Priser

Helse, omsorg og velferd

Tjeneste 

Pris 2019 inkl. mva.

Trygghetsalarm Pris pr. mnd 307
Nøkkelboks* Pris pr. mnd 51
Utkjøring av mat Pris pr. gang 29
Middag Pris pr. porsjon 73
Dessert Pris pr. porsjon 29
Grøt Pris pr. porsjon 34
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 174
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 174
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert NY Pris pr. gang 107
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 75
Vask av mopper Pris pr. gang 51
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 391
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 557
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 391

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2017 kr. 93 634 

Fra kr:

Til kr:

 

 

Pris 2019 inkl. mva.

Under 2 G* 0 193 766 Pris pr. mnd. 0
Mellom 2 og 3 G 193 766 290 649 Pris pr. mnd. 587
Mellom 3 og 4 G 290 649 387 532 Pris pr. mnd. 1 214
Mellom 4 og 5 G 387 532 484 415 Pris pr. mnd. 1 640
Over 5 G 484 415   Pris pr. mnd. 2 276

Teknisk, næring og eiendom

Reguleringsplaner Pris 2019
1. Oppstartsmøte Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8 13 300
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0 - 3 daa 67 100
3 - 10 daa 106 700
Over 10 daa     -> Pris 10 daa
+  pr. daa
10 - 60 daa
(pris pr. daa)
2 100
Maksimumspris Over 60 daa 212 300
For planer som åpner for bebyggelse beregnes også gebyr for bruksareal (BRA). Beregningsgrunnlag er maksimal ny bebyggelse i tråd med planen, inkludert areal under terreng, men maksimalt opp til og med 10 000 m2 BRA. Pris per påbegynte 100 m2 BRA 900
3. "Mindre" endringer Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd. 31 900
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg for hvert forhold 8 500
4. Planer med konsekvensutredning Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 15 % etter punkt 2
Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 60 % etter punkt 2
5. Dispensasjon Se priser for dispensasjon under gebyrer for byggesak  
6. Rådgivning utover ordinær saksbehandling I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at forslagsstiller/ plankonsulent er varslet) 1 800

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 

Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.

I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan planmyndiheten endre eller fravike gebyret.

Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelser over og det utvises skjønn.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.
Pris 2019 inkl. mva.
1. Boliger/hytter Enebolig         12 180
Enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig   20 300
Bolig med 3-10 boenheter       36 540
Bolig med 11-20 boenheter       48 720
Bolig med over 20 boenheter 65 980
Tilbygg som gir ny boenhet 8 120
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal) 0-20 m2 1 930
21-50 m2 4 670
51-100 m2 7 710
101-500 m2 11 670
501-1000 16 540
Over 1000 m2 21 920
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-250 m2 35 000
251-750 m2 65 000
Over 750 m2 85 000
Tilbygg under 100 m2 8 000
        Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.  
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 1 930
101-400 m2 3 450
Over 400 m2 9 140
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 5 080
1001 - 5 000 m3 10 150
Over 5 000 m3 25 380
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning)  17 260
Veganlegg og overvannsløsning 14 210
Parkering inntil 10 biler 3 250
Større parkeringsplass  5 680
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  3 250
9. Gjentatt forhåndskonferanse Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak 1 780
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse  3 250
11. Dispensasjon for ethvert forhold   Dispensasjon som avgjøres administrativt     7 610
        Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt 3 050
        Dispensasjon som krever politisk behandling   26 900
12. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl:   
        I regulert område og/eller fradeling til offentlig vei, gate eller jernbane-formål 2 540
        I regulerte områder utenfor regulerte grenser 5 080
        I uregulert områder 7 610
        Pr. ny grunneiendom i tillegg 710
        Behandling etter jordloven  2 030
        For behandling av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 27 200
13. Konsesjonssaker Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr av konsesjons- og delingssaker 5 080
Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av tilleggsarealer eller ubebygde mindre arealer i LNF-områder) 2 030
14. Midlertidig brukstillatelse Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  4 060
16. Diverse bestemmelser Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølging.
Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et tillegg på inntil 3 ganger gebyret for byggesaksbehandling etter dette regulativ.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og det uvises skjønn.
17. Revisjon Det vises til byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen.
Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 
Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Feiegebyr pr. pipeløp 331
Tilsynsgebyr pr. pipeløp 132

Generelle bestemmelser:

Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg. Her er noen stikkord om hva det må søkes om:

- Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og liknende)

- Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)

- Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)

- Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning). 

Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg. Loven dekker også området innenfor 3 meter fra vegkant. Det er tre års sperrefrist på veger som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering og forringelsesgebyr hvis det gis tillatelse.  

Tjeneste

Pris 2019

inkl. mva.

Gebyr for arbeidsvarsling 1 028
Gebyr for graving i kommunal veg 2 878
Refusjon for forringelse av veg (oppmålet etter areal, minsteareal 10 m2):    
  0-10 m2: 1 028
  10-20 m2: 2 570
  20-50 m2: 3 598
  Over 50 m2: 5 140

1. Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider

1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
1.5 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.6 Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
1.7 Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.

 

Pris 2019 inkl. mva.

1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 3 700
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.
1 500

 

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Pris 2019 inkl. mva.

2.1 Situasjonskart i henhold til Plan- og bygningsloven. 2 000
2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 500
Minstegebyr 600

  

3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Pris 2019 inkl. mva.

3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Grunngebyr 14 400
Tillegg pr dekar over 2 dekar 1 920
Pris per tomt fra nr 2 11 520
Pris per tomt fra nr 7 8 640
3.2 Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom).
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. 
Areal 0 - 199 m2 6 600
Areal 200 - 500 m2 9 900
Areal 500 - 1 000 m2 13 200
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 13 200
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 5 750
Grenselengde 50 - 200 m 9 550
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 9 550
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 3 700
Med markarbeid pr. punktfeste 7 400
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning.
Til og med 3 punkter 3 690
Tillegg pr. punkt fra og med punkt 4 1 500
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser.
Matrikkelloven § 19. Beregnes etter anvendt tid.
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

 

4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)

Pris 2019 inkl. mva.

4.1 Eierseksjonering, to bruksenheter   10 000
4.2 Per bruksenehet fra nr 3   500
4.3 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon (uten markarbeider).    1 000

 

5. Gebyrer for digitale kartprodukter

Pris 2019 inkl. mva.

5.1 Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale kartdata etter faste satser.  Grunnpris + kr 8,0 pr dekar 1 540

 

6. Andre tjenester

Pris 2019 inkl. mva.

6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 3 150
6.2 Påvisning av vedoner i kommunens skoger. 538
6.3 Skogoversikt - forenklet skogbruksplan.
Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er 1999. Formelen for prising av skogoversikt tar hensyn til omløpstiden.
10,-/daa x areal i daa x (1-((ÅR - 1999)/15)) = pris.
6.4 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.5 Utsetting av bygg (på vent; avventer sentral godkjenning) Enkelt bygning - Pris + mva 8 350
Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig) - Pris + mva 10 725
Garasje under 50 kvm -
Pris + mva
4 038
Ekstrautstikking - Pris + mva 1 775
Næringsbygg/offentlig bygg/bygg med flere boenheter beregnes på grunnlag av medgått tid. Pris pr. time 1 538

 

Tjeneste Septik

Pris 2019 inkl. mva.

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 491,-
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 998,-
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 128,-
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 106,-
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 752,-
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 70,-
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 939,-
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 902,-
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 269,-
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 353,-
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 939,-
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 487,-
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 683,-
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 996,-
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 261,-
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 326,-
     
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  3 973,-
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 7 373,-
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 7 373,-
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 024,-
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 268,-
Behandling  av utslipp/påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 3 973,-
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 023,-
Kontroll Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 834,-
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 839,-

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. 

Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

Tjeneste

Pris 2019 inkl. mva.

Standardabonnement - årsgebyr 3 048
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr 2 659
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr 1 330
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr 996
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time. 1 043

 Standardabonnement består av:

140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke

140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke

Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke

Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 

Renovasjonsgebyret består av fire deler:

G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)
PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)
PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)
R = Restavfall og matavfall

 

Tjeneste

2019, kr pr. boenhet

Pris 2019 inkl. mva.

Beholder-str. (liter) Antall
boenheter
R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr. år pr. boenhet
80 R 1 740 109 112 1 167 2 659
140 1 1 052 109 112 1 167 3 048
140 2 526 109 112 1 167 2 392
240 1 1 755 109 112 1 167 3 928
240 2 878 109 112 1 167 2 831
240 3 586 109 112 1 167 2 466
360 1 2 668 109 112 1 167 5 068
360 2 1 334 109 112 1 167 3 402
360 3 890 109 112 1 167 2 846
360 4 667 109 112 1 167 2 568
660 1 4 511 109 112 1 167 7 373
660 2 2 255 109 112 1 167 4 552
660 3 1 504 109 112 1 167 3 614
660 4 1 128 109 112 1 167 3 144
660 5 902 109 112 1 167 2 862
660 6 752 109 112 1 167 2 674
660 7 645 109 112 1 167 2 539
660 8 564 109 112 1 167 2 439

 

Tjeneste 

  Årsgebyr containere/brønn

Volum (liter) 2019 inkl.mva
4 000 container 35 837
6 000 container 50 463
8 000 container 63 727
1 300 brønn 12 268
3 000 brønn 28 286
5 000 brønn 47 136

 Vann

Tjeneste vann - Nannestad kommunale vannverk Pris 2019 inkl. mva.
Nannestad kommunale vannverk
Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 158
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 26 368
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  158
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1 313
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *            18,78
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 2 500

 

* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler).

 

Tjeneste Gimilvann BA

Pris 2019 inkl. mva.

Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24
Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67
Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA 169
Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde 2 000
Årsavgift ved måler - I tillegg til punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde 8
Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler 313
Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet 1 688
Årsgebyr - Tillegg boenhet 2, 3, osv. 625
Årsgebyr - Tillegg pr. person 406

* Egne satser for gårdsdrift o.a.

** Prisene er gjeldene fra 01.07.2018

 

Tjeneste Hurdal kommunale vannverk

Pris 2019 inkl. mva.

Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00
Tilknytningsgebyr pr. m2 BA          270,00
Årsgebyr - Abonnementsgebyr      2 485,00
Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3            30,00
Årlig leie av vannmåler          143,75
Stipulert forbruk pr. m2 BA            62,50

 

Felles for vann og avløp

 

Tjeneste

Pris 2019 inkl. mva.

Vannmålerleie pr. år (dim inntil 1 1/2'') 338
Vannmålerleie pr. år DN 100  2 057
Vannmålerleie pr. år inntil DN 200 3 052
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi 3 924
Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi 5 728
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 900
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)** 1 187
Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) ** 676
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) ** 1 187
Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr *** 1 157
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  

* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

** Vurderes etter medgått tid.

*** Kommunen har rett til å foreta kontroll av eiendommens vann-og avløpsanlegg, og alle forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 

Eier plikter å medvirke til dette.

Tjeneste Avløp Pris 2019 inkl. mva.
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 411
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  411
   
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *              28
Årlig leie av vannmåler (dim. inntil 1 1/2") 338
Årlig leie av vannmåler inntil DN 100 2.057
Årlig leie av vannmåler inntil DN 200 3.052
Årlig leie av vannmåler DN 80 - 100 Combi 3.924
Årlig leie av vannmåler DN 150 Combi 5.728
   
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  15,42
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 186
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe  
 
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

Priser pr. 01.01.2019 inkl. mva.

Gravemelding
Gebyr for arbeidsvarsling kr 1 028
Gebyr for graving i kommunal veg kr 2 878

 

Kultur, idrett og fritid

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2019 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 174
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1 730
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 174
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 174

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Kunstgressbane

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 005
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 700
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 350

Maurahallen

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 174

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       750 400 170 170
Black Box       500 300 170 170
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 3 000 3 000   3 000
Oppsett av bord/stoler storsal 400 400   400
Renhold storsal 700 700   700
Renhold kommunestyresal 550 550   550
Renhold øvrige rom 400 400   400

* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

Utleie av skolelokaler

  Pris 2019 inkl. mva.
Leie av klasserom Mandag - Fredag Pris pr. time 144
Lørdag- Søndag Pris pr. time 247
Mandag - Fredag Pris per dag 1 005
Lørdag- Søndag Pris per dag 1 727
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag Pris pr. time 308
Lørdag- Søndag Pris pr. time 596
Mandag - Fredag Pris per dag 2 159
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 174
Leie av gymsal Mandag - Fredag Pris pr. time 288
Lørdag- Søndag Pris pr. time 411
Mandag - Fredag Pris per dag 2 015
Lørdag- Søndag Pris per dag 2 878
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag Pris pr. time 308
Lørdag- Søndag Pris pr. time 617
Mandag - Fredag Pris per dag 2 159
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 318

**) Det vil bli fakturert for renhold og vaktmestertjeneste.

Barnehage, skole og SFO

 
Tjeneste - kommunal barnehageplass     Pris 2019 inkl. mva
Barnehagesats* 100 % Pris pr. mnd 3040-
  50 %   1596,-
Kostpenger 80 %  - 100 % plass   323-
  70 % plass og mindre   162,-
Ekstradager i barnehage     228,-

* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5% til deltidsprosenten.

 

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Skolefritidsordning 100 %       Pris pr. mnd. 3 209
Delt plass       Pris pr. mnd. 2 050
Søskenmoderasjon Søskenmoderasjon 1/1       -915
Søskenmoderasjon 1/2       -584
Ekstra dag ifm. skolens fravær Dagsats 220
Gebyr for sent henting   Pris pr. time 220

Publisert: 27.01.2017 14:41
Sist endret: 31.10.2018 10:42