Innhold

Pakkeforløp for kreft

Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Pakkeforløpene skal sikre et godt pasientforløp ved mistanke om kreft. Det er satt frister for utredning, diagnostikk og behandling.

Pakkeforløpene er veiledende tidsfrister som kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene.

Hvis det er mistanke om kreft og fastlegen har sendt henvisning, har du krav på rask vurdering som skal være faglig forsvarlig.

Juridisk bindende maksimumsfrister:

 • Alle pasienter har nå rett til å få vurdert henvisningen innen 10 dager fra henvisningen er mottatt på sykehuset.
 • Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom skal vurderingen skje raskere.

I svarbrevet på henvisningen skal det stå:

 • om du har rett til helsehjelp fra sykehuset
 • når og hvor du har fått time til første fremmøte
 • frist for når utredning eller behandling senest skal skje 

Kreftpasienter har rett til prioritert helsehjelp fra sykehuset. Det finnes ikke en lovbestemt maksimumsfrist for oppstart av behandling, men du har krav på en individuell frist av sykehuset som skal være faglig forsvarlig.

Hvor lenge du bør vente på videre utredning eller behandling, står i hvert enkelt pakkeforløp (for de kreftformene det finnes).

For mer informasjon om pakkeforløp, hva du gjør dersom du er misfornøyd med fristen som er satt eller hva du gjør dersom fristene brytes se:

https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/helsevesen-og-fastlege/ventetider/ 

For informasjon om de ulike pakkeforløpene for kreft se denne linken, velg «pakkeforløp og pasientinformasjon» og deretter din kreftdiagnose.

https://helsedirektoratet.no/kreft/pakkeforlop-for-kreft#pakkeforl%C3%B8p-og-pasientinformasjon

Pakkeforløp hjem 

Bent Høie la i April 2018 frem Regjeringens nye kreftstrategi, Leve med kreft, som skal gjelde fra 2018-2022. Det vil ha stor betydning for kreftpasienter over hele landet.

I 2015 ble pakkeforløpene for kreft implementert i helsetjenesten. Det har gitt pasientene større forutsigbarhet og trygghet rundt at utredning og behandling skjer så raskt som mulig. Nå skal «Pakkeforløp hjem» innføres.

Det skal blant annet sikre at rehabilitering og psykososial støtte blir en del av tilbudet der du bor.

Når en kreftpasient er ferdigbehandlet og går ut av sykehuset som kreftfri, så betyr ikke det at jobben er gjort. I 2018 startet Helsedirektoratets arbeidet med å utvikle «pakkeforløp hjem for kreftpasienter» som skal innføres i alle norske kommuner innen tre år.

 «Pakkeforløp hjem» skal bidra til å løse de utfordringene som ofte oppstår når pasienter skal hjem etter endt behandling og sikre bedre ivaretagelse og oppfølging av pasienter og pårørende der de bor.

Det nye kreftstrategien skal sørge for at overgangen fra sykehus til kommune blir bedre. Mange kreftpasienter og pårørende har behov for tett oppfølging og hjelp i den nye hverdagen, og den hjelpen må de få i kommunen de bor i. 

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. 

Du kan søke etter at reisen er gjennomført.  

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen. 

For mer informasjon om forutsetninger for å få dekket reise, hvilke reiser som blir dekket, satser og egenandeler samt søknad om å få dekket pasientreise se: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/

Forsikring

Hvis du blir kreftsyk er det viktig å få oversikt over hvilke forsikringsordninger du har.

Dette kan være:

 • Forsikringer og tjenestepensjoner gjennom arbeidsgiver
 • Privat behandlingsforsikringer gjennom arbeidsgiver
 • Forsikringsordninger gjennom fagforeningen
 • Private forsikringer

Husk å melde fra snarest mulig når du blir syk. Fristen er streng. Du kan miste rettighetene dine, hvis du ikke melder sykdommen i tide.

Be om detaljerte opplysninger om de ulike forsikringene du har, og hvilke plikter du har som forsikringstaker.

For ytterligere informasjon: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/okonomi-og-rettigheter/privatokonomi-forsikring-og-gjeld/forsikring/

Refusjon og støtteordninger

Du kan sende en søknad til Helfo om refusjon av utgifter til for eksempel legemidler, næringsmidler, bandasjer og medisinsk forbruksmateriell. 

Det er her valgt å ta med kort om de refusjoner og støtteordningene som anses mest aktuelle for kreftpasienter.

 • Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept (Produkter til bl.a inkontinens, stomi, urinretensjon, lungesyke og måle- og administrasjonsutstyr)
 • Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler – ved kroniske og alvorlige sår og fistler. Behovet for materiell må vare minst tre måneder.
 • Næringsmidler – se næring
 • Legen din kan i mange tilfeller skrive ut en blå resept direkte slik at du får dekket deler av utgiftene du har til medisiner. I andre tilfeller kan legen din sende en individuell søknad om stønad på vegne av deg. Da vil Helfo vurdere om du kan få dekket utgiftene på blå resept. Det er legen din som vurderer om det er aktuelt å søke Helfo om stønad til legemidlet du benytter. 

Husbanken

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Du kan blant annet søke:

Tilskudd til tilpasning av bolig

Dette er ett tilskudd fra kommunen til deg som har behov for å tilpasse boligen. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne

For mer informasjon om dette samt søknadskjema se:

Husbanken.no - tilskudd for privatpersoner

Tilskudd til utredning og prosjektering

Dette er ett tilskudd fra husbanken for deg som trenger profesjonell prosjekteringshjelp til å tilpasse boligen.

For mer informasjon om dette samt søknadskjema se:

https://husbanken.no/person/startlaan/tilskudd-fra-kommunen/


Publisert: 04.12.2018 14:12:53
Sist endret: 04.10.2021 14:41