Høring: Handlingsplan – Vold i nære relasjoner

Arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner er ikke bare et viktig kommunalt satsingsområde, det er også et viktig statlig satsingsområde.

Vold mellom mennesker som står i et nært forhold til hverandre opptrer dessverre i et betydelig omfang. Det utgjør derfor både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017: «Et liv uten vold.» Norske kommuner er anbefalt å gjøre det samme. En effektiv innsats mot vold i nære relasjoner forutsetter at alle ansatte er oppmerksomme og melder fra når de opplever forhold som kan indikere at spedbarn, barnehagebarn, elever og beboere i institusjoner blir utsatt for vold, omsorgssvikt eller mobbing.

Planen inneholder en utredning om omfang av vold i nære relasjoner, samt en tiltaksplan for perioden 2019-2021.

Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfordres om å komme med innspill til tiltaksplanen i møterekken i mars.Det bes særskilt om innspill til tiltaksplanen 2019-2021.

Plandokument - Vold i nære relasjoner.pdf