Innhold

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for håndtering av kriser og uønskede hendelser.

I Nannestad kommune har beredskapsleder det daglige oppfølgings- og koordineringsansvaret for kommunens beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Virksomhetsledere i kommunen har ansvar for at det, der det er behov, utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor eget område.

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippene. Når hendelsene er av et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av kommunedirektøren, og består av ordfører, kommunedirektørens ledergruppe, kommuneoverlege, kommunikasjonsansvarlig og beredskapsleder.

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjoner rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner.

Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et eget psykososialt kriseteam som skal yte psykisk og sosial støtte ved ulykker og katastrofer. Kriseteamet er et tverrfaglig sammensatt team og har kompetanse innen akutt psykososialt arbeid med barn og voksne. Kriseteamet er en ressurs og støtte for de som rammes, og bistår inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

Kontakt med det kommunale kriseteamet formidles via ulike instanser som:

  • Legevakt
  • Politi
  • Prest
  • Kommunens kriseledelse 

Informasjon fra kommunen

Kriseinformasjon

Ved en uønsket hendelse hvor kommunen ønsker å informere innbyggerne vil vi forsøke å nå dere ved å informere på kommunens hjemmeside og i enkelte tilfeller bruke varsling 24 til å sende ut SMS. Hvis digitale kommunikasjonsmidler ikke er operative har vi 3 informasjonspunkter hvor innbyggerne kan møte opp for å motta informasjon:

 • Coop Extra Holter
 • Biblioteket i Nannestad sentrum
 • Coop Extra Maura

 

Tilfluktsrom

Nannestad kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider: https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/

 

Nyttige lenker

http://www.dsb.no/

https://www.statsforvalteren.no/Oslo-og-Akershus/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/


Publisert: 24.08.2021 08:27:30
Sist endret: 23.09.2021 10:33