Innhold

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 19 c og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
  • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
  • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
  • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
  • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
  • Sakkyndig vurdering av:
    • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
    • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
    • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
    • Fremskutt skolestart
    • Utsatt skolestart
    • Tegnspråkopplæring
    • Punktskriftopplæring
    • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
    • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

 

Henvisningsskjema PPT.pdf


Publisert: 29.09.2016 10:43:35
Sist endret: 15.11.2016 15:13