Innhold

Hva er kommuneplan?

Kommunestyret har vedtatt å starte arbeid med ny kommuneplan i 2022. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet til kommunen og legger føringer på den langsiktige samfunnsutviklingen og arealdisponering. Planen setter langsiktige mål og peker ut strategier for å nå disse målene. I arbeidet med kommuneplanen er det utarbeidet et planprogram som gjøre redet for formålet med planarbeidet, frister og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet som er fastsatt av kommunestyret kan du se her. 

Hvordan skal Nannestad se ut i 2040? 

I planprogrammet er det pekt ut noen områder som det særlig skal fokuseres på i arbeide med ny kommuneplan. blant disse er:  

  • Tettsteds- og sentrumsutvikling
  • Folkehelse gjennom livsløpet, med særlig fokus på barn og unge
  • Næringsutvikling
  • Utpeke bærekraftsmål kommunen skal jobbe med
  • Kommunens overordnede visjon
  • Samarbeid med frivillighet, lag og foreninger
  • Bærekraftig kommuneøkonomi og interkommunalt samarbeid

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført Barnetråkk ved kommunes grunnskoler. Barnetråkk lar barn og unge fortelle planleggere og politikere hvordan de bruker steder der de bor og hva de vil ha annerledes. 

 


Publisert: 30.06.2022 11:19:32
Sist endret: 05.10.2022 09:07