Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Besøksadresse: Teiealleen 7, 2030 Nannestad, Postadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Telefon: 66 10 50 00 - e-post: postmottak@nannestad.kommune.no

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alle kommuner skal arbeide for et sunt og godt miljø. Kommunene skal ha oversikt over alle miljøfaktorer, dvs. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innflytelse på helsen. Dette omtales i dagligtalen som miljørettet helsevern og er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende arbeid som kommunene driver. Kommunens arbeid med miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelseloven med underliggende forskrifter.

Miljørettet helsevern - interkommunal enhet

Kommuneoverlegen i Nannestad er daglig leder av den interkommunale enheten.
Virksomenheten er primært opprettet for å følge opp kommunenes oppgaver i henhold til Folkehelselovens kapittel 3 med underliggende forskrifter. Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. Virksomheten er for tiden fysisk lokalisert til Nannestad som også er vertskommune. For tiden er stillingshjemler for to rådgivere i 100 % stilling.

Ansvaret for å sikre at forhold ikke er helseskadelig ligger både hos offentlige etater, private virksomheter og hos publikum. Den kommunale helsetjenesten har et særlig ansvar for dette arbeidet.

Noen virksomheter, i første rekke skoler og barnehager, skal være godkjent av kommunen i henhold til regelverk om miljørettet helsevern. I tillegg er kommunen i henhold til lovverket pålagt å føre tilsyn med en rekke forskjellige virksomheter. Et viktig element i tilsynet er rådgiving innen fagfeltet overfor virksomhetene. Disse oppgavene faller naturlig inn under miljørettet helseverns ansvarsområde.

Miljørettet helsevern skal bidra til at helsehensyn ivaretas i samfunnsplanleggingen. Miljørettet helsevern skal samarbeide med alle sektorer i samfunnet, og foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak. Kommunens helsetjeneste kan i særlige tilfeller gi pålegg om utbedring av helseskadelige forhold, og i verste fall ilegge tiltakshaver tvangsmulkt om forholdet ikke utbedres.

Den kommunale helsetjenesten er avhengig av å få melding fra publikum om helsefarlige forhold som finnes i miljøet. Dermed kan miljørettet helsevern medvirke til at dette blir tatt hensyn til i kommunale planer og lignende.


Publisert: 19.10.2018 11:18:18
Sist endret: 19.10.2018 11:18