Innhold

Kulturplan

Nannestad kommune vedtok i 2019 ny temaplan for kultur, det er over 30 år siden sist. Kulturplanen legger føringer for hvordan den kommunale kultursektoren skal jobbe og er det viktigste verktøyet et strukturert og målrettet kulturarbeid i årene framover.

Planen inneholder en beskrivelse av situasjonen for kommunal og frivillig kultur i Nannestad, definerte målområder med bakgrunn og konkrete mål for hvert målområde, og en handlingsplan. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og det er dermed gode muligheter for både kommune og frivillighet til å påvirke prioriteringer og retning videre.

Temaplan for kultur  

Idrettsplan

Siden 1985 har det vært et krav for alle kommuner å ha en kommunedelplan for anlegg, idrett og friluftsliv. Dette for å sikre en sterkere kommunal styring av utbyggingen av idrettsanlegg, en klarere prioritet fra kommunen og for å se anleggene i en større helhet. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et styringsverktøy for å kartlegge, synliggjøre og vurdere om kommunen har nådd sine mål innenfor området idrett og fysisk aktivitet. 

Kommunedelplanen skal revideres i hver valgperiode. Det fireårige handlingsprogrammet rulleres hvert år. Økonomiplaner og behov og etterspørsel etter aktivitet er viktige områder som må dokumenteres i planen. Det blir også lagt stor vekt på medvirkning og innspill fra innbyggere, lag og foreninger i kommunen. Prioritert handlingsprogram for det enkelte år vedtas i forbindelse med den årlig budsjettbehandlingen. I denne forbindelse vil det tas stilling til de økonomiske forutsetningene for kommunalt anleggstilskudd. Planen er tematisk, det vil si uten selvstendig juridisk hjemmel når det gjelder disponering av areal. Planen må knyttes opp til kommuneplanen sin arealdel, andre kommunedelplaner og reguleringsplaner for å oppnå hjemmel. Plankrav er absolutt i hensyn til søknader om tilskudd via spillemiddelordningen, den viktigste kilden til medfinansiering av idretts-og friluftsanlegg.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i 2021, og ble vedtatt av kommunestyret 2.11.22. 

Planen finner du her: Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

Kulturminneplan

Kulturminneplan


Publisert: 11.02.2020 13:21:17
Sist endret: 14.12.2022 10:00