Innhold

Administrasjonsutvalget

Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Administrasjonsutvalget i Nannestad består av 5 arbeidsgiverrepresentanter som velges blant Forvaltnings- og økonomiutvalgets medlemmer. Vararepresentanter velges blant forvaltnings- og økonomiutvalgets medlemmer/varamedlemmer.

2 tilsattes representanter utpekes av arbeidstakerorganisasjonene.

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Elevenes kommunestyre

Elevenes kommunestyre (EKOM) har som formål å utvikle elevenes engasjement og evne til å være aktivt med på å ta avgjørelser i saker som angår barn og unge.

Elevenes kommunestyre har 31 medlemmer, like mange medlemmer som det folkevalgte kommunestyret. Antall representanter fordeles i forhold til elevtall på hver enkelt skole.

Møtene ledes av Elevenes kommunestyres ordfører i samarbeid med kommunens ordfører og det gjennomføres minst ett møte hvert halvår.

Formannskapet

Formannskapet (FS), som består av 7 valgte representanter, er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av formannskapet. Formannskapet behandler lovpålagte og spesielt delegerte oppgaver.

Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget (HO), som består av 7 valgte representanter, delegeres myndighet til å ta avgjørelser der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell karakter som angår drift, anlegg, institusjoner mv som ikke spesielt er lagt inn under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmannen.

Helse- og omsorgsutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Klagenemnda

Klagenemnda som består av 6 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret og en fra hvert innstillingsutvalg velges av kommunestyret. Personlige varamedlemmer velges fra samme organ som medlemmet. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av kommunale organer, i den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov.

Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av Formannskapet eller kommunestyret.

Klima- og miljøutvalget

Klima- og miljøutvalget (KM), som består av 7 valgte representanter, er tillagt ansvaret for alt klima- og miljøarbeid som ikke er tillagt andre organ i kommunen. 

Klima- og miljøutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Kommunestyret

Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter, er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele Nannestad kommunes virksomhet.

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som berører kommunen, med mindre myndigheten av lovgiver er plassert annet sted. Kommunestyret kan i et visst omfang delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker. Myndigheten kan tilbakekalles når kommunestyret finner det formålstjenelig.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget Nannestad - møter - saksliste - protokoller - medlemmer.

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder.

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS)  er sekretær for alle kontrollutvalgene på Romerike.

Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget (OK), som består av 7 valgte representanter, delegeres myndighet til å ta avgjørelser i alle løpende saker der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell karakter som angår drift, anlegg, skoler, barnehager, kulturinstitusjoner og- anlegg m.v. som ikke er spesielt lagt inn under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmann.

Oppvekst- og kulturutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Plan- og utviklingsutvalget

Plan- og utviklingsutvalget (PU), som består av 7 valgte representanter, er tillagt ansvaret for alt plan- og utviklingsarbeid som ikke er tillagt andre organ i kommunen. 

Plan- og utviklingsutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være et rådgivende og ideskapende organ for kommunen som skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av inntil 8 medlemmer med varamedlemmer. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Valgkomite

Valgkomite for valgperioden 2015 - 2019 består av ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere.

Det er Valgkomiteen som etter det konstiuerende kommunestyremøtet utarbeider en innstilling til Kommunestyret over de valg som skal foretas.

Kommunestyret gjør nødvendige suppleringsvalg i valgperioden.

Valgstyret

I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder.

I Nannestad kommune har praksis vært at Formannskapet er valgstyre og fatter nødvendige vedtak som valgstyre, herunder også oppnevne stemmestyrer.  


Publisert: 10.01.2017 09:24:05
Sist endret: 10.01.2017 09:24