Innhold

Tilskudd og støtteordninger

Nannestad kommues tilskudd til kulturformål 

Nannestad kommune gir tilskudd til kulturformål. Det er primært foreninger som arbeider for eller med barn og unge som er berettiget til tilskudd. Med kultur menes hele det utvidede kulturbegrep, som idrett, friluftsliv, musikk, teater, dans osv.  

Les gjerne retningslinjene for tilskudd til formål 

For spørsmål ta kontakt med kulturkontoret eller servicekontoret. 

Søknadsfrister

Frister for å søke tilskudd til kulturformål:

1. april: Søknadsfrist grunnstønad for organisasjoner innen kulturformidling, barne og ungdomsorganisasjoner og friluftsliv
1. april: Nyanskaffelser musikk, teater og bildende kunst
1. april: Forslag til kandidater til "stipend til unge lovende utøvere"
30. april: Forslag til kandidater til Dæhliestipend
15. mai: Drift/vedlikeold av idrettsanlegg
15. mai: Grunnstønad idrett
Aktivitetstilskudd har ikke egen søknadsfrist, men må fremmes innen 15. november for å bli behandlet inneværende år.

Tilskuddordning til lekeplasser og løypekjøring er avviklet fra og med 2015. 

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknader om spillemidler er en omfattende prosess. For at vi skal klare å fremme søknader som blir godkjent, er vi avhengige av at vi starter prosessen i god tid. Se retningslinjer og informasjon om ordningen på www.idrettsanlegg.no, og Akershus fylkeskommune.  

Egen veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler finner du her.

Før anlegget det skal søkes spillemidler til bygges skal det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Det er viktig at denne foreligger før det begynnes å bygge - hvis ikke vil ikke søknad om spillemidler bli godkjent.

NB! 1. juni: Frist for å melde inn nye spillemiddelsøknader til Kultur.
15. oktober: 15. oktober er den kommunale fristen for å søke om spillemidler, og melde inn behov i forbindelse med rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Vi har behov for å ha en så komplett søknad som mulig den 15. oktober for å kunne behandle den i årets runde. Søknader som blir fremmet etter 15. oktober, vil bli behandlet i neste års runde. Rullering av handlingsplan til kommunedelplan vedtas av kommunestyret i desember hvert år. 
1. desember: Frist for å sende inn utbetalingsanmodning av spillemidler til Akershus fylkeskommune. Gjelder søknader som er blitt tildelt spillemidler.

Spillemidler til kulturbygg

1. desember: Frist for å melde inn nye spillemiddelsøknader til Kultur
20. januar: Frist for søknad om spillemidler

Tilskuddsportalen

Nannestad kommune abonnerer på www.tilskuddsportalen.no for at lag og foreninger kan få oversikt over det meste som er mulig å søke på av støtteordninger, legater, fond osv. Alle lag og foreninger i Nannestad kommune får gratis tilgang på denne.

Mer informasjon finner du på: Tilskuddsportalen.no

Nannestad_Brukerveiledning spillemidler.pdf

Søknadsskjema

Aktivitets- og driftstilskudd til frivillige organisasjoner (grunnstønad)

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Kulturstipend

Tilskudd til kulturtiltak for mennesker med bistandsbehov (aktivitetstilskudd)


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 15.11.2016 15:13