Søk om penger til ditt folkehelseprosjekt 2023

Publisert: 20.04.2023 10:20:55

Søk om penger til ditt folkehelseprosjekt!

Nå utlyser vi kr. 300.000, - til utvikling av folkehelsetiltak som kommer innbyggere til gode. Nannestad kommune mottar årlig penger fra Viken fylkeskommune til støtte av tiltak som fremmer god folkehelse - i tråd med kommunens satsingsområder.

Nå kan lag og foreninger som arbeider med tiltak, prosjekter eller aktiviteter søke om en sum til sitt gode formål. Søknadene vil vurderes etter gitte kriterier og satsingsområde innen folkehelse.

Hensikten med ordningen er å stimulere frivillighetens mange gode initiativ og få utløst flere gode folkehelsetiltak i Nannestad.

Søknaden må oppfylle følgende kriterier:

- Det er lag og foreninger som kan søke, ikke enkeltpersoner eller næringsliv.

- Tiltaket det søkes om penger til må være helsefremmende tiltak for familier, barn eller unge.

- Tiltaket må være enkelt å delta på og det bør ha ingen eller lave kostnader for de som benytter seg av det.

- Tiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter blir vektlagt.

- Samtykke til at informasjon om tildeling av midler, samt hva tiltaket går ut på kan offentligjøres på kommunens plattformer. (Sak- og arkivsystem, hjemmeside og sosiale medier).

Dersom det kommer inn mange gode søknader, vil det tilstrebes at midlene kommer flest mulig til gode. Søknadene behandles av Nannestad folkehelseforum. Dette er en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra kommunens ulike virksomheter samt en representant for frivilligheten.

Rapportering:

Vi tilstreber en enkel form for rapportering hvor de som blir tildelt midler gjennomfører en enkel rapportering på tiltaket gjennom bildedokumentasjon og en kort beskrivelse av tiltaket.

Følgende skal med i rapporteringen.

- Hvordan gikk gjennomføringen av tiltaket?

- Bilder som dokumenterer gjennomført tiltak

- Bilder av kvitteringer som dokumenterer utlegg til tiltaket – dersom det er ubrukte midler skal disse tilbakebetales til kommunen. Avtaler og frister for rapporteringen fremkommer i tildelingsbrevet.

Trykk her for å søke!

Søknadsfrist: 21.05.2023.

Nannestad skal være en god bostedskommune hvor folk trives, vi skal satse på tiltak som fremmer fysisk og psykisk helse i nærmiljøet!

Har du spørsmål kan du kontakte vår folkehelsekoordinator monica.moer@nannestad.kommune.no – tlf. 924 14 303