Innhold

Tilskudd og støtteordninger

Nannestad kommues tilskudd til kulturformål 

Nannestad kommune gir tilskudd til kulturformål. Det er primært foreninger som arbeider for eller med barn og unge som er berettiget til tilskudd. Med kultur menes hele det utvidede kulturbegrep, som idrett, friluftsliv, musikk, teater, dans osv.  

Les gjerne retningslinjene for tilskudd til formål 

Søknadsskjemaer for de ulike tilskuddene finnes i felles skjemaliste på nettsiden til Nannestad kommune. For spørsmål ta kontakt med kulturkontoret eller servicekontoret. 

Søknadsfrister

Frister for å søke tilskudd til kulturformål:

1. april: Forslag til kandidater til "stipend til unge lovende utøvere"
1. april: Forslag til kandidater til Dæhliestipend og Ragnhild Hagas stipend
15. mai: Drift/vedlikeold av idrettsanlegg
15. mai: Grunnstønad/driftstilskudd
15. mai: Nyanskaffelser musikk, teater og bildende kunst


Aktivitetstilskudd har ikke egen søknadsfrist, men må fremmes innen 15. november for å bli behandlet inneværende år.

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens netteside.

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknader om spillemidler er en omfattende prosess. For at vi skal klare å fremme søknader som blir godkjent, er vi avhengige av at vi starter prosessen i god tid. Se retningslinjer og informasjon om ordningen på www.idrettsanlegg.no, og Akershus fylkeskommune.  

Egen veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler finner du her. 

Før anlegget det skal søkes spillemidler til bygges skal det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Det er viktig at denne foreligger før det begynnes å bygge - hvis ikke vil ikke søknad om spillemidler bli godkjent.

NB! 1. juni: Frist for å melde inn nye spillemiddelsøknader til Kultur.
15. oktober: 15. oktober er den kommunale fristen for å søke om spillemidler, og melde inn behov i forbindelse med rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Vi har behov for å ha en så komplett søknad som mulig den 15. oktober for å kunne behandle den i årets runde. Søknader som blir fremmet etter 15. oktober, vil bli behandlet i neste års runde. Rullering av handlingsplan til kommunedelplan vedtas av kommunestyret i desember hvert år. 
1. desember: Frist for å sende inn utbetalingsanmodning av spillemidler til Viken fylkeskommune. Gjelder søknader som er blitt tildelt spillemidler.

Spillemidler til kulturbygg

Se retningslinjer for for å fremme søknader om kulturbygg hos Akershus Fylkeskommune  

1. desember: Frist for å melde inn nye spillemiddelsøknader til Kultur

20. januar: Frist for søknad om spillemidler

 

 

 


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 07.02.2024 12:12