Innhold

Valgdag

I statsråd 22. april 2016 ble valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017. Nannestad kommunestyre har vedtatt at det i kommunen også skal holdes valg søndag 10. september.

Regjeringens valgportal, oppdateres fortløpende med informasjon om valget.

Stemmerett ved Stortingsvalg

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Tid og sted for stemmegivningen

Stemmesteder og åpningstider ved stortingsvalget 2017 settes til:

Krets nr. og navn:

Valglokale:

Åpningstid

søndag

Åpningstid

mandag

Krets 1 Preståsen

Preståsen skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 2 Maura

Maura skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 3 Kringler-Slattum

Kringler-Slattum skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 4 Eltonåsen

Eltonåsen skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 5 Sandsnesseter

Sandsnesseter grendehus

stengt

Kl 16 – kl 21

Sametinget

I Nannestad kommune er det ikke anledning til å stemme ved Sametingsvalget på valgdagen, da det er mindre enn 30 manntallsførte samer i kommunen. Dersom det er ønskelig å avgi stemme ved Sametingsvalget, må du derfor forhåndsstemme.

Manntallet

Alle personer som har stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert bosatt 30.juni 2017. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter denne datoen, er du fortsatt registrert i den kommunen du flyttet fra. Manntallet for Nannestad kommune legges ut til offentlig ettersyn i servicesenteret, kommunehuset. Du må selv påse at du står i manntallet. 

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2017. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. I perioden fra og med 10.08.2017 til og med 08.09.2017 mottas forhåndsstemmer på kommunens servicekontor til følgende tider:

Mandag – fredag

kl 09.00 – kl 15.00

Tirsdag 05.09.17

kl 09.00 – kl 20.00

Torsdag 07.09.17

kl 09.00 – kl 20.00

Legitimasjon og valgkort

Alle som står i manntallet får tilsendt valgkort. Det er legitimasjonsplikt for alle som skal avgi stemme. 

Ambulerende stemmegivning

Syke og uføre som ikke kan møte opp på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme der vedkommende oppholder seg, eksempelvis hjemme. Søknad om ambulerende stemmegivning må ha kommet inn til kommunen innen 05.09.2017.

Forhåndsstemmegivning i institusjon

Det vil bli anledning til å avgi forhåndsstemme på Nannestad sykehjem torsdag 31.08.2017 kl. 09.30 - 12.30.

Hvem kan du stemme på?

Her finner du oversikt over alle partier med kandidater i Akershus som stiller til valg til Stortinget i 2017.

Valglister med kandidater

Kontaktinformasjon

Spørsmål om valget rettes til Nannestad kommune, politisk sekretariat, tlf 66 10 50 51. 

Valgstyrets adresse: Nannestad valgstyre, Teiealleen 31, 2030 Nannestad.

Generelle opplysninger om valget

Generelle opplysninger om valget finner du på www.valg.no


Publisert: 10.02.2017 14:34:10
Sist endret: 10.02.2017 14:34