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak. 


1 940
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse  5 140
11. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 8 821
        Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt 5 130
        Dispensasjon som krever politisk behandling 31 180
12. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl: 
        I regulert område etter regulerte grenser, og for fradeling til offentlig vei, gate eller jernbane-formål, per berørt eiendom 2 760
        I regulert område utenfor regulerte grenser 10 000
        I uregulert område 10 000
        Pr. ny grunneienendom i tillegg 770
        Behandling etter jordloven  2 000
        For behandlng av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter  kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 29 550
13. Konsesjonssaker Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr av konsesjons- og delingssaker 5 000
Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante konsesjonssaker er søknader om konsesjon ved erverv av tilleggsarealer eller ubebygde mindre arealer i LNF-områder) 2 000
14. Midlertidig brukstillatelse Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  4 410
16. Diverse bestemmelser Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølging.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. 
Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
17. Revisjon  
Gebbyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Kart og oppmåling

 
Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider
1. Generelle bestemmelser
1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
1.5 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
1.6 Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
1.7 Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 For kart- og eiendomsinformasjon som gis gjennom eksterne formidlingstjenester (for eksempel e-Torg og Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva. 
 

Pris 2022

1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 4 015
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.

2 034

 

 

 

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Pris 2022

2.1 Situasjonskart

2 500

inkl. mva.

2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 627
Minstegebyr 658
2.3 Naboliste

375

 

 

 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Pris 2022
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Grunngebyr 17 956
Tillegg per dekar over 2 dekar 2 400
Pris per tomt fra og med nr. 2 14 377
Pris per tomt fra og med nr. 7 10 778
3.2 Oppmålingsforretning for grensejustering og arealoverføring. Grensejustering benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke overstige 1G.
Ved arealoverføring tas et tilleggsgebyr på 20 %.  
Areal 0 - 199 m2 7 165
Areal 200 - 500 m2 10 757
Areal 500 - 1 000 m2 14 339
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 14 339
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 6 248
Grenselengde 50 - 200 m 10 376
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 10 376
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 4 015
Med markarbeid pr. punktfeste 8 039
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard.
Per punkt 1 580
   
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser. Matrikkelloven § 19. Beregnes etter medgått tid. 
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

 

 

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 15)

Pris 2022

4.1 Eierseksjonering, 1-2 seksjoner   12 470
4.2 Fra og med seksjon 3. Tillegg per seksjon.   626
4.3 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon uten oppmøte i marka.   1 241
4.4 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon med oppmøte i marka, betales gebyr etter pkt. 3.1.    
4.5 For reseksjonering skal det for kommunens behandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.     

 

 

Gebyrer for digitale kartprodukter

Pris 2022 inkl. mva.

5.1 Digitale kartdata  Grunnpris + kr 8,0 pr dekar 2 085

 

 

Andre tjenester

Pris 2022 inkl. mva.

6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 2 875
6.2 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.3 Leie av grevlingfelle 1 000
6.4 Fallviltmannskapsets bevitnelse av grevlingskade i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngeltid når skade er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført) 1 000
6.5 Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avliving av grevling (fallviltmannskap bistår kun når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning) 4 000

 

Det er innført gebyr fra og med 2021 for leie av felle, bevitnelse av skade av fallviltpersonell, og gebyr dersom den skadelidende ønsker å benytte fallviltmannskap til fanging og avlivning. Gebyrene er:

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Eksl. Mva

Pris inkl mva.

Leie av grevlingfelle

 

 

 

 

 

 

800

1 000

Fallviltmannskapets bevitnelse av grevlingskade i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngletid når skaden er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført).

800

1 000

Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avlivning av grevling (fallviltmannskap bistår kun når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning)

3 200

4 000

 

 

Avløp

Tjeneste

Pris 2022 

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 * 24
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
                     

Tilleggsgebyrer

Pris 2022 

Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  17,02
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 259
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe 3  046
                     

Tilknytningsgebyr

Pris 2022 

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 443
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 52 521
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  443
                     
Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *)  
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:  50 000
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:  50 000
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til:  80 000
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.   

Drikkevann

Nannestad kommunale vannverk

                 

Pris 2022

Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 224
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 37 284
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  224
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1 313
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *             15
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 2 627
                     
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

Gimilvann BA

Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24
Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67
Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA 169
Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde 2110
Årsavgift ved måler - I tillegg til punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde               8
Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler 313
Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet 1688
Årsgebyr - Tillegg boenhet 2, 3, osv. 625
Årsgebyr - Tillegg pr. person 406
 
* Egne satser for gårdsdrift o.a.              
** Prisene er gjeldene fra 01.07.2020            
                   

Hurdal kommunale vannverk 

Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00                
Tilknytningsgebyr pr. m2 BA             302,50
Årsgebyr - Abonnementsgebyr             2866,25
Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3             38,75
Årlig leie av vannmåler             148,75
Stipulert forbruk pr. m2 BA             73,75
 Manglende vannmåleravlesning             1297,50

Felles for vann og avløp

Tjeneste Pris 2022 
Vannmålerleie pr. år (dim inntil 1 1/2'') 366
Vannmålerleie pr. år DN 100  2 228
Vannmålerleie pr. år inntil DN 200 3 306
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi 4 250
Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi 6 205
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 974
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)** 1 285
Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) ** 733
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) ** 1 285
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5 %  1 252
Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr *** 1 253
Ulovlig arbeid på på eks. vann- og/eller avløpsnett + kommunens faktiske omkostninger 12 849
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  
   
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
** Vurderes etter medgått tid.                
*** Kommunen har rett til å foreta kontroll av eiendommens vann-og avløpsanlegg, og alle forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 
        Eier plikter å medvirke til dette.              

Septik

Tjeneste

Pris 2022 

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 745
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 499
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 563
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 53
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 375
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 35
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 949
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  950
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  634
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 176
Fastgebyr pr. boenhet/fritidseiendom (tømming hvert 3. år) 499
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  410
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 35
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  743
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  841
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  998
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 146
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 181
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  4 804
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 8 914
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 8 914
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 238
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 742
Behandling  av utslipp/ påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 4 803
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 237

Tilsyns- og kontrollgebyr (utslipp og påslipp

 

Pris 2022

Kontroll Kontroll av utslipp av olje/eller fett fra næring og industri 1 666
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 3 986

 

 

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.       
Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år.   
Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.    

Gebyr for graving i kommunal veg og/eller grunn

Generelle bestemmelser

Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg og/eller grunn. Her er noen stikkord om hva det må søkes om:
- Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og       liknende)                                                                                                                                                                                                                 - Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
- Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning).
Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg. Loven dekker også området innenfor 3 meter fra vegkant. Det er tre års sperrefrist på veger som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering og forringelsesgebyr hvis det gis tillatelse. 
Tjeneste Pris 2022 
Gebyr for behandling av søknad om arbeidsvarsling 1 847
Gebyr for behandling av søknad om graving i kommunal veg og/eller grunn 4 822
Gebyr for behandling av søknad om arbeidstillatelse 1 283
Kontrollgebyr, pris pr kontroll 1 283
Gebyr for manglende innsendt ferdigattest 821
Gebyr for manglende ferdigstilling av arbeid i kommunal veg og/eller grunn + kommunens faktiske omkostninger 7 182
Gebyr for ulovlig graving 15 390
Gebyr for manglende tilbakestillelse etter ulovlig arbeid på kommunal veg og/eller grunn + kommunens faktiske omkostninger 30 780

Fyrverkeri

Tjeneste  Pris 2022 
Gebyr for behandling av søknad og tilsyn 2 889

Generelle bestemmelser

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av kommunestyret 09.02.2016.  

Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)

 

Renovasjon 

  Pris 2022 
Standardabonnement - årsgebyr 3 372
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr 2 941
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr 1 471
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr 1 102
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.* 1 154

Standardabonnement består av:

140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke

140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke

Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke

Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 

Renovasjonsgebyret består av to deler:      

G = Grunngebyr (belastes hver boenhet) og inneholder fom 2022 også tidligere PA og PL (ref avfallsstrategien)
R = Restavfall og matavfall      

 

Tjeneste   Pris 2022 inkl mva. 
Beholder-str. (liter) Antall
boenheter
R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr. år pr. boenhet
80 R 1 819 0 0 1534 2 941
140 1 1163 0 0 1534 3 372
140 2 582 0 0 1534 2 646
240 1 1942 0 0 1534 4 345
240 2 971 0 0 1534 3 131
240 3 648 0 0 1534 2 727
360 1 2951 0 0 1534 5 606
360 2 1476 0 0 1534 3 763
360 3 984 0 0 1534 3 148
360 4 738 0 0 1534 2 840
660 1 4990 0 0 1534 8 155
660 2 2494 0 0 1534 5 036
660 3 1664 0 0 1534 3 997
660 4 1248 0 0 1534 3 478
660 5 998 0 0  1534 3 166
660 6 832 0 0 1534 2 958
660 7 713 0 0 1534 2 809
660 8 624 0 0 1534 2 698

 

Tjeneste

Årsgebyr container/brønn

Volum (liter) Pris 2022
4 000 container 39 642
6 000 container 55 820
8 000 container 70 493
1000  m3*) 10 440
1 300 brønn 13 570
3 000 brønn 31 289
5 000 brønn 52 141

*) Gjelder pris m3 på nye størrelser

Festeavgift gravplass

Tjeneste Pris 2022
Festeavgift leie av gravplass  200,-

Kultur, idrett og fritid

Kulturskolen

Elevkontingent, pris pr. semester (halvt år) Pris 2022.
Individuell 2 128
Gruppe 1 643
Talent 4 129
Voksne individuell 3 034
Voksne grupper 2 128

Leie av lokaler i bibliotek

Lokaler     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Bibliotek, stort møterom   300 150 0 100
Museet, møterom med kjøkken   300 150 0 100

Leie av arealer på skoler og barnehager

Generelle bestemmelser

Det vises til reglement for utleie av lokaler i skoler, barnehager og andre kommunale bygg, og gjeldende instrukser, rutiner og eventuelle ordensregler for det enkelte bygg.

Tjeneste Pris 2022 
Leie av klasserom Mandag - Fredag     Pris pr. time 155
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 268
Mandag - Fredag     Pris per dag 1 092
Lørdag- Søndag     Pris per dag 1 876
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag     Pris pr. time 335
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 648
Mandag - Fredag     Pris per dag 2 345
Lørdag- Søndag     Pris per dag 4 534 
 Leie av gymsal Mandag - fredag      Pris pr. time 313
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 447
Mandag - Fredag     Pris per dag 2189
Lørdag- Søndag     Pris per dag 3 127
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag     Pris pr. time 335
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 670
Mandag - Fredag     Pris per dag 2 345
Lørdag- Søndag     Pris per dag 4 690
Eventuell renholds- og/eller vaktmester-tjeneste.  Mandag - Fredag     Pris pr. time 489
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 978

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2022
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 189
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1879
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 189
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 189

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Nannestad kunstgressbane

Tjeneste Pris  2022 
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 092
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 760
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 380

Maurahallen

Tjeneste Pris 2022 
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 189

Barnehage, skole og SFO

Kommunal barnehageplass

   Plass størrelse  

Pris 2023 inkl. mva

Barnehagesats* 100 % Pris pr. mnd 3000,-
  50 %   1575,-
Kostpenger 80 %  - 100 % plass   466,-
  70 % plass og mindre   234,-
Ekstradager i barnehage      

* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5% til deltidsprosenten.

* Det tas forbehold om vedtak i stasbudsjettet angående oppholdsbetaling.

 SFO

Hel plass: 3745,- (12 timer gratis gjelder kun for 1. trinn, og kommunen justerer dette på fakturaen fra 1. august 2022)

Deltidsplass: 2393,- (For deltidsplass, 13 timer i uken, blir 12 timer gratis (gjelder kun 1. trinn) og du vil betale for den ene timen hver uke, kommunen vil justere dette på fakturaen fra 1. august 2022.)

NB! Merk at dere må betale for mat de dagene dere bruker gratis SFO.

Søskenmoderasjon: hel plass - 1124.-

Søskenmoderasjon halv plass - 718,-

Dagsats 257,-

Gebyr for for sen henting 257,- pris pr time

Mat: 231,- kr pr mnd.

 

 


Publisert: 27.01.2017 14:41:43
Sist endret: 19.01.2023 11:14