Innhold

Kommunale eiendomsgebyrer

Har du spørsmål til fakturaen? 

Henvendelser om faktura sender du til:
E-post: postmottak@nannestad.kommune.no Merk henvendelsen med

• Kundenummer (du finner det på fakturaen)
• Adresse, og gjerne gnr og bnr for eiendommen fakturaen gjelder
• Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

Kommunale eiendomsavgifter betales med tre terminer per år. Skulle det likevel bli problemer med å betale fakturaen innen forfall, eller du har behov for å dele opp fakturaen, kan kommunen hjelpe deg. Da må du i så fall ta kontakt i god tid før fakturaen forfaller. Kontakt Nannestad kommune på tlf. 66 10 50 00 for avtale om avdragsavtale.

eFaktura og AvtaleGiro

Nannestad kommune tilbyr eFaktura og Avtalegiro på kommunale avgifter. De fleste nettbanker vil komme med forslag om dette når du betaler en faktura på kommunale eiendomsavgifter.

Priser og beregninger

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp (offentlig og privat), renovasjon og feiertjenester. Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester.

Nannestad kommune har legalpant i eiendommer med hensyn til kommunale gebyrer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom.

Nannestad kommune har derfor ikke anledning til å foreta oppgjør av kommunale gebyrer ved et eierskifte. Faktura sendes til tinglyst eier ved fakturatidspunktet.
Ved eierskifte må en eventuell avregning på kommunale avgifter skje direkte mellom kjøper og selger.

Under «Min side» og «Mine eiendommer» finner man blant annet gjeldende eiendomsgebyrer på eiendommen.

Renovasjonsgebyrer
  • Grunngebyr faktureres hver boenhet
  • Plastgebyr faktureres hver boenhet
  • Papir faktureres hver boenhet
  • Restavfall faktureres etter beholderstørrelse og andel

Disse faktureres årlig fordelt likt på alle terminene.

Forskrift om renovasjon med gebyrregulativ

Årsgebyrene for vann og avløp

Årsgebyrene for offentlig vann og avløp består av to deler:

  • fastgebyr 
  • forbruksgebyr

Disse faktureres årlig fordelt likt på alle terminene.
Fastgebyrene belastes pr. boenhet, mens forbruksgebyrene belastes etter forbruk (m³).

À-konto gebyrene er et forventet forbruk (m³) for inneværende år, og beregnes på bakgrunn av tidligere års forbruk.

På 1. terminfaktura avregnes også vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk blir belastet og innbetalt à-konto/forskudd blir tilgodeskrevet.

Avlesning av vannmåler foretas kun en gang i året. Du er ansvarlig for å sende inn måleravlesning til kommunen for at vi skal kunne beregne riktig forbruk.
Ved manglende avlesning av vannmåler påløper det et tilleggsgebyr.

For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksgebyrene etter areal (3 m³ pr m²).

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Årsgebyrene for private avløpsanlegg består av to deler:

  • fastgebyr
  • forbruksgebyr

Disse faktureres årlig fordelt likt på alle terminene.
Fastgebyrene belastes pr boenhet, mens forbruksgebyret avhenger av type anlegg og størrelse.
Det blir fakturert for faste regelmessige tømminger. Ved behov for tømminger utover de faste, vil det bli fakturert ekstra.

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter.

Forskrift for tømming av renseanretninger

Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler/e. Gebyret fordeles likt på alle 3 terminene. Gebyr for leie avhenger av målerens dimensjon og antall.

Feie- og tilsynsgebyr faktureres årlig fordelt likt på alle terminene. Blir fakturert per pipeløp/røykløp. Feiing utføres etter behov, og behovet for feiing kartlegges når feieren gjør tilsyn.
Det er kommunene som krever inn feiegebyret på vegne av Øvre Romerike brann og redning (ØRB) .

Har du et ildsted/pipeløp ikke er i bruk,  ta kontakt med ØRB (sentralbord 47 88 43 00). 

Melding om fritak

Øvre Romerike brann og redning

Det betyr at du selv kan velge om du ønsker de kommunale eiendomsgebyrene fordelt på 1, 3 eller 12 terminer. Om du ikke foretar deg noe vil du motta 3 fakturaer i året.

Hva må jeg gjøre for å endre fakturantervall? 

Send mail e-post til termin@nannestad.kommune.no med: navn, adresse, telefonnummer og ønsket fakturaintervall. Eventuelt ring: 66105000.
De kommunale eiendomsavgiftene består av: renovasjon, vann, avløp/septik og feiing/tilsyn.

Når vil jeg motta faktura?

Antall terminer Fakturautsendelse

Antall terminer

Fakturautsendelse

Forfall

1

Januar

Februar

3

Januar, mai og september

Februar, juni, oktober

12

Månedlig

Månedlig etterskuddsvis

De kommunale eiendomsgebyrene vil ha forfall rundt den 20. i måneden.

 

Festeavgiftene faktureres 2 ganger i året:

 

  • 1. termin gjelder for perioden 01.01-30.06, og sendes ut i slutten av april med forfall 20. mai.
  • 2. termin gjelder for perioden 01.07-31.12, og sendes ut i slutten av august med forfall 20. september.

 

Vilkår for å kunne endre antall terminer per år

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.
Eiendommer med kommunale gebyrer under kr 4.000,- per år kan ikke velge 12 terminer, men kan velge mellom 1 eller 3 terminer.

Viktig informasjon! Ved eierskifte vil valgt terminoppsett av tidligere eier være gjeldende, frem til en ny eier eventuell endrer oppsett.

Kommunen forbeholder seg retten til å endre betingelser og evt terminoppsett uten ytterligere varsel.

Hva med min avtalegiro/eFaktura avtale med kommunen?

Har du avtalegiro/eFaktura vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

Er det noen frist for å endre fakturahyppighet?

Nei, endringen kan meldes inn når du selv ønsker det gjennom året (av tinglyst eier av eiendommen). Når den trår trer i kraft vil avhenge av forrige fakturerte termin, dette innebærer at man ikke får nytt terminoppsett før allerede fakturert periode er ferdig.


Publisert: 20.03.2020 10:31:00
Sist endret: 01.09.2022 10:53