Innhold

Høsten 2018 gjennomførte Norconsult AS kartlegginger og verdisetting av ravinedaler og øvrige naturtyper i raviner. Disse kartleggingene var suppleringer ut over de kartleggingene som ble gjennomført i 2012 og 2013, og kommunen antar nå at alle ravinedaler er kartlagt. I tillegg har BioFokus gjennomført ny verdivurdering av de tidligere kartlagte ravinene etter nye kriterier for kartlegging av ravinedaler. De nye lokalitetene, til sammen 12 ravinedaler/leirskredgroper og 20 øvrige naturtyper, er presentert i Norconsults rapport.

 

Rapporten presenterer også de nye verdivurderingene som er gjennomført for de tidligere kartlagte ravinedalene. Totalt har kommunen 49 ravinedal lokaliteter med 17 svært viktige (A), 23 viktige (B) og 9 lokalt viktige (C), lokaliteter. Lokalitetene er vist i et oversiktskart i rapporten. De nye lokalitetene og de nye verdivurderingene vil etter hvert bli lagt inn i Naturbase.

 

Ravinedal er en truet geotype og rødlistet som sårbar (VU). Norconsult skriver i sin oppsummering: Nannestad kommune utmerker seg som en viktig ravinekommune både i Norge og internasjonalt. Nannestad har derfor ett særlig ansvar for å ta vare på helhetlige, store komplekse ravinedaler.

 

Ravineprosjektet har vært gjennomført som del av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad, og kartleggingene er finansiert av Miljødirektoratet.

 

Rapport: Kartlegging av raviner i Nannestad kommune i 2018


Publisert: 25.04.2019 15:03:32
Sist endret: 25.04.2019 15:03