Priser

Helse, omsorg og velferd

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2017 kr. 93 634  Fra kr: Til kr:     Pris 2018 inkl. mva.
Under 2 G* 0 187 268 Pris pr. mnd. 205
Mellom 2 og 3 G 187 268 280 902 Pris pr. mnd. 571
Mellom 3 og 4 G 280 902 374 536 Pris pr. mnd. 1 181
Mellom 4 og 5 G 374 536 468 170 Pris pr. mnd. 1 595
Over 5 G 468 170   Pris pr. mnd. 2 214
Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Trygghetsalarm Pris pr. mnd 298
Nøkkelboks* Pris pr. mnd 49
Utkjøring av mat Pris pr. gang 28
Middag Pris pr. porsjon 71
Dessert Pris pr. porsjon 28
Grøt Pris pr. porsjon 33
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 169
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 169
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert NY Pris pr. gang 104
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 71
Vask av mopper Pris pr. gang 49
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 380
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 542
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 380

Teknisk, næring og eiendom

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Nannestad kommunale vannverk
Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 154
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 25 650
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  154
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1 188
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *              16,81
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 1 250

* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler).

 

Gimilvann BA
Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24
Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67
Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA 169
Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde 2 000
Årsavgift ved måler - I tillegg til punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde 8
Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler 313
Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet 1 688
Årsgebyr - Tillegg boenhet 2, 3, osv. 625
Årsgebyr - Tillegg pr. person 406

* Egne satser for gårdsdrift o.a.

** Prisene er gjeldene fra 01.07.2017

Hurdal kommunale vannverk
Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00
Tilknytningsgebyr pr. m2 BA            245,44
Årsgebyr - Abonnementsgebyr        2 375,00
Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3              26,25
Årlig leie av vannmåler            128,75
Stipulert forbruk pr. m2 BA              52,81

 

Felles for vann og avløp
Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Vannmålerleie pr. år (dim inntil 1 1/2'') 328
Vannmålerleie pr. år DN 100  2 001
Vannmålerleie pr. år inntil DN 200 2 969
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi 3 817
Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi 5 572
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 875
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)** 1 154
Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) ** 658
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) ** 1 154
Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr *** 1 125

Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**

* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

** Vurderes etter medgått tid.

*** Kommunen har rett til å foreta kontroll av eiendommens vann-og avløpsanlegg, og alle forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 

Eier plikter å medvirke til dette.

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 468
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 983
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 110
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 104
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 740
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 69
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 924
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 873
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 249
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 346
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 924
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 463
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 656
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 964
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 257
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 321
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  3 911
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 7 257
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 7 257
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 007
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 232
Kontroll Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 790
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 794

 

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. 

Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Standardabonnement - årsgebyr 2 937
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr 2 562
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr 1 281
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr 960
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time. 1 005

 Standardabonnement består av:

140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke

140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke

Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke

Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 

Renovasjonsgebyret består av fire deler:

G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)
PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)
PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)
R = Restavfall og matavfall

 

Tjeneste 2018, kr pr. boenhet Pris 2018 inkl. mva.
Beholder-str. (liter) Antall
boenheter
R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr  
80 R 1 713 105 108 1 124 2 562
140 1 1 013 105 108 1 124 2 937
140 2 507 105 108 1 124 2 304
240 1 1 691 105 108 1 124 3 784
240 2 846 105 108 1 124 2 727
240 3 564 105 108 1 124 2 375
360 1 2 570 105 108 1 124 4 883
360 2 1 285 105 108 1 124 3 277
360 3 857 105 108 1 124 2 741
360 4 643 105 108 1 124 2 474
660 1 4 346 105 108 1 124 7 103
660 2 2 172 105 108 1 124 4 386
660 3 1 449 105 108 1 124 3 481
660 4 1 087 105 108 1 124 3 029
660 5 869 105 108 1 124 2 757
660 6 725 105 108 1 124 2 576
660 7 621 105 108 1 124 2 446
660 8 543 105 108 1 124 2 349
             
             
Tjeneste          
Volum (liter) 2018 inkl.mva         
4 000 container 34 525        
6 000 container 48 615        
8 000 container 61 394        
1 300 brønn 11 818        
3 000   27 250        
5 000 brønn 45 411        
Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Feiegebyr pr. pipeløp 359
Tilsynsgebyr pr. pipeløp 143

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Gebyr for behandling av søknader om tillatelse   1 683
Gebyr for gjennomføring av tilsyn 789

Generelle bestemmelser

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av kommunestyret 09.02.2016.   Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brannvesen.

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 411
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  411
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *              26,90
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  15
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 154
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe  
 
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
                     
Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *) Maksbeløp 2018, kr
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til: 80 000
                     
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd, og gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.        

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.
Pris 2018 inkl. mva.
1. Boliger/hytter Enebolig         12 000
Enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig   20 000
Bolig med 3-10 boenheter       36 000
Bolig med 11-20 boenheter       48 000
Bolig med over 20 boenheter 65 000
Tilbygg som gir ny boenhet 8 000
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal) 0-20 m2 1 900
21-50 m2 4 600
51-100 m2 7 600
101-500 m2 11 500
501-1000 16 300
Over 1000 m2 21 600
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-250 m2 35 000
251-750 m2 65 000
Over 750 m2 85 000
Tilbygg under 100 m2 8 000
        Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.  
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 1 900
101-400 m2 3 400
Over 400 m2 9 000
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 5 000
1001 - 5 000 m3 10 000
Over 5 000 m3 25 000
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning)  17 000
Veganlegg og overvannsløsning 14 000
Parkering inntil 10 biler 3 200
Større parkeringsplass  5 600
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  3 000
9. Gjentatt forhåndskonferanse Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak 1 750
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse  3 200
11. Dispensasjon for ethvert forhold   Dispensasjon som avgjøres administrativt     7 500
        Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt 3 000
        Dispensasjon som krever politisk behandling   26 500
12. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl:   
        I regulert område og/eller fradeling til offentlig vei, gate eller jernbane-formål 2 500
        I regulerte områder utenfor regulerte grenser 5 000
        I uregulert områder 7 500
        Pr. ny grunneiendom i tillegg 700
        Behandling etter jordloven  2 000
        For behandling av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 26 800
13. Konsesjonssaker Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr av konsesjons- og delingssaker 5 000
Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av tilleggsarealer eller ubebygde mindre arealer i LNF-områder) 2 000
14. Midlertidig brukstillatelse Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  4 000
16. Diverse bestemmelser Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølging.
Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et tillegg på inntil 3 ganger gebyret for byggesaksbehandling etter dette regulativ.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og det uvises skjønn.
17. Revisjon Det vises til byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen.
Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 
Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner Pris 2018 ekskl. mva
1. Oppstartsmøte Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8 12 100
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0 - 3 daa 61 000
3 - 10 daa 97 000
Over 10 daa     -> Pris 10 daa
+  pr. daa
10 - 60 daa
(pris pr. daa)
1 900
Maksimumspris Over 60 daa 193 000
For planer som åpner for bebyggelse beregnes, i tilleg til pkt 2, gebyr for bruksareal (BRA). Beregningsgrunnlag er maksimal ny bebyggelse i tråd med planen, inkludert areal under terreng, men maksimalt opp til og med 10 000 m2 BRA. Pris per påbegynte 100 m2 BRA 880
3. Mindre endringer Mindre endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd. 29 000
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg for hvert forhold 7 700
4. Planer med konsekvensutredning Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet, (jfr. vedlegg I og II i Forskrift om konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens § 4-2)  
Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 15 % etter punkt 2
Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 60 % etter punkt 2
6. Dispensasjon Se priser for dispensasjons under gebyrer for byggesak  
7. Rådgivning utover ordinær saksbehandling I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at forslagsstiller/ plankonsulent er varslet) 1 600

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 

Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.

I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan planmyndiheten endre eller fravike gebyret.

Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelser over og det utvises skjønn.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

1. Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider

1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
1.5 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.6 Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
1.7 Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.
  Pris 2018 inkl. mva.
1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 3 700
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.
1 500

 

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1) Pris 2018 inkl. mva.
2.1 Situasjonskart i henhold til Plan- og bygningsloven. 2 000
2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 500
Minstegebyr 600

 

3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) Pris 2018 inkl. mva.
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Areal 0 -1 999 kvm 20 200
Areal 2 000 - 2 999 kvm 22 600
Areal 3 000 - 3 999 kvm 25 200
Areal 4 000 - 5 000 kvm 27 600
Areal over 5 000 kvm etter medgått tid - minstegebyr 30 100
3.2 Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom).
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. 
Areal 0 - 199 m2 6 600
Areal 200 - 500 m2 9 900
Areal 500 - 1 000 m2 13 200
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 13 200
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 5 750
Grenselengde 50 - 200 m 9 550
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 9 550
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 3 700
Med markarbeid pr. punktfeste 7 400
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning.
Til og med 3 punkter 3 690
Tillegg pr. punkt fra og med punkt 4 1 500
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser.
Matrikkelloven § 19. Beregnes etter anvendt tid.
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

 

4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7) Pris 2018 inkl. mva.
4.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering
av en eiendom.
Sak som krever befaring -
5 rettsgebyr, for tiden kr 1130,-
5 650
Sak som ikke krever befaring - 3 rettsgebyr, for tiden kr 1130,- 3 390
4.2 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon, nyttes satsene i punkt 3.1.
4.3 Ved reseksjonering, som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning.
Gebyr skal betales i samsvar med 3.2.
4.4 Ny behandling av avslått søknad.
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)
27 300

* Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).

5. Gebyrer for digitale kartprodukter Pris 2018 inkl. mva.
5.1 Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale kartdata etter faste satser.  Grunnpris + kr 8,0 pr dekar 1 500

 

6. Andre tjenester Pris 2018 inkl. mva.
6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 3 063
6.2 Påvisning av vedoner i kommunens skoger. 525
6.3 Skogoversikt - forenklet skogbruksplan.
Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er 1999. Formelen for prising av skogoversikt tar hensyn til omløpstiden.
10,-/daa x areal i daa x (1-((ÅR - 1999)/15)) = pris.
6.4 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.5 Utsetting av bygg Enkelt bygning - Pris + mva 8 125
Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig) - Pris + mva 10 438
Garasje under 50 kvm -
Pris + mva
3 938
Ekstrautstikking - Pris + mva 1 738
Næringsbygg/offentlig bygg/bygg med flere boenheter beregnes på grunnlag av medgått tid. Pris pr. time 1 500

 

Kultur, idrett og fritid

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       347 279 69 139
Kommunestyresal     279 209 56 105
Black Box       56 56 56 56
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 1 500 1 500   1 500
Oppsett av bord/stoler storsal 331 323   323
Renhold storsal 660 642   642
Renhold kommunestyresal 512 512   512
Renhold øvrige rom 323 323   323

* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2018 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 169
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1 683
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 169
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 169

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Kunstgressbane

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 005
Mandag - Søndag 3/4 bane   Pris pr. time 949
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 636
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 318

Maurahallen

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 169
Elevkontingent, pris pr. semester (halvt år) Pris 2018 inkl. mva.
Individuell 1 900
Gruppe 1 250
Talent 3 800
Voksne individuell 3 600
Voksne gruppe 2 500

Barnehage, skole og SFO

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Skolefritidsordning 100 %       Pris pr. mnd. 3 130
Delt plass       Pris pr. mnd. 1 998
Søskenmoderasjon Søskenmoderasjon 1/1       -939
Søskenmoderasjon 1/2       -599
Ekstra dag ifm. skolens fravær Dagsats 215
Gebyr for sent henting   Pris pr. time 215
Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Barnehagesats* 100 %       Pris pr. mnd. 2 910
50 %       Pris pr. mnd. 1 578
Kostpenger 80 % - 100 % plass     Pris pr. mnd. 314
70 % plass og mindre     Pris pr. mnd. 158
Ekstradager i barnehage 221

* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5 % til deltidsprosenten.

Det tas forbehold om vedtak i statsbudsjettet angående oppholdsbetaling.


Publisert: 27.01.2017 14:41
Sist endret: 27.01.2017 14:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?