Innhold

Handlingsprogram

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument – Handlingsprogram.

Handlingsprogram med økonomiplan utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal bygge på kommune¬planens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Handlingsprogram 2017-2020.pdf

Handlingsprogram 2018-2021.pdf

Handlingsprogram 2021-2024.pdf

Årsbudsjett

Årsbudsjettet gjelder for ett år og skal framstilles som det første året i handlingsprogram med økonomi¬plan, hvor drifts- og investeringsbudsjettet inngår.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet er videre et bevilgningsdokument, det vil si at det angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til kommunens rammeområder for det kommende året.

Detaljert budsjett 2017.pdf

Detaljert budsjett 2018.pdf

Detaljert budsjett 2021.pdf

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Nannestad kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret.

Årsregnskap 2013

Årsregnskap 2014

Årsregnskap 2015 

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2018

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2020

Årsmelding

Det utarbeides årsmelding for Nannestad kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen behandles samtidig med årsregnskapet og vedtas av kommunestyret.

Årsmelding 2013.pdf

Årsmelding 2014.pdf

Årsmelding 2015.pdf

Årsmelding 2016.pdf


Publisert: 08.02.2017 15:25:45
Sist endret: 24.03.2021 09:09