Innhold

Akershus fylkeskommune har siden 2009 gitt tilskudd til miljø- og klimatiltak gjennom Miljøfondet. Klimatiltakene skal bidra til at Akershus når sitt ambisiøse klimamål om 50 % reduksjon av klimagasser innen 2030. Det lyses nå ut 6 millioner kroner til klimatiltak innenfor følgende tiltaksområder:

Transport: Ladepunkter og biogass
Avfallshåndtering: Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
Stasjonær energi: Energisparing og energiomlegging

Frist for å søke er 1. oktober 2017.

Kommunene i Akershus (og interkommunale selskaper) kan søke om midler etter denne ordningen, og det er mulig å samarbeide om søknader på tvers av kommunegrenser. Private aktører som tilbyr ladepunkter for hurtigladning av el-biler kan også søke om tilskudd fra denne ordningen.

Tilskudd til klimatiltak lyses ut på Akershus fylkeskommunes hjemmeside under tilskudds- og støtteordninger:

Tilskudd til klimatiltak i Akershus


Publisert: 06.07.2017 14:44:49
Sist endret: 06.07.2017 14:44