Innhold

Nannestad kommune har mottatt kr 746 000,- i tilskudd til lokalt næringsliv. I tilskuddsbrevet pekes det på tre forhold som anses viktig for tildeling av tilskudd; tilskuddet skal tildeles raskt, beregning av tilskuddsbeløpet er gjort på bakgrunn av antall ansatte i serveringsbransjen, overnattingsbransjen og reisearrangører/reisebyråer, samt at tilskuddet skal kunne relateres til nye smittevernstiltak. 

Det siste er et viktig kriterium for tildeling og det antas at serveringsbransjen, overnattingsbransjen og reisebyrårer/reisearrangører er valgt på bakgrunn av nasjonale tiltak som ble iverksatt fra 16.12.2021 og som vil vare til 14.01.2022.  Beregning av tap for bedriftene bør derfor relateres til denne perioden, i og med at det i andre tildelinger er kompensert for tidligere tap. 

Bedrifter kan ikke forvente å få dekket alle tap/utgifter. Det vil derfor være nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. Tildelingen gjøres på bakgrunn av kriteriene og de konkrete opplysningene som framkommer i søknadene. Tilskuddene vil anslagsvis variere etter hvor stor tap søkende bedrift kan dokumentere av tap. Tilsagn om midler gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. 

Nannestad kommune vil tildele midler etter følgende:

  • Bedrifter som er særlig rammet av nye smittevernstiltak prioriteres
  • Bedrifter med serveringsbevilgning prioriteres
  • Bedrifter med ansatte i overnattingsbransjen prioriteres
  • Tilskuddet utbetales til bedrifter som fyller kriteriene etter en skjønnsmessig vurdering med minimum kr 20 000,- 

Kriterier for alle søknader:

  • Virksomhetene skal ha organisasjonsnummer registrert i Nannestad kommune
  • Virksomhetene skal være etablert før 1.1.2020
  • Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no
  • Skatteattest for november 2021
  • Dokumentert tap mellom perioden 16.12.2021 til 15.01.2022

Søknadsfrist: 01.02.2022

Kontaktperson:

Ingrid Wøllo Bjørnsengen

Ingrid.wollo.bjornsengen@nannestad.kommune.no


Publisert: 20.01.2022 14:17:28
Sist endret: 20.01.2022 14:19