Innhold

Barn med nedsatt funksjonsevne og særlige behov

Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå, jfr. barnehageloven § 2. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Retten fremgår av barnehageloven § 31.

Kommunen har også ansvar for tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Retten fremgår av barnehageloven § 37. Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Henvisningsskjema.pdf PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Hjelpemiddelsentralen i Oslo

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller via Helsenorge. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Barnevernet

Barn som lever under forhold som skader deres helse og utvikling må få nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Barnehagens samarbeid med barnevernet og har opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Her kan du lese mer om samarbeidet mellom barnehage og barnevernet 

Les mer om barneverntjenesten


Publisert: 17.10.2016 10:31:41
Sist endret: 23.02.2021 10:11