Innhold

Nannestad kommune har mottatt kr 274 000,- i tilskudd til lokalt næringsliv. Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. 

Midlene skal kompensere for tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smittevernstiltak. 7. tildeling kom i slutten av februar og erstatter 6. tildelingsrunde, derfor vil kommunen se på tap spesielt i tidsrommet 15.01.2022 til 28.02.2022.  Beregning av tap for bedriftene bør derfor relateres til denne perioden, i og med at det i andre tildelinger er kompensert for tidligere tap. 

Bedrifter kan ikke forvente å få dekket alle tap/utgifter. Det vil derfor være nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. Tildelingen gjøres på bakgrunn av kriteriene og de konkrete opplysningene som framkommer i søknadene. Tilskuddene vil anslagsvis variere etter hvor stor tap søkende bedrift kan dokumentere av tap. Tilsagn om midler gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. 

Nannestad kommune vil tildele midler etter følgende:

  • Bedrifter som er særlig rammet av nye smittevernstiltak prioriteres
  • Bedrifter med utgangspunkt i ovennevnte bransjer prioriteres
  • Bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som f.eks nystartede bedrifter prioriteres
  • Tilskuddet utbetales til bedrifter som fyller kriteriene etter en skjønnsmessig vurdering med minimum kr 20 000,- 

Kriterier for alle søknader:

  • Virksomhetene skal ha organisasjonsnummer registrert i Nannestad kommune
  • Virksomhetene skal som hovedregel være etablert før 1.1.2020, men nystartede bedrifter kan også søke
  • Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no
  • Skatteattest for januar 2022
  • Dokumentert tap mellom perioden 15.01.2022 til 28.02.2022 

Søknadsfrist: 27.03.2022 

Kontaktperson:

Ingrid Wøllo Bjørnsengen

Ingrid.wollo.bjornsengen@nannestad.kommune.no


Publisert: 04.03.2022 07:09:36
Sist endret: 04.03.2022 07:09