Innhold

Kulturminneplan

 

Nannestad kommune fikk sin første kommunedelplan for kulturminner våren 2016. Planen omfatter 16 delområder i kommunen. Innenfor disse delområdene finnes det 30 bygninger, samt flere hus på Sø-Kringler som er vurdert til å ha en spesiell høy verdi som et kulturminne. Bautasteinen Vigstein og ruinene i fossen i Kringlerdalen er også på denne lista.

Disse objektene er et utvalg som er ment sammen å kunne vise viktige tidsepoker og historie for Nannestad, men de er også viktig som enkeltstående kulturminner.

Du kan lese mer om områdene og bygningene i kommunedelplanen for kulturminner. I vedlegget finnes det en mer omfattende beskrivelse av delområdene og historiske fakta.

Kommunedelplan for kulturminner.pdf

Vedlegg Delområder.pdf

 

 

Endring /riving av bygning

Har du en bygning som er beskrevet i kulturminneplanen ønsker vi at du tar kontakt med kommunen ifb med endringer. Riving av bygninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL §20- 1 bokstav e.

Se forøvrig mer informasjon om lovverk i planen, kap. 1.

Søke om midler

Det er flere tilskuddsordninger for kulturminner. Du finner mer informasjon om dette på s 73 i planen.

Ansvarsforhold mellom kommune, fylke og riksantikvar

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Direktoratet skal gi faglige bidrag til departementets arbeid med kulturminnevern. Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har i denne sammenheng et overordnet faglig ansvar for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern. Riksantikvaren er også fredningsmyndighet og skal i tillegg utarbeide retningslinjer og kriterier for vernearbeid. Riksantikvaren er videre klageinstans for vedtak etter kulturminneloven som er fattet av fylkeskommunen. Riksantikvaren har myndighet til å gi dispensasjoner fra kulturminnelovens § 8 for automatisk fredete kulturminner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er statens representant i Akershus. Fylkesmannen har ikke noe direkte forvaltningsansvar innenfor kulturminnevern, men etatens miljø- og landbruksavdeling arbeider med mange saker som berører kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Fylkesmannen er klageinstans og megler. Riksantikvaren delegerer oppgaver til Akershus fylkeskommune som forvalter det statlige ansvaret regionalt. Fylkeskommunen fører tilsyn med fredete kulturminner og er avgjørelsesmyndighet i flere saker som angår kulturminner. Fylkeskommunen kan foreta midlertidig fredning. Forvaltningen av kulturminnene skjer både innenfor rammen av kulturminneloven og som følge av den rollen fylkeskommunen har innen-for arealplanlegging og enkeltsaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Kommunene har et spesielt ansvar for kulturminner av lokal verdi, og kan selv velge å sikre kulturminner som er viktige for lokalsamfunnet, selv om de ikke vurderes å ha regional eller nasjonal verdi. Hvilke kulturminner som vurderes som viktige for lokalsamfunnet kommer best til uttrykk gjennom at kommunen utarbeider en kulturminneplan. Kommunen skal også påse at kulturminnenes omgivelser ikke endres på en måte som virker støtende og forstyrrende, f. eks ved at det ikke bygges for nær et fornminne og at ny bebyggelse harmonerer med eldre verne-verdige bygningsmiljøer.

Se forøvrig mer informasjon i planen, kap. 1.


Publisert: 02.11.2016 15:21:30
Sist endret: 13.03.2018 11:00