Innhold

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. august 2018 Kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035 – samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommuneplanens arealdel

Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 14. mai 2019 Kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035 – arealdelen. Fem byggeområder er inntil videre unntatt rettsvirkning. I tillegg er arealene innenfor markagrensa uten rettsvirkning, inntil Klima- og miljødepartementet har stadfestet den delen av planen.

Plandokumenter:

Kartene kan også ses i kartportalen på kommunekart.com.

 

UTGÅTT: Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - retningslinjer og bestemmelser

UTGÅTT: Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - plankart 1:30000 (A1)

 


Publisert: 08.02.2017 19:41:24
Sist endret: 08.02.2017 19:41