Innhold

Kommunestyret i Nannestad kommune vedtok i sitt møte 18. september 2018 at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal holdes over 2 dager, søndag 08. september og mandag 09. september 2019. (PS 96/18).

Valginformasjon finnes på www.valg.no 

Her følger utfyllende informasjon vedr. Kommunestyrevalget 2019.  

Godkjente listeforslag kommunevalget

Godkjente listeforslag i Nannestad

Godkjente listeforslag Fylkestingsvalget

Godkjente listeforslag til fylkestingsvalget i Viken 2019 

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12. august 2019. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. For å avtale tid, kontakt med Servicekontoret på telefon 66105000 eller send en epost til servicekontoret@nannestad.kommune.no

Tid og sted for forhåndsstemmegiving

I perioden fra og med 12.08.19 til og med 06.09.19 mottas forhåndsstemmer på kommunens servicekontor til følgende tider: 

Mandag – fredag

kl 09.00 – kl 15.00

Mandag 02.09.19

kl 09.00 – kl 20.00

Torsdag 05.09.19

kl 09.00 – kl 20.00

  • Forhåndsstemmegivning ved institusjon: Nannestad sykehjem 26.8.19 kl. 10-12 
  • Ambulerende stemmegivning. Syke og uføre som ikke kan møte opp på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme der vedkommende oppholder seg, eksempelvis hjemme. Søknad om ambulerende stemmegivning må ha kommet inn til kommunen innen 03.09.2019

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om valget rettes til Nannestad kommune, politisk sekretariat, tlf 66 10 50 91. 

Valgstyrets adresse: Nannestad kommune, valgstyre, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. 

Tid og sted for valgtinget

Stemmesteder og åpningstider ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 settes til:

Krets nr. og navn:

Valglokale:

Åpningstid

Søndag 8.9.19

Åpningstid

Mandag 9.9.19

Krets 1 Preståsen

Preståsen skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 2 Maura

Maura skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 3 Kringler-Slattum

Kringler-Slattum skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 4 Eltonåsen

Eltonåsen skole

Kl 16 – kl 21

Kl 11 – kl 21

Krets 5 Sandsnesseter

Sandsnesseter grendehus

stengt

Kl 16 – kl 21

Hvem kan stemme?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har følgende personer stemmerett:


- Du er norsk eller nordisk statsborger som:

  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge innen 30. juni 2019, og
  • har fylt 18 år innen 31. desember 2019.

- Du er utenlandsk statsborger (unntatt nordiske land) som:

  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge innen 30. juni 2019, og
  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 9. september 2016, og
  • har fylt 18 år innen 31.desember 2019.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

Manntall - søknad om innføring fra person bosatt i utlandet

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Informasjon på flere språk

Informasjon om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer. Du finner også illustrasjoner som viser hvordan velgeren skal brette stemmeseddelen og få den stemplet, samt illustrasjoner som viser hvordan man endrer på stemmeseddelen.

 

Informasjon på  engelsk

Frist for innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslaget er 1.april 2019 kl. 12.00. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april (Valgloven § 6-1).

Fristen er absolutt. Listeforslagene anses for innlevert når de er kommet inn til Valgstyret ved Politisk sekretariat på kommunehuset og bekreftet innlevert.

Listeforslagene kan ikke leveres elektronisk. Det er imidlertid ønskelig at vedlegg til listeforslagene (excel-arket med oversikt over kandidatenes fødselsdato) også sendes elektronisk til maren.langlo@nannestad.kommune.no

Se valgloven §§ 6-1, 6-2, 6-3 og 6-4 for hvilke krav som stilles til et listeforslag for at det skal kunne godkjennes. 

Overskrift på listeforslaget (valgloven § 6-1 nr. 2a)

I overskriften på listeforslaget må det tydelig framgå at listeforslaget gjelder Kommunestyrevalget 2019 i Nannestad kommune.

Partiets navn i overskriften (§ 6-1 nr. 2b)

Det er partiets registrerte navn som skal stå i overskriften.

Kandidatnavnene (§ 6-1 nr. 2c)

Alle kandidater skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår.

Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt.

Dersom en kandidat til Kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er valgbar på valgdagen.

Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når Kommunestyret trer i funksjon.

Antall kandidatnavn (§§ 6-1 nr. 2c og 6-2 nr. 2)

Det skal velges 31 kommunestyrerepresentanter i Nannestad kommune.

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater. Forslaget kan inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. I Nannestad kommune tilsvarer dette maksimum 37 kandidatnavn.

Stemmetillegg (§ 6-2 nr. 3)

Ved Kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg.

Kandidater med stemmetillegg får i så fall et tillegg til sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. I Nannestad kommune, med 31 medlemmer i Kommunestyret, kan forslagsstillere gi stemmetillegg til inntil 6 kandidater.

Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og føres med store bokstaver eller uthevet skrift.

Underskrifter (§ 6-3 nr.1)

For listeforslag fra et parti registrert i Partiregisteret, er det nok med underskrifter av to styremedlemmeri partiets lokalavdeling i det fylket/kommunen listen gjelder, dersom partiet ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet.

Merk: Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidigutskrift når malen skrives ut.

Listeforslaget skal dateres.

Hvis et parti ikke har en lokalavdeling, må partiet samle underskrifter som bestemt i valgloven § 6-3 (2).

Ved kommunestyrevalg må det samles inn så mange underskrifter at det utgjør 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. Fordi kommunestørrelsen er svært varierende, er det innført et minimumsantall og et maksimumsantall hva angår antall underskrifter. Minimumskravet er at forslaget minst må være underskrevet av like mange personer som det skal velges kommunestyrerepresentanter. Maksimumskravet er på 300 underskrifter.

For Nannestad kommunes tilfelle var det forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2015 9075 stemmeberettigede.

2% av 9075 er 181,5 med andre ord vil det kreves 182 underskrifter ved innlevering av listeforslag.

Tillitsvalgte

Det følger av forskriften § 14 (1) at når listeforslaget utgår fra et registrert politisk parti og to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant.

Styret for lokalavdelingen anses for å utgjøre tillitsutvalget.

Hvis en kandidat strykes fra den innleverte listen, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes opp et nytt navn på den tomme plassen eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt.

Den tillitsvalgte skal legge ved en erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen.

Endringer på listeforslaget etter at innleveringsfristen er utløpt, kan bare gjøres for å bringe forslaget i overensstemmelse med lovens krav.

 

Vedlegg til listeforslag (§ 6-4)

Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato.

Tilbakekalling av listeforslaget (§ 6-5)

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12:00 den 20. april i valgåret til Valgstyret ved Politisk sekretariat på kommunehuset.

For 2019, grunnet påske: Senest tirsdag 23.april kl 12:00.

Offentliggjøring av godkjente valglister (§ 6-7)

Valgstyret i Nannestad kommune avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Når listeforslagene er godkjent, kunngjør Valgmyndigheten overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut til gjennomsyn.

For hjelp til utforming av listeforslaget vises det til Valgloven med forskrift.

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat dersom behov for mer informasjon og veiledning.


Publisert: 29.01.2019 10:19:00
Sist endret: 04.07.2019 13:45