Pris for barnehageplass 

Kommunal barnehageplass

   Plass størrelse  

Pris 2023 inkl. mva

Barnehagesats* 100 % Pris pr. mnd 3000,-
  50 %   1575,-
Kostpenger 80 %  - 100 % plass   466,-
  70 % plass og mindre   234,-
Ekstradager i barnehage      

* Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5% til deltidsprosenten.

* Det tas forbehold om vedtak i stasbudsjettet angående oppholdsbetaling.

 

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Søk om redusert foreldrebetaling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling

Dokumenter som må legges ved søknaden 

  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. Det gis 50 % moderasjon for barn nr 3 og eventuelt flere. 

Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk. 

Betalingsreglement 

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for informasjon.

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

 


Publisert: 17.10.2016 10:22:38
Sist endret: 25.04.2022 13:19