Høring av forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold

Forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-1 og 11-14.

Planen ble vedtatt lagt ut på høring i Klima- og miljøutvalget 3.12.2018. Høringsbrev med saksprotokoll fra møtet, samt  høringsdokumentet (Planen) følger under. Referater fra arbeidsmøtene i forbindelse med planprosessen følger saken som informasjon. 

Kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad- høringsutkast vedtatt 3. desember 2018.pdf

Høringsbrev med saksprotokoll. Forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad.pdf

Referater fra arbeidsmøter i forbindelse med kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad.pdf

Høringsfrist for uttalelse til kommunedelplanen er 12. februar 2019. Uttalelse sendes til postmottak@nannestad.kommune.no, via kommunens nettside eller Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Merk innspillet: «Innspill til kommunedelplan for naturmangfold».