Innhold

Tilskuddsordningen er en kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Nannestad kommune som har utfordrende økonomi som følge av koronapandemien.

Formålet med tilskuddsordningen

  • Sikre ansatte arbeid og lønn
  • Forhindre permitteringer
  • Sikre videre drift av bedriften

Hvem kan søke?

Bedrifter som oppfyller følgende kriterier:

1)      Næringsdrivende med unntak av virksomheter som driver med fremleie/utleie av bolig og varehandel, med forretningsadresse i Nannestad kommune.

2)      Omsetningstap på over 30 % sammenlignet med 2019

3)      For enkeltpersonforetak skal inntekten fra foretaket være innehaverens hovedinntektskilde.

4)      Ekstra kostnader til smittevernstiltak (må dokumenteres)

5)      Inntektsbortfallet skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2019.

6)      Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjente regnskapstall fra 2019, må avviket mellom forventet inntekt og faktisk inntekt overstige 30 %.

7)      Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.

8)      Virksomheter med størst inntektsbortfall prioriteres, uavhengig av omsetningsstørrelse. Tilskuddet tildeles så langt statens tilskudd rekker. 

Det forutsettes at søker er i behov av tilskuddet og at ansatte har lovlige arbeidsforhold. Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av året, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette. Bedriften kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling.

Søknad

Kortfattet søknad sendes til: Postmottak@nannestad.kommune.no

Innhold:

  • Søker sitt navn/daglig leder
  • Organisasjonsnummer
  • Navn og adresse til virksomheten
  • Kontonummer
  • Dokumentasjon i henhold til nevnte søknadskriterier

For bedrifter som er nyetablert i 2020 leveres gjennomsnittstall for drift pr. måned i 2020.

Frist: 1. mai, tilskuddet utbetales fortløpende

Grunnlag for utbetalinger

Det er 5.120.473 kroner til fordeling i tilskuddsordningen. Kommunedirektøren har fullmakt til å tildele midlene basert på nevnte kriterier.

Maksimalt søknadsbeløp for bedrifter av ulike størrelse:

Omsetning på over 20 mill. kroner – 500.000 kroner

Omsetning på mellom 3-20 mill. kroner – 250.000 kroner

Omsetning under 3 mill. kroner – 150.000 kroner.

Det utbetales minimum 20.000 kroner til alle som søker og faller inn under kriteriene, men slik at ingen mottar mer enn maksimalt søknadsbeløp. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger. 

Spørsmål?

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til

Navn: Cecilie Bjerkli Stokstad (Kst: Stabsleder Økonomi og styring)

Mail: cecilie.bjerkli@nannestad.kommune.no


Publisert: 15.04.2021 08:14:00
Sist endret: 15.04.2021 08:45