Innhold

For mer informasjon, se vedtatte reglementer.

Administrasjonsutvalget

Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Administrasjonsutvalget i Nannestad består av 5 arbeidsgiverrepresentanter som velges blant Formannskapets medlemmer. Vararepresentanter velges blant Formannsskapets medlemmer/varamedlemmer.

2 tilsattes representanter utpekes av arbeidstakerorganisasjonene.

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Elevenes kommunestyre

Elevenes kommunestyre (EKOM) har som formål å utvikle elevenes engasjement og evne til å være aktivt med på å ta avgjørelser i saker som angår barn og unge.

Elevenes kommunestyre har 31 medlemmer, like mange medlemmer som det folkevalgte kommunestyret. Antall representanter fordeles i forhold til elevtall på hver enkelt skole.

Møtene ledes av Elevenes kommunestyres ordfører i samarbeid med kommunens ordfører og det gjennomføres minst ett møte hvert halvår.

Formannskapet

Formannskapet (FS), som består av 7 valgte representanter, er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av formannskapet. Formannskapet behandler lovpålagte og spesielt delegerte oppgaver.

Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget (HO), som består av 7 valgte representanter, delegeres myndighet til å ta avgjørelser der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell karakter som angår drift, anlegg, institusjoner mv som ikke spesielt er lagt inn under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmannen.

Helse- og omsorgsutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Kommunestyret

Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter, er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele Nannestad kommunes virksomhet.

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som berører kommunen, med mindre myndigheten av lovgiver er plassert annet sted. Kommunestyret kan i et visst omfang delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker. Myndigheten kan tilbakekalles når kommunestyret finner det formålstjenelig.

 

  1. rekke f.v. Arild Hemstad (FrP), Christian Bendz (H), varaordfører Karl Arne Leivestad (SP), ordfører Hans Thue (AP), Hege K. Nettum (AP), Morten Marthinsen (Nb), Karl Henrik Laache (V), Lars Kristian Evjebråten (AP)
  2. rekke f.v. Frank Tommy Ø. Krsitiansen (AP), Kari Schou (FrP), Bjørn Ludvigsen (FrP), Anette Struve Øistad (H), Kristin Antun (MDG), Iselin A. Olafsen (AP), Gina S. Thue (AP), Anmar Rikabi (AP), Martha Tærud (SP), Terje Aadne (KrF)
  3. rekke f.v. Thomas Kahn (Nb), Hans Mikal Holter (SP), Tonje Aas (SP), Per Ragnar Lien (Nb), Halvor Jahr (H), Kjell Arne Lilleås (FrP), Hans Holmgrunn (H), Joel O. Ene (SV), Harald Dahl (SP), Håkon Snortheim (H), Iver M. Granerud (AP), Jan Haugerud (AP), Tommy Andre Dieset

 

Foto: Ingun Johansen

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget Nannestad - møter - saksliste - protokoller - medlemmer.

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder.

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS)  er sekretær for alle kontrollutvalgene på Romerike.

Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget (OK), som består av 7 valgte representanter, delegeres myndighet til å ta avgjørelser i alle løpende saker der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell karakter som angår drift, anlegg, skoler, barnehager, kulturinstitusjoner og- anlegg m.v. som ikke er spesielt lagt inn under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmann.

Oppvekst- og kulturutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Plan- og utviklingsutvalget

Plan- og utviklingsutvalget (PU), som består av 7 valgte representanter, er tillagt ansvaret for alt plan- og utviklingsarbeid som ikke er tillagt andre organ i kommunen. 

Plan- og utviklingsutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal være et rådgivende og ideskapende organ for kommunen som skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse består av 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være et rådgivende og ideskapende organ for kommunen som skal sørge for at ungdom blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for ungdom.

Ungdomsrådet består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer. Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret for to år.

Utvalg for innstilling til folkevalgte verv (Valgkomité)

Utvalg for instilling til folkevalgte verv (Valgkomité) for valgperioden 2019 - 2023 består av ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere.

Det er Utvalg for innstilling til folkevalgte verv som etter det konstiuerende kommunestyremøtet utarbeider en innstilling til Kommunestyret over de valg som skal foretas.

Kommunestyret gjør nødvendige suppleringsvalg i valgperioden.

Valgstyret

I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder.

I Nannestad kommune har praksis vært at Formannskapet er valgstyre og fatter nødvendige vedtak som valgstyre, herunder også oppnevne stemmestyrer.  

For mer informasjon, se vedtatte reglementer.


Publisert: 10.01.2017 09:24:05
Sist endret: 16.12.2020 11:04