Innhold

Statens vegvesen skal på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Nannestad kommune starte utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen fra Minkvegen til Grevlingvegen. I den forbindelse bes det om innspill til planarbeidet. Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Kartutsnitt varsling

Langs fv. 529 Preståsvegen er det i eksisterende situasjon fortau/gang- og sykkelveg fra sentrum til Minkvegen og gang- og sykkelveg fra Grevlingvegen til E16. Hovedsakelig ligger tilbudet på nordsiden av fylkesvegen. På strekningen fra Minkvegen til Grevlingvegen er det ikke tilbud for gående og syklende langs fylkesvegen. Akershus fylkeskommune har vedtatt en 10-årsplan for trygging av skoleveger i fylket og strekningen Minkvegen-Grevlingvegen er prioritert. Ny gang- og sykkelveg ønskes lagt på nordsiden av fylkesvegen.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge grunnlag for bygging av gang- og sykkelveg. Målet med prosjektet er at flere skal sykle og gå på strekningen, noe som spesielt gjelder skolebarn.

Planen er vurdert å ikke være utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi vesentlige virkninger på miljø og samfunn, etter forskriftens § 10 og kommer derfor ikke innenfor krav om konsekvensutredning etter forskriftens § 8. Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli belyst i planbeskrivelsen i henhold til veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner, T-1490.

Gjennomføring av prosjektet vil medføre behov for erverv av grunn. Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv

 

Det bes om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 13.4.2018. Send det skriftlig til firmapost-ost@vegvesen.no, eller til Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk forsendelsen «18/5736». Send også gjerne kopi til Nannestad kommune, postmottak@nannestad.kommune.no

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Arild Sundt på e-post arild.sundt@vegvesen.no eller telefon 24058336. Saksbehandler i Nannestad kommune er Monika Olafsen (monika.olafsen@nannestad.kommune.no).

Det vil arrangeres åpent møte om prosjektet i Nannestad kommunehus den 21.3.2018 kl 18.00.

Det vil bli opprettet en egen nettside for prosjektet på www.vegvesen.no under «Vegprosjekter» og «Akershus». Se også: www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Hoeringer+vegprosjekter

Statens vegvesen utarbeider et forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget vil sendes på høring til berørte grunneiere, relevante fagmyndigheter og andre som får interesser berørt av forslaget. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget.

I forbindelse med planleggingen vil det også gjøres innmålinger av vegen og sideterrenget, samt geologiske- og geotekniske undersøkelser. Undersøkelser kan også være aktuelt på private eiendommer tilliggende vegen. Berørte grunneiere vil få varsel om dette.


Publisert: 08.03.2018 10:46:26
Sist endret: 08.03.2018 10:46