Regnskapet for 2023 for Nannestad kommune viser et bedre resultat enn forventet

Regnskapet for 2023 er nå ferdig og det viser et godt år for Nannestad kommune. Resultatet er bedre enn forventet, likevel er gjeldssituasjonen utfordrende.

Sist oppdatert: 01.03.2024 14:14 | Publisert: 01.03.2024 14:14:37

Kommunehuset

Kommunehuset

Foto: Nannestad kommune

Øker disposisjonsfondet

Regnskapet viser et mindreforbruk som betyr at kommunen kan styrke
disposisjonsfondet med 18,1 millioner kroner. I fjorårets regnskap var det budsjettert med et merforbruk, altså et forventet underskudd på 27,1 millioner. Resultatet er dermed 44,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Grunnen til at resultatet ble bedre enn forventet er i stor grad på grunn av økte inntekter på slutten av året. Disposisjonsfondet er nå 323,8 millioner og 24,1% av totalinntektene.

- Jeg er godt fornøyd med at resultat ble 44 millioner bedre enn vedtatt
budsjett, og at dette fører til at vi får styrket disposisjonsfondet. Nå skal
regnskapet til politisk behandling i juni, forteller kommunedirektør Runar
Kristiansen.

Investeringer og gjeld

I 2023 ble det investert for 487,7 millioner kroner. De største investeringene gikk til utbyggingen av kommunehuset og kulturarenaen, samt ny svømmehall. Kommunens netto lånegjeld har økt til kroner 1 674,2 millioner i 2023 og er nå 125,15% av driftsinntekter.
Nannestad kommune er i vekst og befolkningen økte med 596 personer i fjor, det er en prosentvis økning på 3,8% og som er den høyeste prosentvise befolkningsøkningen i Akershus. Nannestad kommune har nå 16 126 innbyggere.

- Investeringene begynner å tære på økonomien, og i denne tiden med høye renter er det klart av vi kjenner på dette. Med veksten vi opplever kan vi likevel ikke slutte å investere i tilbud til våre innbyggere og utvikling av kommunen, sier ordfører Christian Bendz.

Mens renter og avdrag i år 2022 utgjorde 76,3 millioner kroner, så utgjorde renter og avdrag i år 2023 kroner 118,7 millioner. Økningen i renter og avdrag fra 2022 til 2023 er med andre ord på 42,4 millioner kroner.
Netto driftsresultat for Nannestad kommune ble 2,8 millioner som er 0,21% av totalinntekten.