Varsel om oppstart av detaljregulering for Grasmogrenda nordøst

I hht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Grasmogrenda nordøst. Varslingen gjøres på vegne av BB Eiendom Nannestad AS. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens §12-3.

Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS v/Berit M. Sivertsen på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no 

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 10.09.2019 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no 

Kopi av uttalelsene sendes: Nannestad kommune, Teiealléen 31, 2030 Nannestad eller pr. e-post til postmottak@nannestad.kommune.no 

 

Materiale knyttet til varslingen kan også ses på PLAN1’s hjemmesider:  www.p1.no