Søk om penger til ditt folkehelseprosjekt!

Nå utlyser vi kr. 150.000, - til utvikling av folkehelsetiltak som kommer kommunens innbyggere til gode.

Sist oppdatert: 08.04.2024 10:42 | Publisert: 02.04.2024 07:32:17

Folkehelse - dans

Folkehelse - dans

Foto: Pixabay

Nannestad kommune mottar årlig penger fra Viken fylkeskommune til støtte av tiltak som fremmer god folkehelse - i tråd med kommunens satsingsområder.

Nå kan lag og foreninger som arbeider med tiltak, prosjekter eller aktiviteter søke om en sum til sitt gode formål. Søknadene vil vurderes etter kriteriene spesifisert nedenfor, og kommunens vedtatte satsingsområder innen folkehelse. 

Hensikten med ordningen er å stimulere frivillighetens mange gode initiativ og få utløst flere gode folkehelsetiltak i Nannestad. 

Søknaden må oppfylle følgende kriterier:

  • Det er lag og foreninger, registrert i Nannestad kommune, som kan søke, ikke enkeltpersoner eller næringsliv.
  • Vi ønsker et fokus på lavterskel tilbud og legger vekt på tiltak som fremmer uorganisert aktivitet.
  • Vi ønsker å støtte tiltak/prosjekter som evner å sette i gang noe som kan gjentas, eller leve videre etter prosjektet avsluttes, ikke enkelt-arrangementer, og ikke drift av eksisterende tilbud.
  • Tiltaket det søkes om penger til må være helsefremmende tiltak, og prosjekter/tiltak som treffer mange ulike målgrupper vil bli vektlagt
  • Tiltaket må være enkelt å delta på og det bør ha ingen eller lave kostnader for de som benytter seg 
  • Samtykke til at informasjon om tildeling av midler, samt hva tiltaket går ut på kan offentligjøres på kommunens plattformer. (Sak- og arkivsystem, hjemmeside og sosiale medier). 

Dersom det kommer inn mange gode søknader, vil det tilstrebes at midlene kommer flest mulig til gode.

Søknadene behandles av Nannestad folkehelseforum. Dette er en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra kommunens ulike virksomheter samt en representant for frivilligheten.

Rapportering:

Vi tilstreber en enkel form for rapportering hvor de som blir tildelt midler gjennomfører en enkel rapportering på tiltaket gjennom bildedokumentasjon og en kort beskrivelse av tiltaket.

Følgende skal med i rapporteringen.

  • Hvordan gikk gjennomføringen av tiltaket?
  • Bilder som dokumenterer gjennomført tiltak
  • Bilder av kvitteringer som dokumenterer utlegg til tiltaket – dersom det er ubrukte midler skal disse tilbakebetales til kommunen. Avtaler og frister for rapporteringen fremkommer i tildelingsbrevet. 

Folkehelsemidler - søknad

Søknadsfrist: 25.04.2024

Nannestad skal være en god bostedskommune hvor folk trives, vi skal satse på tiltak som fremmer fysisk og psykisk helse i nærmiljøet!

Har du spørsmål kan du kontakte vår folkehelsekoordinator, monica.moer@nannestad.kommune.no , tlf. 924 14 303

En av fjorårets tildelinger var torsdagstreffet

I fjor fikk blant annet Nannestad frivilligsentral en sum til sitt arrangement torsdagstreffet. Torsdagstreffet er et arrangement med lunsj som foregår annenhver torsdag tre steder i kommunen. Kl.12.00 i Kirkestua i Holter og kl.13.00 på Betel i Maura og på Bygdemuseet i Nannestad sentrum.
Vi undersøkte om pengene har kommet godt med. Leder for frivilligsentralen forteller at:
- Det pleier å delta mellom 80 og 100 mennesker, og mange av dem er enslige eldre. Midlene vi fikk tildelt i fjor har kommet godt med og gjort at vi har kunnet fortsette å servere lunsj og noe underholdning for deltakerne. Uten midler hadde vi måttet ta egenandel. Dette treffet er med på å fremme folkehelse for de som deltar som ellers kan kjenne på ensomhet. Det er heldigvis noen frivillige ildsjeler som bidrar med å serverer og ordner til på alle torsdagstreffene våre.