Helse

Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad - telefon 66 10 52 00  - e-post

Demensavd, 1 øst: Ingunn Roland Edseth 45868054,
40031839,47665989

Langtidsavd. 1 midt Hanne S. Helland 90360882,
40031540 

Langtidsavd. 2. øst Gerd Eikemo 95484032, 40034342

Korttid/avlastning 2 midt, Jenny Helene Holst, 94005944,
40033680

Hjelpemidler 66 10 52 70

Innhold

Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Hvor kan man få avlasting?

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak
  • særskilte private tiltak

Hvem kan få avlastning?

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan søke om avlastning, og skal tas med i planlegging av tilbudet. Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Kommunen skal foreta en vurdering og deretter fatte vedtak.

Søknadsfristen er 2 måneder før avlastning skal tre i kraft.

Hva kan tas i betraktning i en søknad om avlastning?

  • Om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
  • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

 


Publisert: 19.09.2016 13:42:27
Sist endret: 04.11.2022 11:19