Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan for Nannestad 2013-2029

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument, er styrende for all kommunal planlegging og vedtas av kommunestyret

Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser, retningslinjer og plankart. Kommuneplanen revideres vanligvis en gang i valgperioden.

Planen gir rettsvirkning overfor grunneiere, offentlige myndigheter og andre.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 29.10.2013, og endret 10.06.2014 og 19.02.2016

Kommuneplanens visjon, Nannestad - Romerikes beste bokommune, bygger på våre muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads fortrinn med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv og privat og offentlig tjenestetilbud.

Den nye kommuneplanen for Nannestad bygger i stor grad på de vurderinger og utredninger som ble gjennomført i utarbeidelsen av forrige plan. Arealbruken er i stor grad videreført. Den skal sikre tilstrekkelig med næringsarealer og legge til rette for en befolkningsvekst på drøyt 3.000 innbyggere mot år 2029. Samtidig skal planen sikre våre verdifulle jordbruksarealer og viktige naturverdier.

Kommuneplanen legger til rette for stor boligbygging i årene som kommer. 
Boligbyggingen, med 100–120 boenheter i året, forventes å fordele seg slik mellom våre tettsteder:

  • Nannestad sentrum 40 %,
  • Maura 20 %,
  • Åsgreina 20 %
  • Holter/Eltonåsen 20 %.

Kommuneplanen 2013-2029 består av følgende dokumenter:

I tillegg ble følgende dokumenter utarbeidet i forbindelse med siste kommuneplanrullering (for nye utbyggingsområder):

 


Publisert: 08.02.2017 19:41:24
Sist endret: 12.05.2017 14:57