Innhold

Ravinedaler er ett karaktertrekk i Nannestad. Her finner vi Norges og verdens mest karakteristiske utforminger og best bevarte ravinedaler. Nannestad kommune kartla raviner i 2012 og 2013, og kommunen ønsker nå å ferdigstille kartleggingen av ravinene. Siste del av kartleggingen vil bli gjennomført høsten 2018.

Raviner er dannet ved at vannerosjon har gravd seg ned i løsmasser og dannet dype daler, leirrygger og bratte sider. De best bevarte ravinene i Norge finnes på Romerike og i Trøndelag, men også her er det kun restareal av ravinedaler igjen. Raviner er planert ut og har i tillegg vært sterkt utsatt for utbygging, rassikring og anlegg av dammer. På grunn av alle inngrepene ansees nå naturtypen ravinedal som truet i nasjonal sammenheng. Ravinedal står på norsk rødliste for naturtyper 2011, det vil si at naturtypen er vurdert å stå i fare for å forsvinne fra norsk natur.

Nannestad kommunen står i en særstilling i forhold til å ivareta verdifulle ravineområder. For å kunne planlegge og gjennomføre samfunnsaktiviteter på en forsvarlig måte, er det viktig å få kunnskap om verdien av de gjenværende ravinedalene. Verdien settes ut fra en vurdering av ravinedalens størrelse, form og påvirkning knyttet til ett geologisk kriteriesett, men også verdier knyttet til biologi og landskap inngår i vurderingsgrunnlaget. Større raviner med intakte erosjonsprosesser og ravinesystemer har høy verdi i denne sammenheng.

Nannestad kommune har etter en anbudskonkurranse inngått avtale med Norconsult AS om å kartlegge og verdisette de resterende ravinedalene i kommunen. Kommunen varsler om at de vil befare og gjennomføre feltarbeid i raviner i Nannestad høsten 2018. Berørte grunneiere er varslet per brev. Feltarbeidet vil starte opp uke 41 og vil vare medio oktober/november. I løpet av vinteren vil data bli bearbeidet og lagt inn i Miljødirektoratets naturbase og i Artskart. Sluttrapport og faktaark for verdisatte ravinedaler vil foreligge våren 2018.

Prosjektet er finansiert med tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet og Nannestad kommune.

Kontaktperson: Liv Dervo, tlf. 66105000, email: liv.dervo@nannestad.kommune.no


Publisert: 09.10.2018 16:16:46
Sist endret: 09.10.2018 16:16