Felles kommunal veinorm for Romerike

Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker.

"Felles kommunal veinorm" erstatter tidligere veinormer som har vært i bruk i kommunene. Veinormen er delt i to deler:

DEL 1 - Geometrisk utforming av veier og gater

DEL 2 - Bygging av veier og gater

Veinormen skal sikre at alle vei- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Veinormen er forenklet og komprimert sammenlignet med Statens vegvesens veinormaler. Veinormen skal fungere som oppslagsverk og gi kortfattet innføring i de krav som stilles til veiplanlegging for privat og kommunalt veinett, og omfatter også avkjørsler fra offentlig og private veier.  Der veinormen ikke er utfyllende brukes eller henvises det til Statens vegvesens håndbøker. Planlegging av riks- og fylkesveier skal i sin helhet følge Statens Vegvesens håndbøker.

Veinormen med vedlegg vil i sin helhet bli vedtatt av kommunestyrene, og skal følges. I plan- og byggesaksprosessen kan det gjøres unntak fra bestemmelsene innenfor de rammer som er gitt i bindende forskrifter og vedtekter. Alle unntak/avvik i forhold til normen skal begrunnes og særskilt godkjennes av kommunen. Dette gjelder også der anbefalte løsninger fravikes.

Veinormen

Veinormen  gis med hjemmel i veglovens § 13, jfr. Samferdselsdepartementets forskrift av 29. mars 2007 (se særlig §§ 3 og 4 ).

Høringsdokumenter:

Høringsskriv - Felles kommunal veinorm for flere kommuner på Romerike.pdf

Felles kommunal veinorm Del I og Del II