Innhold

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsvirksomheter innenfor lett industri, produksjons- og servicebedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, verksted- og håndverksbedrifter og engros- og lagervirksomhet med tilhørende kontorer.

For nærmere informasjon vises det til saksprotokoll med saksframlegg og vedlegg i sak 17/20.

Reguleringskartet er synlig i kommunekart.com

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, men sendes til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad, eller e-post postmottak@nannestad.kommune.no. Klagefristen er 3 uker.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt fram innen 3 år.

 


Publisert: 28.03.2017 10:33:37
Sist endret: 28.03.2017 10:33