Innhold

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 07.02.17 å legge områdereguleringsplan for Nannestad sentrum ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for at Nannestad sentrum utvikles som et attraktivt tettsted for boliger, handel, næring, kollektivknutepunkt og kommunesenter. Planen skal bidra til å redusere den bilbaserte handelslekkasjen. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud.

For nærmere informasjon vises det til saksprotokoll med saksframlegg og vedlegg i sak 17/10

Reguleringskartet er også synlig i kommunekart.com

Uttalelser til planforslaget sendes innen 10.04.2017 til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller postmottak@nannestad.kommune.no.

 


Publisert: 20.02.2017 21:05:56
Sist endret: 20.02.2017 21:05