Innhold

Tidlig inn

Visjonen til Nannestad er Romerikes beste bokommune. Noen ganger kan man som familie ha behov for litt ekstra oppfølging og hjelp i kortere eller lengre perioder. Her skal barn og ungdom trives og mestre livet sitt. Det skal gis gode tjenester for innbyggerne i Nannestad kommune. Tidlig innsats er ment som hjelp til å veilede deg fra uro til handling.

Det innebærer at vi må ha et sterkt fokus på barn og unges oppveksvilkår. En vellykket innsats og samarbeid innenfor tjenester i barnehager, skoler, helsetjenester, kultur og barnevern vil ha stor innvirkning på deres videre utvikling og helsetilstand.

Jeg er barn/ungdom

Du som barn og ungdom skal bli hørt og din mening skal vektlegges utfra hvor gammel du er og din egen utvikling. Dette er nedfelt i Barnekonvensjon og også tatt inn i Norges grunnlov, §104. Nannestad kommune skal sikre disse rettighetene.

Din mening:

7 år: Du skal bli hørt og din mening skal være viktig
12 år: Du skal bli hørt og din mening skal tillegges stor vekt
15 år: Du skal selv samtykke til samarbeid og deling av informasjon (fritak fra taushetsplikt)

Informasjon om deg (taushetsplikten):

Det er du som bestemmer hvem som skal få vite ting om deg og hva de skal få vite. For å få til dette bruker vi et samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid og fritak fra taushetsplikt. Er du under 15 år skal foreldrene dine skrive under på dette, og de bestemmer, men din mening skal også vektlegges. For å få gitt deg god hjelp er det viktig at alle som samarbeider for deg kan få den samme informasjonen. Har du fylt 15 år skal du selv gi samtykke til å dele informasjon.

Jeg er foresatt

I Nannestad er vi opptatt av at du som foresatt skal bli møtt på en måte der du opplever mestring og medbestemmelse.  Det skal være enkelt for deg å komme i kontakt med tjenester som kan hjelpe og du skal oppleve at tjenestene har gode rutiner for samarbeid for å hjelpe deg. 

For å sikre et best mulig samarbeid er det nødvendig at alle involverte har den samme informasjonen om mål, tiltak, ansvar og evalueringer.

For å få til dette bruker vi et samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid og fritak fra taushetsplikt. Samtykket gjelder for saken det enes om, og for så lenge det er et samarbeid knyttet til det. Du/dere kan trekke samtykket dersom du/dere  ønsker det.  Hvilke opplysninger som skal med  i samtykket  bestemmer du/dere.

Jeg er ansatt

Ansatte i Nannestad jobber etter handlingsplanen "Tidlig inn". Målet med planen er å sikre at riktig tiltak igangsettes så fort behovet avdekkes.  Om du er foreldre eller ansatt og har en bekymring eller uro for et barn, skal det være enkelt å finne frem til aktuelle hjelpetjenester.

Alle ansatte som jobber med barn og unge skal ha kunnskap og kompetanse på å dele uroen med den det gjelder på en måte som tilrettelegger for samarbeid rundt utfordringen. Hvis uro/bekymring blir tatt tak i på et tidlig stadium, kan det mange ganger løses med enkle og mindre omfattende tiltak.

Ved at ansatte som jobber med barn og unge følger handlingsplanen for "Tidlig inn" skal det bidra til at vi har gode rutiner for det tverrfaglige samarbeidet. De ulike tjenestene skal ha kjennskap til hverandre, og tydelige føringer på vegen fra uro til handling. Det skal være enklere å bidra til positiv utvikling. 

Jeg er nabo/innbygger

Tidlig inn i Nannestad kommune innebærer at du som innbygger også er velkommen til å be om en samtale hvis du er bekymret for barn/unge i ditt nærmiljø. Ta kontakt med den tjenesten som kjennes nærmest deg, se tjenesteoversikt

Handlingsveileder

Nivå 1 Oppdage og observere

På dette nivået blir du oppmerksom på uro og kjenner på magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer eller uroer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den/de det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

1. Kartlegge - Hva ser jeg:
 • Hva: Du starter å undre deg over et barns-/ ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling. Husk at du eier din uro- den er subjektiv og et viktig verktøy
 • Hvordan: I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre. 
 • Hvem: Alle medarbeidere
 • Verktøy:
2. Konkretisere og dele
 • Hva: Konkretiser bekymringen. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.
 • Hvordan (hjelper deg å konkretisere):         
  1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.
  2. Del din uro og dine observasjoner med leder/kollega.        
 • Hvem: Medarbeideren som eier uroen
 • Verktøy:
3. Reflektere og vurdere sammen:

Snakk med barnet/ungdommen og foresatte så tidlig som mulig. Der deler du din uro på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

 • Hvordan: Forbered deg på samtalen. Et hjelpeverktøy kan være å fylle ut urosamtaleskjema. Drøft og øv gjerne på samtalen med en kollega. Gjennomfør samtalen.
 • Hvem: Medarbeideren som eier uroen. Eventuelt om det skal være noen andre som gjennomfører samtalen, dette avklares i hver enkelt tjeneste.
 • Verktøy:
4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen og avslutte.

 • Hvordan
  • På bakgrunn av egne beskrivelser og urosamtalen vurder hvor din egen uro er i urosonene.
  • Drøft gjerne med en kollega/leder.
  • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kollegaer i andre tjenester.
  • Ta beslutning sammen med foresatte innen kort tid om saken skal gå videre eller ikke. Skal den videre benyttes samtykkeskjema.
 • Verktøy: 
5. Avslutt
 • Hva: Dokumenter/ arkivér arbeidet ut i fra lovverket i egen tjeneste.
 • Hvem: Den ansatte som eier uroen.
 • Hvordan: går videre til nivå 2 eller 3

Nivå 2 - Fra uro/bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang i egen tjeneste. Sammen med foresatte/barnet planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Konkretiser uroen/bekymringen
 • Hva: Konkretiser bekymring med informasjonen fra prosessen på nivå 1. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.
 • Hvordan: Gå igjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 1. Ta opp eventuell bekymring med nærmeste leder. Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet
 • Hvem: Den som eier uroen
 • Verktøy:
2. Planlegg innsats/tiltak 
 • Hva:Planlegg og avklar innhold i tiltakene sammen med foresatte/barnet.
 • Hvordan: 
  • Vurder om samtalen med barn og foresatte skal gjøres sammen eller hver for seg. Barn har rett til å selv velge om de vil si sin mening.
  • Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan.
  • Avtal neste møte og evaluering av planen.
  • Avklar hvem som holder i saken for familien videre.
  • Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i egen tjeneste.
 • Hvem: Ansatt som følger saken på vegne av den det gjelder videre.
 • Verktøy:
3. Iverksett tiltak
 • Hva: Du iverksetter de tiltak som er planlagt
 • Hvordan: Tiltakene gjennomføres og dokumenteres iht. tjenestens rutiner
 • Hvem: Ansatt som følger saken på vegne av den det gjelder videre.
 • Verktøy: 
4. Vurder/reflekter tiltak
 • Hva: Vurder/reflekter over hvert tiltak i innsatsen - har vi nådd målene?
 • Hvordan: 
  • Drøft gjerne med en kollega/leder
  • Inviter til et møte med foresatte/barnet. Ta utgangspunkt i uroen, tiltakene og målene.
  • Ta beslutning sammen med foresatte og barnet.
 • Hvem: Ansatt som følger saken på vegene av den det gjelder videre.
 • Verktøy: 
5. Avklar/beslutt om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes

Gjør en faglig vurdering av barnets behov i den videre innsatsen, og avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes. 

 Hva: Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes

Hvordan:  Foresatte og barnet involveres i avgjørelsen. Ved behov for veiledning og vurdering på det som er gjort kan saken drøftes i tverrfaglig team. Dette skal avklares med foresatte. Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 3.

Hvem: Ansatt som følger saken på vegne av den det gjelder

Nivå 3 - Tverrfaglig rutinemøter i  barnehager og skoler

Dette nivået beskriver enkle samarbeid med få involverte tjenester. Sammen med foresatte og barnet/ungdommen planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Etabler kontakt med en eller to tjenester

Hva: Du tar (den ansatte) kontakt med 1-2 tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan: Bruk møtemal og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

Tenk igjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Hvem: Ansatt som følger saken på vegne av den det gjelder

Verktøy:

2. Planlegg tiltak

Hva: Inviter til samarbeidsmøte med foresatte og barnet/ungdommen og aktuelle tjenester. I møtet planlegges tiltakene og hvem som gjør hva.

Hvordan: Alle arenaer som barnet oppholder seg bør ha et tiltak. Også barnet/ungdommen selv.

Drøft tiltaket i møtet og lag en plan

Avtal neste møte og evaluering av planen

Avklar hvem som skal være ansvarlig (stafettholder) i saken

3. Iverksett tiltak

Hva :Alle involverte gjør sin del av det som er avtalt

Hvordan: Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen

Informer Den ansatte som følger saken, dersom det oppstår hindringer eller endringer

Hvem: Alle som har ansvar for et tiltak. Den ansatte som følger saken har oversiktsansvar

 Verktøy:

4. Evaluer tiltak

Hva: Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?

 Hvordan: Inviter gjerne til evalueringsmøte. Bruk møtemal

Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem:Ansatt som følger saken på vegne av den det gjelder

 Verktøy:

5. Avklar/beslutt om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes

Gjør en faglig vurdering av barnets behov i den videre innsatsen, og avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes. 

Hva: Dersom noen tiltak ikke har hatt ønsket effekt og skal avsluttes, hvilke alternative tiltak/løsninger kan man bruke?

Har behovene endret seg, kan det være aktuelt å gå tilbake til nivå 1?. Er det andre tjenester som kan være mest hensiktsmessige å koble inn?

Hvordan:  Foresatte og barnet involveres i avgjørelsen. Dette skal avklares med foresatte.Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 4.

Hvem: Ansatt som følger saken på vegne av den det gjelder

Nivå 4 - Omfattende tverrfaglig samarbeid med flere involverte tjenester

Dette nivået beskriver mer omfattende samarbeid mellom flere tjenester.  Sammen med barnet/ungdommen og foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene. Her kan blant annet de tverrfaglige rutinemøtene  i barnehage og skole benyttes.

1: Etabler kontakt med flere tjenester
 • Hva: Det vurderes sammen med familien at det er behov å koble på flere tjenester.  Du tar kontakt med en eller flere tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker å samarbeide med.
 • Hvordan: Bruk møtemal og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

Individuell Plan

Barn som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester kan ha  rett til å få utarbeidet individuell plan.

Konsulent for funksjonshemmede

Se mer informasjon om IP her

Barnevernstjenesten:

Ved alvorlig bekymring for et barns omsorgssituasjon kan barnevernstjenesten være en aktuell samarbeidspartner. For å avklare om barnevernstjenesten er riktig instans, benytt gjerne vakttelefonen for å drøfte problemstilling/bekymring. Drøftingen kan være anonym.  Det kan også avtales et informasjonsmøte med mottaket i barnevernstjenesten.  Dette gir mulighet for å avklare hvilke rammer og mandat som barnevernstjenesten jobber ut ifra, og avklare forventninger på et tidligst mulig tidspunkt.

Etter å ha rådført seg med mottaksavdeling i barnevernstjenesten kan man fylle inn meldeskjema eller sende per post.

Nannestad barneverntjeneste 

Meldingen til barnevernstjenesten bør gjøres med samtykke eller i samarbeid med de foresatte. Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten uten at foresatte involveres.

Dersom familien ikke ønsker å koble på denne tjenesten må den ansatte vurdere om man er tilstrekkelig bekymret for barnets omsorgssitusjon, og om det blir nødvendig å melde i fra til barnevernet uten foreldrenes samtykke.  Som ansatt har vi plikt til å melde til barnevernet dersom vi er alvorlig bekymret for barnets omsorgssituasjon.

 Det er viktig at andre tiltak som er i iverksatt ikke opphører selv om melding sendes barnevernstjenesten.

2: Planlegg tiltak
 • Hva: Ansvarlig ansatt inviterer til samarbeidsmøte med aktuelle tjenester
 • Hvordan Avklar hvem som skal være stafettholder – videreføre eller endre?

Ved oppretting av Individuell plan avsluttes stafettloggen og elektronisk IP opprettes. Dersom det er ønskelig kan det være aktuelt at stafettholder fortsetter som IPkoordinator.

Med bruk av møtemal avklares det i møtet hvilke tiltak som skal iverksettes.

 • Hvem: Ansvarlig ansatt og alle deltakere
 • Verktøy:
 3: Iverksett tiltak
 • Hva Alle involverte gjør sin del av det som er avtalt i møtet
 • Hvordan Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen

Informer den ansatte som har saken dersom det oppstår hindringer eller endringer

 • Hvem Alle som har ansvar for et tiltak

Den ansatte som har saken har oversiktsansvar

4: Evaluer tiltak
 • Hva: Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?
 • Hvordan: Inviter til evalueringsmøte. Bruk evalueringsskjema.

Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

 • Hvem: Den ansatte som har saken kaller inn til møtet. Alle aktuelle tjenester som er involvert deltar på møtet.
 • Verktøy:
5: Avklar/beslutt
 • Hva: Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes.
 • Hvordan: Har behovene endret seg, kan det være aktuelt å gå tilbake et nivå.
 • Hvem: Foresatte, barn og ungdom samt alle involverte parter.
6: Mistanke om vold eller overgrep?

OBS! Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten. Foresatte involveres ikke. Ved høy bekymring kontakt politiet parallelt. Er du i tvil kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten

Tjenesteoversikt

Her finner du oversikt over kommunale tjenester som arbeider etter Tidlig inn arbeidsmetoden. 

Helsestasjonen

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Barnevern

NAV - sosiale tjenester

Utekontakten

Tilrettelagte tjenester

Rus- og psykisk helsetjeneste

Lavterskelteamet

Alle skoler og Barnehager i Nannestad jobber med tidlig inn. Du finner informasjon om den enkelte skole og barnehage på kommunens hjemmeside.   

Verktøykasse

Her finner du ulike skjemaer som kan brukes av den ansatte i ulike deler av oppfølgingen. 

Flytdiagram - Handlingsveileder fra uro/bekymring til tiltak

Signaler på mistrivsel-barn og unge.pdf

Observasjonsskjema for tverrfaglig samarbeid.pdf

Uro samtaleskjema pdf

Møtemal samarbeidsmøter og tverrfaglige rutinemøter i barnehager og skoler.pdf

Evalueringsskjema tverrfaglige rutinemøter i barnehager og skoler.pdf

Samtykkeskjema tverrfaglig samarbeid.pdf

Bekymringskala barn og unge Tidlig inn.pdf

Tjenester for voksne

Tjenester som gir tilbud/tiltak til foresatte i familien, her kalt voksentjenester, kartlegger om bruker av tjenesten har barn.  I samråd med familien bistår den ansatte med å koble aktuell støtte/hjelpetjenester der man ser barnet/barna kan ha behov for oppfølging/informasjon om situasjonen. Dette kan være helsesykepleier, miljøterapeut/lærer  på skolen eller andre tjenester som møter barna.

Det er ikke voksentjenestenes ansvar å følge opp barna videre, men å sette familien i kontakt med aktuell hjelpetjeneste.

Videre kan det kan være aktuelt for voksentjenester å delta i samarbeidsmøter knyttet til uro man har for et barn for å sikre et helhetlig hjelpetilbud.  

Ansvarlig/Stafettholder

For å bidra til at familien får samordnet hjelp uten avbrudd, skal det oppnevnes en ansvarlig som følger saken videre. Vi kaller denne personen stafettholder. Hun/han er en som har relasjon til barnet/familien.

Det er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp brukeren, som blir pekt ut til å være stafettholder. Det skal opprettes en logg, dette kan være møtemalen. Formålet er å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen og å samordne kommunens tjenestetilbud. Det betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester. En viktig forutsetning for å benytte en logg, er samtykke fra foresatte eller ungdommen.

Oppgavene som ansvarlig ansatt/stafettholder:
 • Koordinere den samlede innsatsen for det enkelte barn
 • Innkalle til tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøter
 • Sette dagsorden for møtene
 • Innkalle til ad hoc-møter ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov
 • Ha ansvaret for å lede de tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøtene
 • Ha ansvaret for å introdusere nye parter i samarbeidet
 • Ha ansvaret for å gi beskjed (på en hyggelig måte) til de, som ikke lenger er nødvendige  i innsatsen
 • Ha ansvar for å involvere barn og foresatte i det tverrfaglige samarbeidet
 • Fungere som sentral kontaktperson og koordinator
 • Loggføre (eller har ansvar for at en annen gjør det)
 • Peke ut en som følger med på utviklingen til den gravide, barnet, den unge og/eller familien

Rutiner for tverrfaglig samarbeid

De tverrfaglige rutinemøtene i barnehager og skoler skal være en møteplass og en drøftingsarena for samarbeidende tjenester for og med barn, unge og deres familier der det er uklart hvilke tjenester som kan være til hjelp i den aktuelle problemstillingen. Det oppfordres til deltakelse/medvirkning fra foresatt/ og eller barne, den unge evt med samtykke. Det er obligatorisk oppmøte fra barnevern, PPT og helsestasjon.

Det skal være tverrfaglige rutinemøter i alle barnehager og skoler i Nannestad kommune hver 6. - 8. uke. 

Det skal skrives referat og tiltak avklares i hvert møte. Det er ansvarlig ansatt (stafettholder) som har ansvaret for referat og videre oppfølging.

Formålet med å jobbe sammen om barn i Nannestad er at forebyggende tjenester, skoler og barnehager skal mobilisere til innsats, synliggjøre mål og handlinger, samt sikre kontinuitet i arbeidet. Det vil innebære at alle voksne som møter barn og unge på ulike arenaer må samarbeide for å nå målene om tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn. En tverrfaglig tilnærming vil være spesielt nyttig i vurdering av situasjon og tiltak, og bidra til å finne gode løsninger for barn og deres foreldre som en tidlig innsats.

Handlingsplan

Handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad (vedtatt av KOM 17-03-2020)Revidert januar 2022 (002).pdf

Nyttige lenker

Snakke med barn

Kroppskort

Veiledning

Psykologisk førstehjelp

Sinnemestring

Barneombudet

Vold i nære relasjoner

Kontaktinformasjon for Tidlig inn

Koordinator for tverrfaglige samarbeidet: 

Rita Milli, e-post Rita.Milli@nannestad.kommune.no,

Telefon: 45728270


Publisert: 20.04.2021 17:33:28
Sist endret: 09.02.2023 13:35