Planstrategi for Nannestad 2020-2023 - Med kommunestyrets vedtak.pdf

Kommuneplan 2018-2035

Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2019-2022

Kompetansestrategien beskriver hvordan virksomheten skal sikre kompetansebehovene man har, ut i fra både nasjonale og lokale krav og målsettinger. Videre hva som er prioriterte satsingsområder,oghvilke tiltak man skal satse på i videre kompetansearbeid. 

Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2019-2022.PDF

Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2035

For å kunne håndtere den store befolkningsveksten i kommunen, bruker planen oppfyllingsgrad som verktøy for håndtering av skolekapasiteten i kommunens tettsteder. 

Strategi for skolekapasitet og skolestruktur i Nannestad 

Handlingsplan for temaplan psykisk helse og rus

For å etablere en forebyggingskultur, må kommunen se utover helsevesenet og bygge en samhandlingskultur. I det forebyggende psykiske helsearbeidet kan tiltak knyttet til samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, familieliv og livsstil være vel så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet.

Handlingsplan- tiltak knyttet til psykisk helse og rus

Klimaregnskap - Nannestad kommune

Norsk Energi har utarbeidet Nannestad kommune sitt klimaregnskap for året 2015. Nannestad kommunes mål med å  utarbeide  klimagassregnskap  har flere  dimensjoner. Kommunen  ønsker en  status  for virksomhetens direkte  og indirekte utslipp, brutt ned på hver enkelt virksomhet i kommunen.

Klimaregnskap Nannestad kommune.PDF

Hjemmetid 

Nannestad kommune vil satse aktivt på hjemmebasert omsorg ,herunder å legge tilrette forhje mmedød for pasienter somønsker dette.For pasienter i livets sluttfase er det viktig at deres ønsker og behov så langt som mulig imøtekommes slik at de får en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.

Hjemmetid - en planlagt hjemmedød.PDF

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen skal være et styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhets-arbeid og danne grunnlag for prioritering og gjennomføring av aktuelle trafikksikkerhets-tiltak, både i kommunal og fylkeskommunal regi.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 19.03.2018

Trafikksikkerhetsplan vedtatt 190318.pdf 

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester legger stor vekt på samhandling mellom alle virksomheter i kommunen som har oppgaver særlig knyttet til forebyggende arbeid blant barn og unge.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 02.11.2017

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune vedtatt 021117.pdf 

Strategisk plan for virksomhet Helse 2017 – 2030

Det overordnede mål med planen er å sikre helhetlige og koordinerte tjenester av riktig kvalitet.

Helse- og omsorgstjenester skal planlegges og gjennomføres med fokus på brukernes ressurser

Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt og tjenesteutvikling skal bidra til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivåer.

 Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 22.06.2017

Strategisk plan for virksomhet Helse 2017-2030 vedtatt 220617.PDF 

Sektorplan for kosthold og ernæring

Sektorplanen for kosthold og ernæring er kommunens ernæringsstrategi for å forebygge og behandle forekomster av underernæring hos våre pasienter og brukere, samt bidra til økt livsglede gjennom gode matopplevelser og sikre høy kompetanse i gjennomføring og dokumentering av ernæringsarbeidet.

Planen er behandlet og vedtatt i Helse- og omsorgsutvalgets møte 24.10.2017

Sektorplan for kosthold og ernæring vedtatt 241017.PDF 

Strategisk plan for barnehagekapasitet mot 2030

Hensikten med planarbeidet er å vurdere behov for barnehagekapasitet i våre 4 tettsteder fram mot 2030. Planen er basert på dagens barnetall og dekningsgrader i våre tettsteder og prognoser for framtidig behov basert på SSBs befolknings-framskrivinger og estimat for framtidige dekningsgrader.

Plan for barnehagekapasitet mot 2030 legges til grunn for planlegging av framtidig barnehagekapasitet i Nannestad kommune.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 16.02.2017

Strategisk plan for barnehagekapasitet vedtatt 160217.pdf 

Strategisk næringsplan 2014 - 2018

Strategisk næringsplan er utarbeidet i nært samarbeid med næringslivet og har som mål å ha en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 16.09.2014

Strategisk næringsplan 2014-2018 vedtatt 160614.pdf  

Demensplan 2017 – 2020

«Demensplan for Nannestad kommune» har som mål blant annet å fremme forslag til organisering og utvikling av demensomsorgen slik at den enkelte som er rammet av demens og deres pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 07.12.2017

Demensplan 2017 - 2020 vedtatt 071217.PDF 

Temaplan Psykisk helse og rus 2017 - 2020

Forebygging, behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og rusavhengighet forutsetter et tett samarbeid mellom kommunens virksomheter og ekstern fagkompetanse.

Kommunen har det primære ansvar for forebygging, mens behandling må utøves samtidig av fastleger, spesialisthelsetjenesten og kommunens helsepersonell. 

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 13.02.2018

Temaplan Psykisk helse og rus 2017 - 2020 - oppdatert plan vedtatt 130218.PDF 

Bosetting og integrering av flyktninger – handlingsplan 2016 - 2020

For å sikre at flyktninger får mulighet til å etablere seg sammen med kommunens øvrige befolkning, er det viktig å tilrettelegge for god opplæring og inkludering.

Dette innebærer behov for innsats – og endringer som krever nye tilnærmingsmåter og ny

kompetanse - fra kommunens virksomheter.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 16.02.2017

Handlingsplan for bosetting og inkludering av flyktninger 2017-2021 vedtatt 160217.PDF 

Boligsosial handlingsplan 2022 - 2025

Bolig er den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid. Den dekker noen av våre mest grunnleggende behov ved å være en viktig sosial arena, gir fysisk trygghet og skaper identitet. Boligsosialt arbeid handler om å hjelpe innbyggere, med ulike utfordringer med å dekke slike behov.

Boligsosial handlingsplan 2022-2025 .pdf

Hovedplan vann og avløp 2016 - 2050

Hovedplan vann og avløp skal være et overordnet strategi- og styringsverktøy for vann- og avløpssektoren i planperioden. Den skal gi grunnlaget for de overordnede politiske beslutningene på området.  

Det er utarbeidet handlingsplan vann og handlingsplan avløp for å identifisere nødvendige tiltak og ressursbehov for kortere perioder.

Planen og handlingsplanene er behandlet og vedtatt i kommunestyres møte 16.02.2017

Hovedplan vann og avløp 2016-2050 vedtatt 160217.PDF 

Kommunedelplan for kulturminner i Nannestad kommune

En kommunedelplan for kulturminner gir oss en oversikt over kommunes kulturminner og kulturområder og en verdivurdering av disse. Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø; også steder tilknyttet viktige hendelser, tro eller tradisjon.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 14.06.2016.

Omsorgsplan 2014-2026

Omsorgsplan 2014-2026 er en plan for å utvikle Nannestad kommunes pleie- og omsorgstjenester for denne perioden.

Planen er behandlet og vedtatt av kommunestyret 13.05.2014

Omsorgsplan 2014 - 2026 vedtatt 130514.PDF

Temaplan for kultur 2019-2023

Denne nye Temaplanen for kultur er et startpunkt for det som forhåpentligvis blir et mer strukturert og målrettet kulturarbeid i årene fremover. Handlingsdelen skal rulleres hvert år, og det er dermed gode muligheter for både kommune og frivillighet til å påvirke prioriteringer og retning videre

Temaplan for kultur 2019-2023 vedtatt 12.02.19.pdf

Vegnorm og veglysnorm

Kommunedelplan for naturmangfold 2019-2026

Kommunedelplan for naturmangfold er et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Planen skal bidra til å løfte naturforvaltningen og bidra til at det blir lettere å prioritere ivaretagelse av verdifull natur i arealforvaltningen.  Naturmangfoldet skal være en viktig premiss i kommunens forvaltning.

Kommunedelplan for naturmangfold 2019-2026 vedtatt 26.03.2019

Som del av prosjektet er det opprettet egne kart om naturmangfold på kommunens nettside. Her kan en få opp kart over blant annet registrerte naturtyper, rødlistede arter, kulturlandskap, miljøregistreringer i skog (MIS) og verneområder i kommunen. Link: www.nannestad.kommune.no/kartportal/ - Søk så videre på kommunekart og kartlag.

Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er ikke bare et viktig kommunalt satsningsområde, det er også et viktig statlig satsningsområde. Vold mellom mennesker som står i et nært forhold til hverandre opptrer dessverre i et betydelig omfang. Det utgjør derfor både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Handlingsplan 2019 - 2023 - vold i nære relasjoner.pdf

Strategi for overvann

Overvannsstrategien er ment som en veiledning til utbyggere og planleggere.

Overvannsstrategi med Vedlegg

I den områdespesifikke overvannsplanen er det sett nærmere på de fire tettstedene i kommunen.

Områdespesifikk overvannsplan med aktsomhetskart for Nannestad Sentrum, Maura, Eltonåsen, Åsgreina

Strategiplan for barnehage og skole 2022 - 2026

Strategiplan for barnehage og skole 2022-2026 skal gi en ramme for arbeidet i barnehager og skoler og peke på
målsettinger og satsingsområder i planperioden. Konkretiseringen av de ulike satsingsområdene vil bli beskrevet i
barnehagenes årsplan og skolenes tiltaksprogram for det enkelte barnehage- skoleåret i planperioden.

Strategiplan Nannestad kommune.pdf

Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoregionen

Veteraner i Gardermoregionen utgjør en stor ressurs og har samtidig behov som kommunene må ivareta. Kommunene skal legge til rette for god informasjon og ivaretakelse av denne gruppen, samtidig som de som ønsker det skal få mulighet til å bidra inn i samfunnet.

Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoregionen.pdf

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Nannestad kommunes alkoholpolitiske handlingsplan skal gi innbyggere og næringen en forutsigbar regulering av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er kommunens målsetting at innbyggerne skal ha mulighet til å nyte alkohol, samtidig som vi unngår alkoholrelaterte skader. Det er også kommunens målsetting at barn og unge under 18 år ikke skal ha tilgang til alkohol på salgs- og skjenkestedene.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024.pdf

Kvalitet i SFO

Kvalitetsplan for SFO og justering av vedtekter og retningslinjer, redegjørelse for bemanning, moderasjonsordninger m.m.

Kvalitetsplan SFO 2019 - 2021.PDF

Skolefritidsordningen Nannestad kommune - vedtekter og retningslinjer per. 07.09.2021.pdf

Prosjekt "Tidlig inn"

Handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad kommune

Handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad (vedtatt av KOM 17-03-2020)Revidert januar 2022 (002).pdf

Kommunedelplan for energi og klima 2022-2030

Kommunedelplan for energi og klima for Nannestad kommune er et overordnet dokument bestående av to deler: en klimastrategi for perioden 2022-2030 og en handlingsplan for perioden 2022-2025. Kommunedelplanen beskriver hvordan klimagassutslippene er representert i Nannestad kommune og hvordan klimaendringene vil påvirke oss. Den legger fram rammebetingelser for å oppnå utslippsreduksjon og klimatilpasning gjennom ulike klima- og energitiltak.

VA-norm

Felles tekniske normer for vann- og avløpsanlegg i kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad 

VA-norm datert desember 2019, vedtatt 17.03.2020


Publisert: 30.01.2019 09:14:02
Sist endret: 11.10.2022 11:08