Tannhelsetjenester er et tilbud for å fremme tannhelse. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.  Vi har gjort et lite utdrag av relevant informasjon her på våre sider.

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak. 

Disse får tannbehandling hos tannlege/tannpleier til redusert pris

Ungdom fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år betaler 25 prosent av ordinær takst.

Disse får gratis tannbehandling hos tannlege/tannpleier

  • Barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år

  • Personer med psykisk utviklingshemming

  • Eldre, uføre og kronisk syke med minst 3 måneder opphold i sykehjem, aldershjem, sykehus eller lignende behandlingsinstitusjoner

  • Personer som har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang pr. uke i tre mnd. eller mer, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og c.
  • Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Søknad om gratis tannbehandling for rusmisbrukere

Du finner mer informasjon på Akershus fylkeskommune sine nettsider

Oversikt over tannlegevakten i Akershus

 

Andre grupper som kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling: 
  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
  • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi)
  • Innsatte i fengsel får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger en tre måneder gis det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv. 

Du kan søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Vanlig tannbehandling for voksne

Tilbudet til voksne varierer noe fra klinikk til klinikk. Ta kontakt med tannklinikken som er nærmest der du bor for å finne ut hva de tilbyr.

Relevante nettsteder

Tannklinikker i Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune - tannhelse

Helsenorge - hvem betaler tannlegeregningen din

Aktuelle lover

Tannhelsetjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Folketrygdloven

 

 


Publisert: 20.02.2017 09:53:27
Sist endret: 16.11.2022 14:39