Innhold

Nannestad Kulturråd og Nannestad Idrettsråd

Våren 2018 formaliserte Nannestad kommune sitt samarbeid med Nannestad kulturråd og Nannestad idrettsråd.

Nannestad idrettsråd består av alle idrettslagene i kommunen som er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen og skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter. Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

Nannestad Kulturråd er et samordningsorgan for alle lag og foreninger, frivillige og andre kulturaktører som ikke sorterer under idrettsrådet eller andre råd. Kulturrådet er ikke en del av kommunens folkevalgte råd og utvalgsstruktur og ikke politisk sammensatt.

Kulturrådet har som et av sine mål å sikre dialog mellom kulturaktører, politisk ledelse og administrasjonen i kommunen.

Våren 2018 signerte Nannestad idrettsråd og Nannestad kulturråd formell samarbeidsavtale med Nannestad kommune. Disse avtalene bidrar til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger til samarbeidet. Den sikrer kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter og bidrar til å skape forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter. Samarbeidsavtalene har blitt utformet gjennom konstruktiv dialog mellom partene.

 Samarbeidsavtalene kan du finne her:

Samarbeidsavtale mellom Nannestad kommune og Nannestad idrettsråd

Samarbeidsavtale mellom Nannestad kommune og Nannestad kulturråd

 

Øst Politidistrikt

I avtalen mellom politiet og nannestad kommune reguleres samarbeidet mellom partene på området forebygging, beredskap og samfunnsikkerhet i tråd med målet i nærpolitireformen. Gjennom et tettere strategisk samarbeid ønsker partene å være best mulig rustet til å forebygge kriminalitet og møte fremtidige utfordringer. 

Samarbeidsavtalen finner du her:

Samarbeidsavatale mellom Nannestad kommune og Øst Politidistrikt 


Publisert: 06.07.2018 09:07:41
Sist endret: 06.07.2018 09:07