Innhold

Daglegevakt i Nannestad

Personer som oppholder seg i kommunen og ikke har fastlege her, kan ved akutt sykdom eller skade henvende seg til daglegevakten – forutsatt at man ikke kan benytte egen fastlege. Daglegevakten gjelder i tidsrommet kl.08.00 – kl.16.00.

Ansvaret for daglegevakt er fordelt på de enkelte legekontor etter ukedager som følger:

Nannestad legekontor daglegevakt på mandager, telefon: 63 99 84 00

Maura legekontor har daglegevakt tirsdager og onsdager, telefon: 63 99 37 97

Holter legekontor daglegevakt torsdager og fredager, telefon 63 93 05 50

Det enkelte legekontor i Nannestad kommune er fortsatt ansvarlig for egne pasienter.

Legevakt

Legevakt for Nannestad: Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim.(LHL-sykehuset), telefon 116117 og brukes for akutt legehjelp ved sykdom og skader på kveld /natt (kl. 16.00 til kl. 08.00), helg og høytider for Nannestad kommune.

På dagtid (kl. 08.00 - 16.00) fra mandag til fredag skal fastlegen kontaktes ved behov for legehjelp.

Om legevakt

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du 116 117, du vil da bli koblet til nærmeste legevakt. Ved livstruende situasjoner ringer du 113.

De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din.

Når kan legevakten hjelpe meg?

Legevakten kan hjelpe når du

 • trenger øyeblikkelig hjelp.

Fastlegen kan hjelpe når du:

 • trenger raskt hjelp i fastlegens åpningstid.
 • fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.
Når bør jeg ringe 113?

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og ved disse symptomene:

 • akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • akutt språkforstyrrelse: plutselig oppstått utydelig tale/finner ikke ord
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • brystsmerter i mer enn fem minutter. Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
Hvem kan få hjelp på legevakten?
 • personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp
 • er på reise i kommunen og trenger medisinsk hjelp

Du trenger ikke henvisning for å få behandling ved legevakten. Før du tar kontakt med legevakten, bør du ha vurdert om fastlegen kan hjelpe deg i stedet.

Hva bør jeg ha med på legevakten?

Når du kommer til legevakten er det en fordel om du har med:

 • oversikt over faste medisiner som du bruker
 • frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus el.)
 • legitimasjon
Pris

Du betaler egenandel for behandling ved legevakten, med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Du betaler egenandelen og ev. medisiner, bandasjer, gips og annet materiell i legevaktens resepsjon når du er ferdig med behandlingen.

Oversikt over egenandeler for helsetjenester

Mer om frikort for helsetjenester

Helsehjelp til utenlandske statsborgere

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til legevakten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos legevakten, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Relevante nettsteder

Fastlege

Legevakt

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Pasient- og brukerrettighetsloven

Akuttmedisinforskriften

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold  

 


Publisert: 21.09.2016 14:18:27
Sist endret: 14.09.2022 09:28