Helse

Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad - telefon 66 10 52 00  - e-post

Demensavd, 1 øst: Ingunn Roland Edseth 45868054,
40031839,47665989

Langtidsavd. 1 midt Hanne S. Helland 90360882,
40031540 

Langtidsavd. 2. øst Gerd Eikemo 95484032, 40034342

Korttid/avlastning 2 midt, Jenny Helene Holst, 94005944,
40033680

Hjelpemidler 66 10 52 70

Innhold

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. En privatperson kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette, jf. ovenfor om hva som er nødvendig helse- og omsorgstjenester. Videre er det en forutsetning at du som har hjelpebehovet ønsker at privatpersonen skal stå for hjelpen og mener det er best for deg. Kommunen må også vurdere hjelpebehovet slik at hjelp fra privatpersonen er det beste alternativet for deg.

For å kunne få stønad må omsorgsarbeidet kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet er forbundet med et visst inntektstap. Samlet betyr dette at det i stor grad beror på skjønn om det innvilges omsorgsstønad og hvor stor den blir. Hvis det først antas å foreligge en rett til omsorgsstønad, har du imidlertid krav på å få fastsatt hvilket timetall det skal bli betalt for og at det skjer en konkret utmåling av betalingen ut fra en timesats som vanligvis ikke skal være under det lønnet personell får.

Hvem kan få omsorgsstønad?

  • Frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
  • Foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder
  • Den du gir omsorg til må bo hjemme.
  • Søknad om hjelpestønad fra NAV må være sendt før kommunen innvilger omsorgslønn.

Hvordan søker jeg omsorgsstønad?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både du eller den som mottar omsorgen kan søke.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:
  • antall timer per måned med omsorgsarbeid
  • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • det er behov for omsorg i perioder eller hele tiden
  • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon eller mangel på ferie og fritid
  • det gjelder omsorg for mer enn én person

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Serviceerklæring

Serviceerklæring Omsorgsstønad - rev. nov. 22.pdf

Aktuelle lover/nyttige lenker

 


Publisert: 21.09.2016 10:44:07
Sist endret: 10.11.2022 08:17