Tilrettelagte tjenester

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder Erlend Krogsgård

e-post tlf: 99 75 38 32

Her du spørsmål om tilrettelagte tjenester? Snakk med en av våre konsulenter på telefon 66 10 52 31 hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00

Om tilrettelagte tjenester 

Tilrettelagte tjenester er en virksomhet som gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne / utviklingshemning og deres familier. Tilrettelagte tjenester er inndelt i 4 enheter og er lokalisert ulike steder i kommunen. Tilrettelagte tjenester har 6 bofelleskap, et arbeids og aktivitetssenter, barnekoordinator og saksbehandlere. Vi har ansvar for koordinering, oppfølging og tildeling av tjenester.

Vi gir tjenester til tjenestemottakere som bor i en av våre kommunale bofelleskap og til tjenestemottakere som bor i egen bolig. Vi har også ansvaret for oppfølging og tildeling av brukerstyrt personlig assistent (BPA ), avlastning for barn, støttekontakt, individuell plan ( IP ) og koordinator.

Det jobbes målrettet for et helhetlig tjenestetilbud, hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse er sentralt. I tillegg til omsorg gis veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, med hensikt å gjøre tjenestemottaker mest mulig selvstendig.