Innhold

Bjørn Dæhlies fond til skiidrettens fremme i Nannestad

a) Stipend utdeles en gang pr. år.

b) Stipend kan tildeles utøvere innen alle grener av skiidretten.

c) Det utdeles to stipend, til én jente og én gutt.

d) En og samme person kan bare motta stipend 1 - én - gang.

e) Stipendmottakerne skal være i alderen 15 - 25 år.

f) Hvert stipend er på kr. 4.000.

g) Alle idrettslag som er tilsluttet Nannestad Idrettsråd kan komme med forslag på kandidater innen 30. april hvert år.

h) Hovedvekten på stipendutdelingen legges på resultater oppnådd i kretsrenn, regionalrenn, landsrenn og junior-NM.

i) En komité med totalt 5 representanter, bestående av:

  • 2 representanter for idrettslag tilsluttet Nannestad Idrettsråd (NIR), fortrinnsvis fra lag med skiidrett. Representantene velges av NIR og det velges nye for hvert år.
  • Leder for Nannestad idrettsråd ·
  • 1 representant fra oppvekst og kulturutvalget ·
  • Virksomhetsleder kultur skal prioritere blant de innkomne forslag og bestemme hvilke kandidater som skal ha prisen.

 j) Stipendene deles ut i løpet av juni hvert år.

 

Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere

a) Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.

 b) Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år.

c) Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov eller kompetanseheving innen kulturfeltet.

d) Det kan tildeles ett stipend à kr. 5.000 pr. år.

e) Begrunnede forslag på kandidater må være sendt Nannestad kommune innen 1. april.

f) Oppvekst og kulturutvalget foretar tildeling av kulturstipend.

 Send forslag på kandidater med begrunnelse til: postmottak@nannestad.kommune.no

Nannestad kommunes kulturpris

a) Kulturprisen kan utdeles hvert tredje år.

b) Kulturprisen skal fortrinnvis utdeles til Nannestad-sokninger, enkeltpersoner eller sammenslutninger som har ytet en kulturinnsats utover det vanlige i kommunen. Med kulturinnsats i denne forbindelse forstås en bred fortolkning av begrepet kultur.

c) Forslagsrett på kandidater har alle innbyggere og sammenslutninger i Nannestad.

d) Oppvekst og kulturutvalget innhenter forslag til kandidater og fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen.

e) Oppvekst og kulturutvalget er ikke bundet til å velge prisvinnere blant de innkomne forslag.

f) Vedtak om at prisen eventuelt ikke skal utdeles fattes også av Oppvekst og kulturutvalget.

g) Kulturprisen består i en kunstgjenstand, med følgende inngravering: "Kulturprisen tildelt NN år...".

h) Kulturprisen deles ut av Oppvekst og kulturutvalget representert ved leder i tilknytning til et passende arrangement.

i) Det knyttes ingen spesielle betingelser til kulturprisen i form av motytelser. Kulturprisen er en ærbødig takk for utført kulturinnsats til beste for kulturlivet i Nannestad kommune.

Nominasjonsskjema finner du her

 

Nannestad kommunes frivillighetspris

a) Nannestad kommunes frivillighetspris skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi i tråd med «plattform for frivillighet».

b) Frivillighetsprisen skal gis til en lokal forening, gruppe eller enkeltpersoner som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for innbyggerne i Nannestad kommune.

c) Frivillighetsprisen skal bidra til å synliggjøre gode eksempler til inspirasjon for andre, der frivilligheten utgjør en forskjell.

d) Frivillighetsprisen kan utdeles hvert år.

e) Frivillighetsprisen består av et diplom og 10.000 kr. Går prisen til en enkeltperson, må denne velge et lag eller en forening som mottar pengene.

f) Oppvekst og kulturutvalget innhenter forslag til kandidater, og fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen. Oppvekst og kulturutvalget er ikke bundet til å velge prisvinnere blant de innkomne forslagene.

Nominasjon kan sendes på epost til postmottak@nannestad.kommune.no 


Publisert: 02.11.2016 14:04:34
Sist endret: 04.05.2022 14:13