Vi trenger nye meddommere

Snart skal det velges nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Vil du bli meddommer? Søk innen fristen 15. april.

Sist oppdatert: 09.04.2024 15:07 | Publisert: 09.04.2024 15:05:36

Illustrasjon meddommere - Norges domstoler

Illustrasjon meddommere - Norges domstoler

Foto: Norges domstoler

Meddommere skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Derfor ønsker vi et mangfold av søkere.

Hvis du velges som meddommer, kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Vi søker etter:

 • Meddommere til tingretten
 • Meddommere til lagmannsretten
 • Meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere i kommunestyremøtet i juni. Alle som har søkt vil få svar etter at saken er behandlet.

Du trenger ikke å inneha noen spesielle kunnskaper eller egenskaper, utover å være interessert i mennesker og samfunn. Du må snakke og forstå norsk, og ha vært registrert som bosatt i Norge siste 3 år.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

I denne filmen fra Domstoladministrasjonen får du vite mer om hva det vil si å være meddommer.

 

Hvem kan være meddommer?

Krav til faglig bakgrunn?

For meddommere til tingretten og lagmannsretten kreves det ingen spesiell faglig bakgrunn.

For meddommere til jordskifteretten er det ønskelig at du har kunnskap om og/eller erfaring fra jord- og skogbruk.

Hvis du ønsker å stille som skjønnsmedlem, må du ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

 • verdifastsettelse
 • bruk og drift av fast eiendom
 • plan- og reguleringsprosesser
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • økonomi
 • revisjon og regnskap

 

Her kan du lese om hva det vil si å være skjønnsmedlem.

Generelle krav til meddommere

Domstolloven § 70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrige være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende:

 • være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
 • ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
 • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

 

På nettsidene domstol.no finner du mye informasjon om valg av meddommere.

Utelukkelse på grunn av vandel

Du kan ikke være meddommer hvis

 • du er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
 • du er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65
 • du er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
 • du er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
 • du er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen
 • hvis du har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Vi gjør oppmerksom på at Nannestad kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene. Dette gjelder for hele valgperioden.

Kommunen vil motta praktisk informasjon om gjennomføring av vandelskontroll fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

 

Noen yrkesgrupper kan ikke velges

Noen yrkesgrupper kan ikke velges. Dette gjelder:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret)
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

 

Rettigheter for meddommere

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.


Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sine nettsider.

Slik søker du om å være meddommer

Du søker ved å fylle ut dette digitale søknadsskjemaet.

Har du spørsmål til skjemaet, eller er det er vanskelig for deg å fylle ut skjemaet digitalt?
Ta kontakt med politisk sekretariat ved Stine Slettemark Tenden på e-post stine.slettemark.tenden@nannestad.kommune.no

Søknadsfrist: 15. april

Innstilling til meddommere og skjønnsmedlemmer blir gjort i mai. Deretter legges innstillingen ut på offentlig høring. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyremøtet i juni.