Innhold

Handlingsplan

Nannestad kommune vedtok i 2019 en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Vold defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom voldshandlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe han/hun vil» (Isdal, 2000).

Ansatte i kommunen skal være oppmerksomme og melde fra når de opplever forhold som kan indikere at spedbarn, barnehagebarn, elever og beboere i institusjoner blir utsatt for vold, omsorgssvikt eller mobbing. Gode hjelpetiltak for voldsutsatte forutsetter en koordinert innsats fra kommunens virksomheter og enheter i samarbeid med eksterne aktører som politi, spesialisthelsetjeneste, voldsmottak og krisesenter. 

Les mer om tjenesten tidlig inn

Ved mistanke om vold som berører barn kontakt barnevernstjenesten 

Krisesentertilbudet i kommunen

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Romerike krisesenter

Informasjon fra krisesenteret på andre språk finner du her: Languages - Dinutvei.no

Tiltakskort for vold i nære relasjoner

Tiltakskort - Vold i nære relasjonerTiltakskort - Vold i nære relasjoner

Tiltakskort radikalisering

Tiltakskort - radikaliseringTiltakskort - radikalisering

  • Strategidokumentet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 2014-2017 "Barndommen kommer ikke i reprise".
  • dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
  • hvorlite.no - politiets nettside om vold i nære relasjoner.
  • voldsveileder.nkvts.no - veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.

Publisert: 02.05.2022 10:35:57
Sist endret: 23.01.2023 10:42