Helse, omsorg og velferd

Tjeneste 

Pris 2021 inkl. mva.

Trygghetsalarm Pris pr. mnd 325
Nøkkelboks/e-låser* Pris pr. mnd 53
Utkjøring av mat Pris pr. gang 31
Middag Pris pr. porsjon 77
Dessert Pris pr. porsjon 31
Grøt Pris pr. porsjon 36
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 184
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 184
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert
Pris pr. gang 113
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 79
Vask av mopper Pris pr. gang 53
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 414
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 589
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 414

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2020
kr. 101 351

Fra kr:

Til kr:

 

 

Pris 2021 inkl. mva.

Under 2 G* 0 202 702 Pris pr. mnd. 210
Mellom 2 og 3 G 202 702 304 053 Pris pr. mnd. 621
Mellom 3 og 4 G 304 053 405 404 Pris pr. mnd. 1 286
Mellom 4 og 5 G 405 404 506 755 Pris pr. mnd. 1 737
Over 5 G 506 755   Pris pr. mnd. 2 410

* Pris under 2 G er statens satser. 

Teknisk, næring og eiendom, miljø

Arealplaner

 

Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner

 Pris 2021

1. Oppstartsmøte Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8 22 000
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0 - 3 daa 81 210
3 - 10 daa 129 070
10 - 60 daa     ->   Pris 10 daa + pr. daa over 10 daa 2 510
Maksimumspris Over 60 daa 256 930

For planer hvor det kun reguleres for næring beregnes i tillegg gebyr for bruksareal (BRA), men maksimalt opp til og med 10 000 m2 BRA. 

For planer hvor det reguleres for boligbebyggelse beregnes i tillegg gebyr for bruksareal (BRA). Beregningsgrunnlag er maksimal ny bebyggelse i tråd med planen, inkludert parkering og areal under terreng.

 Pris per påbegynte 100 m2 BRA

1 108
3. Endringer av plan, jfr. § 12-14, 2. ledd Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd med administrativ behandling 11 000
Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd med politisk behandling 38 590
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg for hvert forhold 5 450
4. Planer med konsekvensutredning Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 50 000
Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2. 40 % etter pkt. 2 
5. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 8 571
        Dispensasjon som krever politisk behandling 30 390
6. Rådgivning utover ordinær saksbehandling I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at forslagsstiller/plankonsulent er varslet)

2 725

inkl. mva.

 

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 

Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.

I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven.

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret.

Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

 

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.

Pris 2021

1. Boliger/hytter Enebolig         18 000
Enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig 27 000
Boligbebyggelse med 3-10 boenheter 38 690
Boligbebyggelse med 11-20 boenheter 51 590
Boligbebyggelse med 21-40 boenheter 69 870
Boligbebyggelse over 40 boenheter 93 460
Tilbygg som gir ny boenhet 8 600
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal) 0-20 m2 2 040
21-50 m2 4 940
51-100 m2 8 160
101-500 m2 12 350
501-1000 17 510
Over 1000 m2 23 210
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-250 m2 37 620
251-750 m2 69 870
Over 750 m2 91 350
Tilbygg under 100 m2 8 600
        Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 2 040
101-400 m2 3 660
Over 400 m2 9 670
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 5 380
1001 - 5 000 m3 10 740
Over 5 000 m3 26 880
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning)  18 280
Veganlegg og overvannsløsning 15 050
Parkering under terreng     8 110
Parkering inntil 10 biler 3 440
Parkering over 10 biler 6 020
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  3 220
Nabovarsel       375
         
For kart og eiendomsinformasjon som gis gjennom
eksterne formidlingstjenester (eks. E-torg og 
Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva i tillegg

       
9. Gjentatt forhåndskonferanse

Det belastes ikke gebyr for første forhåndskonferanse.
Gebyr for gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak. 


1 890
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse  5 010
11. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 8 601
        Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt 5 000
        Dispensasjon som krever politisk behandling 30 390
12. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl: 
        I regulert område og for fradeling til offentlig vei, gate eller jernbane-formål, per berørt eiendom 2 690
        I uregulert område 10 000
        I uregulerte områder utenfor regulerte grenser 5 240
        Pr. ny grunneienendom i tillegg 750
        Behandling etter jordloven  2 000
        For behandlng av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter  kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 28 800
13. Konsesjonssaker Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr av konsesjons- og delingssaker 5 000
Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av tilleggsarealer eller ubebygde mindre arealer i LNF-områder) 2 000
14. Midlertidig brukstillatelse Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  4 300
16. Diverse bestemmelser Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølging.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. 
Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
17. Revisjon  
Gebbyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Kart og oppmåling

 
Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider
1. Generelle bestemmelser
1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
1.5 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
1.6 Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
1.7 Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 For kart- og eiendomsinformasjon som gis gjennom eksterne formidlingstjenester (for eksempel e-Torg og Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva. 
 

Pris 2021

1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 3 915
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.

1 984

 

 

 

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Pris 2021

2.1 Situasjonskart

2 500

inkl. mva.

2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 587
Minstegebyr 638
2.3 Naboliste

375

 

 

 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Pris 2021
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Grunngebyr 16 326
Tillegg per dekar over 2 dekar 2 180
Pris per tomt fra og med nr. 2 13 067
Pris per tomt fra og med nr. 7 9 798
3.2 Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom).
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. 
Areal 0 - 199 m2 6 985
Areal 200 - 500 m2 10 487
Areal 500 - 1 000 m2 13 979
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 13 609
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 6 088
Grenselengde 50 - 200 m 10 116
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 10 116
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 3 915
Med markarbeid pr. punktfeste 7 839
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning.
Per punkt 1 540
   
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser.
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

 

 

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)

Pris 2021

4.1 Eierseksjonering, to bruksenheter   11 340
4.2 Per bruksenehet fra nr 3   566
4.3 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon   1 131

 

 

Gebyrer for digitale kartprodukter

Pris 2021 inkl. mva.

5.1 Digitale kartdata  Grunnpris + kr 8,0 pr dekar 2 035

 

 

Andre tjenester

Pris 2021 inkl. mva.

6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 2 875
6.2 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.3 Leie av grevlingfelle 1 000
6.4 Fallviltmannskapsets bevitnelse av grevlingskde i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngeltid når skade er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført) 1 000
6.5 Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avliving av grevling (fallviltmannskap bistår kun når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning) 4 000

 

Kart og oppmåling

 
Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider
1. Generelle bestemmelser
1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
1.5 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
1.6 Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
1.7 Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 For kart- og eiendomsinformasjon som gis gjennom eksterne formidlingstjenester (for eksempel e-Torg og Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva. 
 

Pris 2021

1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 3 915
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.

1 984

 

 

 

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Pris 2021

2.1 Situasjonskart

2 500

inkl. mva.

2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 587
Minstegebyr 638
2.3 Naboliste

375

 

 

 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Pris 2021
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Grunngebyr 16 326
Tillegg per dekar over 2 dekar 2 180
Pris per tomt fra og med nr. 2 13 067
Pris per tomt fra og med nr. 7 9 798
3.2 Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom).
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. 
Areal 0 - 199 m2 6 985
Areal 200 - 500 m2 10 487
Areal 500 - 1 000 m2 13 979
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 13 609
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 6 088
Grenselengde 50 - 200 m 10 116
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 10 116
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 3 915
Med markarbeid pr. punktfeste 7 839
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning.
Per punkt 1 540
   
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser.
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

 

 

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)

Pris 2021

4.1 Eierseksjonering, to bruksenheter   11 340
4.2 Per bruksenehet fra nr 3   566
4.3 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon   1 131

 

 

Gebyrer for digitale kartprodukter

Pris 2021 inkl. mva.

5.1 Digitale kartdata  Grunnpris + kr 8,0 pr dekar 2 035

 

 

Andre tjenester

Pris 2021 inkl. mva.

6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 2 875
6.2 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.3 Leie av grevlingfelle 1 000
6.4 Fallviltmannskapsets bevitnelse av grevlingskde i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngeltid når skade er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført) 1 000
6.5 Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avliving av grevling (fallviltmannskap bistår kun når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning) 4 000

Renovasjon 

Priser 

  Pris 2021 inkl. mva.
Standardabonnement - årsgebyr 3 373
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr 2 943
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr 1 471
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr 1 103
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.* 1 154

Standardabonnement består av:

140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke

140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke

Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke

Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 

 *Er ikke momspliktig

Tjeneste   Pris 2021 inkl. mva.
Beholder-str. (liter) Antall
boenheter
R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr. år pr. boenhet
80 R 1 1024 150 155 1614 2 943
140 1 1454 150 155 1614 3 373
140 2 728 150 155 1614 2 646
240 1 2428 150 155 1614 4 346
240 2 1214 150 155 1614 3 131
240 3 810 150 155 1614 2 728
360 1 3689 150 155 1614 5 606
360 2 1845 150 155 1614 3 763
360 3 1230 150 155 1614 3 148
360 4 923 150 155 1614 2 840
660 1 6238 150 155 1614 8 155
660 2 3118 150 155 1614 5 036
660 3 2080 150 155 1614 3 998
660 4 1560 150 155 1614 3 478
660 5 1248 150 155  1614 3 165
660 6 1040 150 155 1614 2 958
660 7 891 150 155 1614          2 809
660 8 780 150 155 1614 2 698

 

Tjeneste

Årsgebyr container/brønn

Volum (liter) Pris 2021 inkl. mva.
4 000 container 39 643
6 000 container 55 820
8 000 container 70 493
1 300 brønn 13 570
3 000 brønn 31 289
5 000 brønn 52 141

Ved andre størrelser 

Beholder-

størrelse

(liter)

R-gebyr pris per m³ kr

PA-gebyr

pr. boenhet kr

PL-gebyr

pr. boenhet kr

G-gebyr

pr. boenhet kr

 

 

Inkl. mva.

 

Inkl. mva.

 

Inkl. mva.

 

Inkl. mva.

Pr 1000

 

10 440

 

150

 

155

 

1 614

Feiing

Pris 2021 inkl. mva.

Feiegebyr pr. pipeløp 315,-
Tilsynsgebyr pr. pipeløp 157,-
Sum: 472,-

Drikkevann

Vannverk                                                                                                                                

                 

Pris 2021 inkl. mva.

Nannestad kommunale vannverk

Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 224
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 37 284
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  224
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 1 313
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *             23,23
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning 2 560
                     
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

Gimilvann BA

Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24
Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67
Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA 169
Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde 2110
Årsavgift ved måler - I tillegg til punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde               8,13
Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler 313
Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet 1688
Årsgebyr - Tillegg boenhet 2, 3, osv. 625
Årsgebyr - Tillegg pr. person 406
 
* Egne satser for gårdsdrift o.a.              
** Prisene er gjeldene fra 01.07.2020            
                   

Hurdal kommunale vannverk 

Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00                
Tilknytningsgebyr pr. m2 BA             302,50
Årsgebyr - Abonnementsgebyr             2866,25
Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3             38,75
Årlig leie av vannmåler             148,75
Stipulert forbruk pr. m2 BA             73,75
 Manglende vannmåleravlesning             1297,50

Septik

Tjeneste

Pris 2021 inkl. mva.

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 355
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 908
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 025
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 96
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 683
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 64
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 949
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 729
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 153
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 320
Fastgebyr pr. boenhet/fritidseiendom (tømming hvert 3. år) 908
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  746
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 64
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 949
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 351
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 530
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 814
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 266
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 329
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  3 612
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 6 702
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 6 702
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  930
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 061
Behandling  av utslipp/ påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 3 611
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  930
* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.       
Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år.   
Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.    

Felles for vann og avløp

Tjeneste

Pris 2021 inkl. mva.

 
Vannmålerleie pr. år (dim inntil 1 1/2'') 356
Vannmålerleie pr. år DN 100  2 171
Vannmålerleie pr. år inntil DN 200 3 223
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi 4 143
Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi 6 048
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning 950
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)** 1 253
Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) ** 714
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) ** 1 253
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5 %  1 221
Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr *** 1 221
Ulovlig arbeid på på eks. vann- og/eller avløpsnett + kommunens faktiske omkostninger 12 524
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning innen gitt frist**  **
   
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
** Vurderes etter medgått tid.                
*** Kommunen har rett til å foreta kontroll av eiendommens vann-og avløpsanlegg, og alle forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 
        Eier plikter å medvirke til dette.              

Avløp

Tjeneste

Pris 2021 inkl. mva.

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 * 33,50
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 
                     

Tilleggsgebyrer

Pris 2021 inkl. mva.

Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  16,59
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 253
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe 2 997
                     

Tilknytningsgebyr

Pris 2021 inkl. mva.

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 431
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 51 250
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  431
                     
Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *)  
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:  
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:  
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til:  
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.   

Gebyr for graving i kommunal veg og/eller grunn

Generelle bestemmelser

Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg og/eller grunn. Her er noen stikkord om hva det må søkes om:
- Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og liknende)                                                                                                                                                                                                                 - Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
- Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning).
Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg. Loven dekker også området innenfor 3 meter fra vegkant. Det er tre års sperrefrist på veger som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering og forringelsesgebyr hvis det gis tillatelse. 
Tjeneste Pris 2021 inkl. mva.
Gebyr for behandling av søknad om arbeidsvarsling 1 800
Gebyr for behandling av søknad om graving i kommunal veg og/eller grunn 4 700
Gebyr for behandling av søknad om arbeidstillatelse 1 250
Kontrollgebyr, pris pr kontroll 1 250
Gebyr for manglende innsendt ferdigattest 800
Gebyr for manglende ferdigstilling av arbeid i kommunal veg og/eller grunn + kommunens faktiske omkostninger 7 000
Gebyr for ulovlig graving 15 000
Gebyr for manglende tilbakestillelse etter ulovlig arbeid på kommunal veg og/eller grunn + kommunens faktiske omkostninger 30 000

 

Kultur, idrett og fritid

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal     770 410 0 175
Black Box     515 310 0 175
Tjeneste     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 750 500 500 500
Prosjektor, lydanlegg eller annet enkelt utstyr/tilrettelegging       400 100     100 100
Leie av Flygel** 1 000 500 300 500
Leie av sceneelementer***       50 50     0   50
Oppsett av bord/stoler storsal 410 410 410 410
Renhold storsal 720 720 720 720
Renhold øvrige rom 410 410 410 410

* Pr. time - Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

** pr dag. Tillegg for stemming

*** pr element

 

Leie av lokaler i bibliotek

Lokaler     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Bibliotek, stort møterom   300 150 0 100
Museet, møterom med kjøkken   300 150 0 100

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2021 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 184
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1832
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 184
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 184

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Nannestad kunstgressbane

Tjeneste Pris 2021 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 064
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 741
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 371

Maurahallen

Tjeneste Pris 2021 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 184

Leie av arealer på skoler og barnehager

Generelle bestemmelser

Det vises til reglement for utleie av lokaler i skoler, barnehager og andre kommunale bygg, og gjeldende instrukser, rutiner og eventuelle ordensregler for det enkelte bygg.

Tjeneste Pris 2021 inkl. mva.
Leie av klasserom Mandag - Fredag     Pris pr. time 152
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 261
Mandag - Fredag     Pris per dag 1065
Lørdag- Søndag     Pris per dag 1829
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag     Pris pr. time 327
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 631
Mandag - Fredag     Pris per dag 2286
Lørdag- Søndag     Pris per dag 4419 
 Leie av gymsal Mandag - fredag      Pris pr. time 305
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 435
Mandag - Fredag     Pris per dag 2133
Lørdag- Søndag     Pris per dag 3048
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag     Pris pr. time 327
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 653
Mandag - Fredag     Pris per dag 2 286
Lørdag- Søndag     Pris per dag 4 572
Eventuell renholds- og/eller vaktmester-tjeneste.  Mandag - Fredag     Pris pr. time 476
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 953

Barnehage, skole og SFO

 

Tjeneste - kommunal barnehageplass

   

Pris 2022 inkl. mva

Barnehagesats* 100 % Pris pr. mnd 3315,-
  50 %   1740,-
Kostpenger 80 %  - 100 % plass   401,-
  70 % plass og mindre   201,-
Ekstradager i barnehage     247,-

* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5% til deltidsprosenten.

* Det tas forbehold om vedtak i stasbudsjettet angående oppholdsbetaling.

 SFO

Hel plass: 3520,-

Deltidsplass: 2249,-

Mat: 217 kr pr mnd.

 


Publisert: 27.01.2017 14:41
Sist endret: 26.11.2021 13:20