Innhold

Dette er en mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold i Nannestad kommune, og er en ordning som skal fange opp varsler både fra brukere av kommunale tjenester, leverandører og allmenheten generelt.

Dette er en mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold i Nannestad kommune, og er en ordning som skal fange opp varsler både fra brukere av kommunale tjenester, leverandører og allmennheten generelt. (les mer om hva det kan varsles om nedenfor) Varsler som mottas vil straks bli sendt videre til et sekretariat for behandling. Det er opprettet et eget varslingssekretariat som behandler alle varsler gitt av allmennheten.

Varslingssekretariatet vil bli sammenkalt til behandling av varsler fortløpende, og sekretariatet består av ansatte i Nannestad kommune. Sammensetningen i sekretariatet vil til enhver tid være ansatte i Nannestad kommune som ikke er direkte berørt av varselet, og rådmannen har det overordnede ansvaret for varslingssekretariatet.

Dersom varselet går på selve rådmannen, eller tilnærmet dens utøvelsesnivå, så vil ordfører være rette vedkommende til å lede sekretariatsarbeidet. Alle varsler vil bli journalført.

Varslene kan sendes skriftlig til:
Nannestad kommune v/ rådmannen og varslingssekretariatet
Teiealleen 31 2030 Nannestad

Varslene kan sendes pr e-post til:
postmottak@nannestad.kommune.no
Vennligst merk e-posten ”til varslingssekretariatet”.

Varslene kan også mottas per telefon: Tlf.: 66 10 50 00.

Varslene vil av Nannestad kommunes servicekontor bli nedtegnet slik de forklares og videresendt sekretariatet direkte.

Du kan også varsle om kritikkverdige forhold via Romerike Revisjon IKS

Kommunen anbefaler at varsler sendes skriftlig eller per e-post. Dette gjelder spesielt dersom innholdet i varslet krever en større forklaring/ utdypning. Varsleren oppfordres til å skrive under med navn, men varsleren kan også være anonym. Dersom varsleren ønsker å være anonym er vedkommende anonym i forhold til den/de det varsles om, men kan ikke forvente full anonymitet dersom det er kjent hvem som er varsleren. Det understrekes at dersom varsleren er kjent så vil varslingssekretariatet ha mulighet til å innhente eventuelle flere opplysninger, som igjen kan hjelpe til med å belyse saken ytterligere og få en så god behandling som mulig i sekretariatet. Varsleren har ikke krav på tilbakemelding om hvilke tiltak som er gjennomført i forbindelse med varslet. Hva kan det varsles om? Det kan varsles om brudd på lov, kommunale regler/ retningslinjer eller allment aksepterte normer.

Det er vanskelig å ha en klar definisjon på hva som regnes som kritikkverdige forhold og ikke. Uten at listen er ment å være uttømmende.

Eksempler på kritikkverdige forhold være:
 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • brudd på anbudsregler
 • brudd på sikkerhetsregler
 • mobbing og trakassering
 • bestikkelser og korrupsjon
 • maktmisbruk
 • brudd på taushetsplikt
 • diskriminering
 • brudd på etiske retningslinjer

Forhold som ikke anses å være et varsel (eksemplene er ikke ment å være uttømmende):

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling (dette gjelder klage på alle kommunale vedtak som er fattet, både til enkeltpersoner og grupper)

 


Publisert: 08.02.2017 11:18:56
Sist endret: 18.05.2020 13:06