Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2018 - 2035

Frist for innspill er 29. mai

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel for 2018 – 2035 i Nannestad kommune. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Gjeldende kommuneplan.

I utgangspunktet er det avsatt tilstrekkelig med arealer til bolig- og næringsutvikling i gjeldende arealplan. Det er imidlertid behov for å gjennomgå gjeldende strategier i forhold til nye forutsetninger for etablering av boliger og næring, samt mottak og mellomlagring av overskuddsmasser.

Nærmere informasjon om planarbeidet; planforutsetninger, utredningsbehov og planprosess, finnes i forslag til planprogram.

Frist for innspill til oppstart av arealdelen er 29. mai 2018.

Arealinnspill skal kartfestes entydig. Konsekvenser av innspillet beskrives i skjema for innspill til arealdelen.

Innspill sendes fortrinnsvis via knappen "Send inn høringssvar" under, alternativt til postmottak@nannestad.kommune.no, eller Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Merk innspillet: «Innspill til kommuneplanens arealdel».